h

Bericht uit de Statenfractie

8 juli 2005

Bericht uit de Statenfractie

De laatste commissieweek voor de zomer zit er weer op.

In de Commissie Samenleving die ik als vervanger van fractiegenoot Nuh bijwoonde, is de beleidsnotitie voor dak- en thuislozen aan de orde geweest. Hierbij is geconstateerd dat de gemeente Almere tot nu toe weinig heeft gemaakt van haar voortrekkersrol als centrumgemeente. Hoewel de provincie 'slechts' een stimulerende rol heeft, wil zij gelukkig actiever worden op dit sociaal belangrijke terrein. Dit jaar is € 100.000 beschikbaar (motie PvdA-SP van vorig jaar) en voor de jaren vanaf 2006 structureel € 50.000 op jaarbasis.

Voor het besteden van die € 100.000 worden projecten gezocht die de doelgroep rechtstreeks ten goede komen. De provincie is al in gesprek met Almere. Ik heb uitdrukkelijk gevraagd ook aan Lelystad te denken, mede gezien de investering van € 200.000 die deze gemeente heeft gedaan om een deel van gebouw Maerlant voor de opvang van dak- en thuislozen geschikt te maken. Het exploiteren kost Lelystad dan nog € 250.000 per jaar. Ook voor de projecten Enkeltje Zelfstandig (voor jongeren met ernstige gedragsproblemen) en Zij aan zij (voor hulp aan tienermoeders) gaat de provincie voor de periode 2006-2008 weer jaarbijdragen van resp. € 100.000 en € 50.000 beschikbaar stellen. Ik heb wel gevraagd om de preventie niet alleen op de tienermoeders te richten, maar ook op de verwekkers van de baby's van deze kinderen. Woensdagavond ging het in de Commissie Bestuur voornamelijk over plannen voor windmolens in Zeewolde. Die voorzien ten opzichte van de oude plannen in een halvering van het aantal molens. Ze worden wel groter en produceren meer windenergie dan het aanvankelijk beoogde bijna dubbele aantal. Bovendien worden het landschappelijk verantwoorde lijnopstellingen. Het betrof hier voorbeeldprojecten voor het nieuwe provinciale beleid. Behalve de PvdA adviseerden alle fracties positief. Donderdagmiddag volgde de Commissie Bestuur. Het ging voornamelijk om een motie van het CDA om bij de provincie meer banen voor mensen met een lichamelijke beperking te creëren. Tot voor kort was dit nog volkomen politiek correct, maar nu werd er ineens gehyperventileerd (PvdA, D66) over etiquettering en stigmatisering van deze medemensen. Alleen de SP-fractie steunde het CDA, indachtig wat over dit onderwerp in ons provinciale verkiezingsprogramma staat. Ik heb er nog op gewezen dat het schandalig is dat vele mensen die nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn als het ware met een stoomwals het arbeidsproces worden ingedrukt, terwijl mensen met een meer of minder grote lichamelijke beperking die graag willen werken, niet aan de bak zouden kunnen komen. Enkele onderwerpen (nadere hulp aan de tsunamislachtoffers en besteding van de € 100 miljoen voor de schaalsprong van Almere) werden wegens tijdgebrek over het zomerreces heen getild. In de statenvergadering van donderdagavond ten slotte, stond het nieuwe beleid voor kunst en cultuur centraal. Ik heb o.a. kunsteducatie in het primair onderwijs bepleit en een lans gebroken voor de amateurkunst, zoals toneel, operette en schilderkunst. D66 wilde bij motie de landschapskunst de nek omdraaien, maar kreeg alleen steun van Ons Flevoland (v/h LPF). Cultuurtoerisme heb ik goed genoemd, tenzij het in de eerste plaats is gericht op versterking van de horecasector en andere profijtelijke randverschijnselen, waarbij kunst en cultuur de belangrijkste bijzaken zijn. Ik kreeg zo waar een compliment van gedeputeerde Laura Bouwmeester, waarbij ik als overjarige puber een lichte blos niet kon onderdrukken. Landschapskunst blijft ondanks D66 een van de speerpunten. Wel heb ik gekscherend gevraagd of het beeld van de 25 meter hoge ogenschijnlijk poepende man die bij de Houtribsluizen is gedacht, ook landschapskunst is. 'Maar' voegde ik eraan toe: 'mooi poepen is misschien ook kunst'. Laura Bouwmeester nam het serieus op en beloofde een presentatie en - als de bronzen mastodont is verrezen - eventueel een werkbezoek.
Volgende week nog wat nabranders in de vorm van de zoveelste themamiddag over de jeugdzorg op maandag 11 juli, en ten slotte woensdag een vergadering van de Projectcommissie Omgevingsplan Flevoland 2006 (OPF06). Daarbij worden de reacties van de drie burgerjury's op de Hoofdlijnennota voor het OPF06 behandeld. Vervolgens twee maanden reces.

Piet Walraven, voorzitter statenfractie SP Flevoland

U bent hier