h

Bericht uit de Statenfractie

1 juni 2005

Bericht uit de Statenfractie

Gratis openbaar vervoer?

Op vrijdag 20 mei 2005 hebben mijn fractiegenoot Nuh Demirbilek uit Almere en ik met de bus een werkbezoek gebracht aan de fraaie Vlaamse steden Mechelen en Gent. Het gezelschap volksvertegenwoordigers bestond uit raadsleden van Lelystad en statenleden van Flevoland. We vertrokken ’s morgens om 06.30 uur en keerden rond het middernachtelijke uur terug, enigszins suf van de lange reis, maar met een hoofd vol nieuwe informatie over het prachtige systeem van openbaar vervoer in België. Het werkbezoek stond onder de bezielende leiding van dr. Michel van Hulten, die in de jaren zeventig als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zitting had in het Kabinet Den Uijl. In het gastvrije Vlaanderen werden we ontvangen door mensen van de vervoermaatschappij De Lijn, de gemeente Gent en - prettige verrassing - een politicus van onze Belgische zusterpartij de Socialistische Partij-Anders (SP-A). Ook politici van Christen Democraten en Liberalen waren uitgenodigd, maar zij gaven niet thuis. Vriend noch vijand kan eromheen dat de SP-A in België een even sociaal als uniek stelsel van openbaar vervoer heeft bewerkstelligd. Kinderen tot twaalf jaar hebben in Vlaanderen gratis openbaar vervoer en dat geldt ook (in heel België) voor mensen vanaf 65 jaar.

Er zijn nog tal van andere regelingen waarbij men bijv. door tussenkomst van derden (dikwijls de werkgever) gratis of tegen verlaagd tarief kan reizen. In dun bevolkte regio’s van Vlaanderen zijn gratis voorzieningen getroffen voor meer of minder ge?soleerde gehandicapten en senioren. Een beetje naar het idee van onze belbus. Het openbaar vervoer is in Vlaanderen sowieso aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. In qua inwoneraantal vergelijkbare steden zoals Utrecht (270.000) en Gent (250.000) vallen de verschillen op. Voor wat je in Utrecht voor een maandabonnement betaalt kun je in Gent een jaar lang reizen! In de gemeente Hasselt is het openbaar vervoer zelfs voor iedereen gratis. Terwijl bij ons het autogebruik jaar in jaar uit toeneemt, is dat in Vlaanderen in 2004 met 4% gedaald. De meegereisde raadsleden en statenleden waren zeer enthousiast over de opgedane ervaringen en zullen bezien of een en ander ook hier toepasbaar is. In Lelystad hebben we natuurlijk al de eurobus waarmee je voor één zo’n muntje een uur lang kunt reizen. Er wordt nu in eerste instantie aan gedacht om gehandicapten en ouderen op bepaalde uren van de dag gratis openbaar vervoer aan te bieden, zodat de bussen overdag niet voornamelijk ‘lucht’ (lege stoelen) vervoeren, maar mensen.
Uiteraard moet hiervoor wel geld worden vrijgemaakt in de gemeentebegroting. Het openbaar vervoer is in Lelystad en Almere een gemeentelijke bevoegdheid, op grond van een Convenant met de provincie die in de overige delen van Flevoland bevoegd is en dus zal moeten bezien wat er in de kleinere kernen en het buitengebied eventueel kan. De meegereisde statenleden waren positief en dat gold ook voor grotere fracties zoals de PvdA en het CDA. En dat tikt lekker aan. Het is nu zaak de ontwikkelingen in de raad van onze hoofdstad en de staten af te wachten. Een provinciaal onderzoek naar de mogelijkheden van o.a. gratis openbaar vervoer in Flevoland is bijna afgerond. Er is m.i. enige reden voor optimisme, maar de buit is zeker nog niet binnen! Partijgenoten, ik houd jullie op de hoogte.

