h

Vliegveld Lelystad: Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

26 oktober 2005

Vliegveld Lelystad: Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Toen ik als lijsttrekker van de SP voor de provinciale verkiezingen van 2003 in concept de tekst over het vliegveld voor het verkiezingsprogramma opstelde, ging ik daarbij uit van ons toen geldende landelijke standpunt dat de regionale vliegvelden op termijn zouden kunnen verdwijnen. Bij de Algemene Ledenvergadering over deze concepttekst werd ik democratisch teruggefloten door leden, die wezen op het belang van de werkgelegenheid naast dat van milieu en leefbaarheid. Tenslotte is Schiphol, zo kreeg ik te horen, met 3.300 werknemers uit Flevoland de grootste banenleverancier van onze provincie.

In het definitieve SP-programma is dan ook een genuanceerdere tekst opgenomen. In 2004 kwam de Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de regionale vliegvelden van Lelystad en Maastricht tot stand. De baan mag worden uitgebreid van 1250 tot 2100 meter lengte, er komt verkeersleiding en de grenzen van geluid- en milieuoverlast zijn bepaald. Binnen die grenzen is overigens nog veel mogelijk. Er wordt gedacht aan goedkope passagiersvluchten, waarbij twee tot vier miljoen passagiers per jaar volgens de vliegvelddirectie goed zouden kunnen zijn voor 1800 tot maximaal 2500 banen. In het programma van de coalitiepartijen voor de bestuursperiode 2003-2007 is opgenomen dat de provincie wat de uitbreiding van het vliegveld betreft perse wil blijven binnen de grenzen van de PKB. Ook de vliegvelddirectie zit op die lijn. Vanuit onze spagaatpositie betreffende de belangen van milieu/leefbaarheid en werkgelegenheid is de SP-fractie hiermee schoorvoetend akkoord gegaan. Het belang van de werkgelegenheid kan worden geillustreerd door het feit dat Flevoland enerzijds de enige provincie is waarin het aantal banen de laatste tijd is toegenomen, maar anderzijds met lede ogen moet toezien dat het tekort aan banen door de grote instroom van mensen niettemin is gestegen. Die groei gaat verder en voor Almere binnenkort wellicht in verhoogd tempo. De statenfractie van de SP staat - zij het met gemengde gevoelens - voor het standpunt dat zij heeft ingenomen. Nadat de PvdA-fractie dit in de raad van Lelystad al aan de orde had gesteld, heeft de SP-fractie gedeputeerde Greiner in een statencommissie aangesproken op de overlast die wordt veroorzaakt door op het groene sein voor landing op Schiphol wachtende vliegtuigen die boven Flevoland en vooral ook boven Lelystad rondcirkelen. Dit heeft mede geleid tot een brief van de provincie en de twee grote gemeenten aan het rijk, met het verzoek de 'wachtkamerfunctie' boven Flevoland op te heffen.

Waar we tegen moeten waken is de grootste politieke schaamlap die bestaat, namelijk die van het 'voortschrijdend inzicht'. In de loop van 2006 valt de rijksbeslissing over 'Mainport Schiphol', in de context van het feit dat Schiphol koste wat kost zijn vierde positie op de Europese ranglijst van 'mainports' wil behouden. Het inzicht van het rijk kan daarbij zo ver zijn voortgeschreden dat de grenzen van de PKB van 2004 al weer worden doorbroken. Het provinciaal bestuur voor de periode 2007-2011 kan dan eventueel besluiten dat voortgeschreden rijksinzicht over te nemen. Dat zit er zelfs dik in. Als vliegveld Lelystad de status van regionaal vliegveld behoudt krijgt de provincie de bevoegdheden. Zo niet als er onverhoopt een landelijke status komt. Je kunt wel stellen dat het provinciaal beleid volgend is ten opzichte van dat van het rijk. Dat het rijk de scepter zwaait mag blijken uit het feit dat het vliegveld Lelystad eigendom is van de Schiphol Group en dat de aandelen voor 78% berusten bij het rijk en voor 20% bij de gemeente Amsterdam. Vier handen op een buik. De gemeente Rotterdam heeft ook nog 2%.

In een door ambtenaren opgestelde agendanotitie voor behandeling van o.a. de vliegveldzaak in een statencommissie, werd de mogelijkheid van (op termijn) treden buiten de perken van de PKB aangehaald. Daarop gewezen door de SP-fractie, haastte het college zich mee te delen dat dit een betreurenswaardige verschrijving was. Als gemeentambtenaar van Amsterdam weet ik, dat de geest meestal uit de fles is als iets in het hoofd van ambtenaren leeft en zelfs (per ongeluk) op papier verschijnt. Het zittende college zal zich keurig aan zijn afgeproken standpunt houden van blijven binnen de PKB, maar in 2007 krijgt een nieuw provinciaal bestuur waarschijnlijk ruimte voor verdergaand beleid. Protesteren tegen de nu al door het rijk toegestane uitbreiding zal in feite het karakter hebben van een vruchteloze rituele dans die slechts leidt tot vertraging en vermorsing van gemeenschapsgeld. Kees Bakker schreef het al in zijn column.
Het echte gevaar is 'voortschrijdend inzicht' dat er toe kan leiden dat vliegveld Lelystad de omvang krijgt die Schiphol vijftien jaar geleden had. En dat wil echt niemand. Daarop moeten de protestpijlen tijdig worden gericht, nu de rijksbeslissing er nog niet is.

Piet Walraven, voorzitter statenfractie SP

U bent hier