h

Meldpunt minder regels in Flevoland

1 januari 2004

Meldpunt minder regels in Flevoland

De provincie vindt dat er een aanspreekpunt moet zijn waar burgers hun klachten
over regelgeving kunnen neerleggen, die als tegenstrijdig of onnodig wordt
ervaren.

Hiervoor is nu een website opgericht:
www.minderregelsinflevoland.nl
. Klachten van burgers over provinciale
regelgeving kunnen hier worden gemeld, net als klachten over regelgeving van
andere overheden; de provincie draagt zorg voor het doorsturen daarvan.
Commissaris van de Koningin Michel Jager heeft de website on line gezet.
Aanleiding voor de website is een Statenmotie van 6 november 2003, waarin
verzocht is een dergelijk digitaal meldpunt in te richten. Bij de Staten leeft
het gevoel dat er sprake is van een toenemende, soms tegenstrijdige regelgeving
bij overheden, en dat burgers dat als hinderlijk ervaren.
De provincie wil het aantal tegenstrijdige en onnodige regels terugdringen. Op
de website kunnen burgers op een formulier melding maken van onnodige,
tegenstrijdige of te ingewikkelde regelgeving. De provincie kijkt hoe en of zij
de klacht kan verhelpen. Voor wie niet over e-mail beschikt is het mogelijk de
klachten schriftelijk kenbaar te maken:
Minderregelsinflevoland

Postbus 55

8200 AB

Lelystad.

U bent hier