h

SP dient schriftelijke vragen in over de provinciale Risicokaart

26 mei 2005

SP dient schriftelijke vragen in over de provinciale Risicokaart

Op 13 mei 2000 werden Enschede en eigenlijk heel Nederland opgeschrikt door de vuurwerkramp, waarbij 500 woningen werden verwoest en – veel erger nog – 22 mensen het leven lieten. De te onderscheiden overheden waren in gebreke gebleven wat het handhaven van regelgeving betreft. Op advies van de Commissie Oosting is eind 2003 besloten dat alle provincies naar één model een Risicokaart zullen maken die in juni 2006 gereed moet zijn.
Het landelijke Milieu-alarmteam van de SP heeft in samenwerking met de statenfracties een onderzoek gedaan naar de voortgang van alle Risicokaarten, welk onderzoek is uitgebracht onder de naam Van de kaart (Vijf jaar Enschede en de voortgang van de Risicokaart).

Aan de hand van tien criteria zijn de kaarten van alle provincies met elkaar vergeleken. In de aldus verkregen tussenstand scoort Flevoland op een schaal van 1 tot 10 een 5,8. Ondanks deze dunne voldoende bezet onze provincie de vierde plaats in de tussenstand. Vier provincies komen niet hoger dan een 1,0 omdat ze nog niet eens over een Basisrisicokaart beschikken. Naast andere positieve punten scoort de Flevolandse kaart zeer goed vanwege de vindbaarheid op de website van de provincie en de al redelijke weergave van verschillende risico’s, waaronder gevaarlijke transporten. Gevoelige bebouwing (zoals scholen) is nog niet vermeld.

Op 25 mei jl. heeft fractieleider Piet Walraven van de Statenfractie van de SP schriftelijke vragen ingediend bij de Commissaris van de Koningin die o.a. veiligheid en openbare orde in zijn portefeuille heeft. Gevraagd wordt onder meer wanneer de Risicokaart volledig zal zijn ingevuld. De SP pleit ervoor ook informatie te verschaffen over milieuvergunningen en over vervuiling van lucht, water en bodem. Voor alle provincies zou één gezamenlijke verantwoordelijke moeten worden aangewezen en een contactpersoon voor Flevoland.

Omdat 35 á 40% van de Flevolandse huishoudens niet over Internet beschikt, stelt de SP ook goede voorlichting op prijs via de huis-aan-huisbladen en andere voor iedereen bereikbare bronnen zoals bibliotheken en wijkposten.

U bent hier