Het Vliegveld Lelystad

Op woensdag 11 mei jl. heeft onze fractie een gesprek gehad met Lex Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport. We waren in het goede gezelschap van bestuurders van de afdelingen Dronten en Lelystad en het goed ge?nformeerde kerngroeplid Frans Pouderoyen. Het was een goed en open gesprek, waarbij overigens weinig schokkende zaken de revue passeerden. In 2004 heeft de regering een zogeheten Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de regionale vliegvelden Lelystad en Maastricht genomen, waarbij o.a. normen zijn gesteld voor de maximale geluidbelasting, de toegestane milieueffecten en daarmee samenhangend het aantal vluchten. Het komt er in grote lijnen op neer dat de baan van Lelystad Airport mag worden verlengd van 1200 tot 2100 meter en dat er een parallelle grasbaan van 900 meter lengte mag komen en een verkeersleiding die voor ontwikkeling van de luchthaven onmisbaar is. De vliegvelddirectie wil beslist binnen de grenzen van de PKB van 2004 blijven, die wel degelijk nog een flinke groei mogelijk maken. Ook het provinciale beleid zit op deze lijn. Vooruitkijkend tot 2015 schat de directie de nieuwe werkgelegenheid die een groeiend vliegveld meebrengt op pakweg 1500 banen, welk aantal de voorganger van Lex Oude Weernink bij een informatieavond in 2003 ook noemde. Er gaat nu eerst een allesomvattende Milieueffectrapportage (MER) plaatsvinden, gerekend vanaf de situatie in 2001.
Op 30 mei jl. heb ik nog een informatiemiddag voor raadsleden en statenleden in het stadhuis van Lelystad bijgewoond.
Dat ging voornamelijk over technische zaken en over het rijksvoornemen om de bevoegdheden betreffende regionale vliegvelden naar de provincies te decentraliseren. In nieuwe wetsregels moet dit worden vastgelegd.
De provincie Flevoland heeft bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) aangegeven hier geen voorstander van te zijn, want bij de kardinale regeringsbeslissing in 2006 over het project ‘Mainport Schiphol’ zou Lelystad Airport wel eens de status van nationaal vliegveld kunnen krijgen en dan moeten de bevoegdheden weer terug naar het rijk. Dan heb je veel werk voor niks gedaan. Ook als de Luchthaven Lelystad een nationaal vliegveld wordt, zou alles binnen de perken van de PKB van 2004 kunnen blijven, hoewel Lelystad dan de nodige taken van Schiphol gaat overnemen. Toch een verborgen agenda? We wachten in spanning af. Voor dit moment is de situatie wel duidelijk. Volgend jaar komen eventueel de nodige apen uit de spreekwoordelijke mouwen.

Hierbij een bericht over de belangrijkste zaken van mijn commissieweek.

In de Commissie Ruimte werd woensdagavond het Drinkwatervoorzieningenplan Flevoland 2010-2030 verheven tot hamerstuk voor de statenvergadering van 7 juli a.s. Er is tot 2030 een duurzame voorraad van diep zoet grondwater voor onze consumptie beschikbaar, zonder dat die voorraad vermindert. Ik heb er nogmaals op gehamerd dat elk extern risico voor de drinkwaterkwaliteit te vuur en te zwaard moet worden vermeden. Dat die kwaliteit voor de Flevopolder zeer goed is bewijst wel de belangrijke onderscheiding die onze drinkwaterleverancier Hydron recentelijk heeft ontvangen.
De provincie is er in geslaagd voor de periode 2005-2006 2,3 mln. extra uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied van het rijk in de wacht te slepen. Een vermeerdering van bijna 50%, waarmee o.a. een natuurbelevingsgebied bij Almere en een fietspad rond de Lepelaarsplassen zullen worden gerealiseerd. Ook een hamerstuk voor 7 juli.

Nadat de directie van het Vliegveld Lelystad zijn bedrijfsplan zal hebben geleverd, gaan de statencommissies Ruimte en Werk (na de zomerperiode) twee dagen met de bus op reis naar resp. de vliegvelden Charleroi en Hahn bij Frankfurt. Ik heb gepleit voor een goede beeldpresentatie in Lelystad met toelichting van de directies van twee of meer vliegvelden uit het buitenland (dit is veel goedkoper), maar daar ging alleen GroenLinks in mee. De VVD wilde vliegen, maar maar dat wilde gelukkig verder niemand.

Donderdagavond haalde de Commissie Bestuur het bespreekpunt over het m.i. voorbarig reserveren van
100 miljoen voor de schaalsprong van Almere (volgend jaar neemt het rijk daarover pas een besluit) in allerijl van de agenda af. Als reden werd gegeven dat die discussie al had plaatsgevonden n.a.v. onze bij de Algemene beschouwingen ingediende motie daarover. De stand van zaken betreffende o.a. het bestrijden en voorkomen van rampen passeerde uitgebreid de revue. De Commissaris van de Koningin deelde mee dat de op 25 mei jl. na afloop van de Algemene beschouwingen ingediende schriftelijke vragen van de SP-fractie over de 'Risicokaart' spoedig zullen worden beantwoord. Die 'Risicokaart' is een voortvloeisel van de ernstige incidenten van Enschede en Volendam.

Maandagmiddag ga ik naar een informatiebijeenkomst in het Provinciehuis over het Speciaal Onderwijs aan (meervoudig) gehandicapte kinderen. In de werkweek van 4 t/m 8 juli hebben we dan nog drie commissievergaderingen en een statenvergadering, maar daarna volgt het zomerreces. Hoi! Op 8 september gaan we er weer met een opgeladen geestelijke accu tegenaan.

Met een tomaatrode groet,

Piet Walraven (voorzitter statenfractie Flevoland),
e-mail pwalraven@sp.nl.

U bent hier