h

Bericht uit de Statenfractie

9 oktober 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 26 september jl. hebben mijn Almeerse fractiegenoot Nuh Demirbilek en ik een bezoek gebracht aan de Eerste Kamerfractie van de SP in Den Haag. Daarbij hebben we het schitterende historische gebouw bezichtigd waarin onze Senaat zetelt en tevens o.l.v. onze senatoren Tini Kox en Ronald van Raak over verscheidene onderwerpen gediscussieerd met een twintigtal statencollega’s uit heel het land. Een nuttig en interessant dagje, waarbij onze contacten weer wat zijn verbreed.

Het provinciehuis is volop in verbouwing en zo ook de statenzaal, zodat de voltallige staten voorlopig bijeenkomen in de overigens ruim bemeten kantine. De financiële beschouwingen op de provinciebegroting voor 2006 zijn volop in voorbereiding. Gedeputeerde Staten willen voor de periode 2005-2007 een bedrag van maar even € 4 miljoen uittrekken voor drie ‘strategische pijlers’, resp. voor economie, ruimtelijke ordening en het rijksproject ‘Andere overheid’. Aan dit project wil men € 1,5 miljoen toebedelen. ‘Andere overheid’ heeft tot doel de dienstverlening aan de burger te verbeteren, o.a. op het vlak van klantgericht werken, administratieve lastendruk, procedures en samenwerking. Op zichzelf is dit een prima doel, maar uit de sinds twee jaar verschijnende openbare burgerjaarverslagen van de Commissaris van de Koningin is al gebleken dat er in dit opzicht al de nodige verbeteringen op de rit zijn gebracht en dat deze lijn zal worden doorgetrokken. Dat bedrag van € 1,5 miljoen kan dus beter worden besteed. In een andere categorie van dienstverlening aan de burgerij (onderwijs, sociale woningbouw, werkgelegenheid, ouderenzorg, jeugdzorg, politie enz.) loopt Flevoland dertig procent of meer achter bij vergelijkbare regio’s in Nederland. De SP-fractie vindt dat deze dienstverlening op sociaal-maatschappelijk gebied zelfs nog belangrijker is dan het vriendelijk beantwoorden van de telefoon en het tijdig reageren op brieven. Daarom zullen wij bij amendement voorstellen de strategische pijler ‘Andere overheid’ te vervangen door een ‘Sociale pijler’ en ook die € 1,5 miljoen daarvoor te gebruiken. Uit de koker van mijn fractiegenoot komt verder een motie, waarbij GS worden uitgenodigd de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van aardgasstations voor auto’s. Aardgas is schoner dan benzine en goedkoper, terwijl auto’s die op aardgas rijden minder geluid maken. In Noord-Holland en Overijssel lopen daarvoor al initiatieven.

Ten slotte, partijgenoten, deel ik jullie mee dat GS op mijn verzoek hebben toegezegd op de provinciale pagina van de huis-aan-huisbladen de burgerij informatie te geven over de plannen met de Luchthaven Lelystad. Dit is het gesprek van de dag en het provinciale bestuur moet de mensen nu maar eens helder inlichten over zijn standpunt ten deze. Doordat geen enkele andere partij dit ondersteunde, zit de eveneens door mij gevraagde openbare hoorzitting er helaas op korte termijn niet in.

Met een tomaatrode najaarsgroet,

Piet Walraven
voorzitter statenfractie SP Flevoland SP Flevoland

U bent hier