h

Bericht vanuit de Statenfractie

17 maart 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg van kracht. De provincie is verantwoordelijk voor het doorsluizen van vele miljoenen rijksgeld naar de instellingen en natuurlijk ook voor het goed uitvoeren van in die wet vastgelegd beleid. De jeugdzorg staat bij de provincie (bijna statenbreed) als nummer één op de politieke agenda. Provinciale Staten hebben uit eigen middelen voor 2004 eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld en circa € 360.000, uitgesmeerd over de jaren 2005 t/m 2007. Dit extra geld wordt vooral ingezet voor preventie.

In contacten met o.a. het basisonderwijs wordt geprobeerd te voorkomen dat jongeren problemen krijgen waardoor een blijvende zorgvraag kan ontstaan. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.

Vorig jaar is met € 600.000 van de provincie het Bureau Jeugdzorg organisatorisch en financieel gesaneerd. Vooral op aandringen van de fracties van SP en Christen Unie staat het punt ‘Jeugdzorg’ elke maand vast op de agenda bij de statencommissie ‘Samenleving’. Op 3 maart ben ik met circa twintig andere statenleden voor een kennismakingsbezoek naar de Eerste Kamer geweest. Ook daar is het punt ‘Jeugdzorg’ uitgebreid de revue gepasseerd. Gedeputeerde John Bos bracht in dat de bureaucratie in de jeugdzorg zelfs nog lijkt te zijn toegenomen, terwijl het tegendeel nu juist de bedoeling van de nieuwe wet is. Kamervoorzitter Timmermans-Buck zegde toe dit in de Eerste Kamer aan de orde te zullen stellen. Op 9 maart jl. heb ik in een propvol provinciehuis het door de provincie georganiseerde Congres Jeugdzorg bijgewoond. Iedereen uit de sector was aanwezig, van de jongerenwerkers in ‘het veld’ tot staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp aan toe.

Buiten de rituele toespraken werd er levendig gediscussieerd en kwamen allerlei zaken uit de praktijk aan de orde die nog beter kunnen. Er is dus volop aandacht voor de jeugd die zorg vraagt. Laten we echter vooral ook niet de jeugd vergeten die zélf niet zo zeer een ‘probleem’ is, maar soms een probleem hééft, zoals op het gebied van huisvesting of gebrek aan geld om lid te worden van een sportclub dan wel een culturele instelling!

Met een tomaatrode groet van

Piet Walraven (voorzitter statenfractie SP)

U bent hier