h

Terugbericht statenweek september 2006

15 september 2006

Terugbericht statenweek september 2006

Hierbij het volgende terugbericht (wat een leuk en bruikbaar Belgisch woord is dit toch):

Maandag 11 september 2006. Live radiodebat bij Omroep Flevoland.

Omdat ik nogal vroeg bij het nieuwe omroepgebouw aankwam, nam ik de gelegenheid te baat om me al fietsend eens goed te orienteren in het Industriegebied Larsserpoort, waarvan de geplande uitbreiding onder meer voor de ontwikkeling van Lelystad Airport
van belang kan zijn. In het wekelijkse radioprogramma 'Forum' kruiste ik over de toekomst van het Middenbestuur verbaal de degens met de statenfractievoorzitters van het CDA en de VVD.

Verschillende inzichten, maar een goede en levendige sfeer. In de statenvergadering van 14 september (zie aldaar) deden we het nog eens dunnetjes over. Dank voor de positieve reacties, ook van collega's uit de raad van Lelystad.

Woensdag 13 september 2006. Hoorzitting over het Omgevingsplan Flevoland 2006 (OPF06)

Deze seance met vele betrokkenen die een 'zienswijze' hadden ingediend duurde (afgezien van enkele pauzes) van 09.00 tot 17.00 uur. Vooral het vliegveld en de geplande 'robuuste ecologische zone' tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold (het Oostvaarderswold) werden flink op de korrel genomen. De landbouwers die voor het beoogde nieuwe natuurgebied van 2.000 ha. (incl. recreatie en waterberging) zouden moeten wijken trokken flink van leer tegen de politiek, maar dat was natuurlijk (...) te verwachten. Ze hebben zich al verenigd in het comite 'Oostvaarderswold blijft agrarisch' (OBA) en vonden een goed gehoor bij de Vaste Tweede-Kamercommissie die onlangs op bezoek was. Gedeputeerde Wubbo de Raad bracht daartegen in dat nu juist van rijkswege op voortvarende planvorming voor het Oostvaarderswold was aangedrongen. Zal wel weer een gebed zonder einde worden. Ik stelde de zogenaamde 'natuurcompensatie' voor het maken van luxueuze woonarchipels in het IJmeer en het Markermeer aan de orde en onderging het 'feest der herkenning' toen de secretaris van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer ventileerde dat het hier om schijncompensatie gaat, die niets anders is dan het uitvoeren van natuuronderhoud dat al hoog en breed had moeten zijn uitgevoerd, als gevolg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Achterstallig onderhoud dus. Ik vroeg aan Lex Oude Weernink, de directeur van het vliegveld, of het ontstaan van te grote vogelpopulaties in het Oostvaarderswold betekende dat dan de 'eigen schuld-dikkebultformule' in werking zou treden en zijn in aantal toenemende 'stalen vogels' over bebouwde gebieden zouden (blijven) vliegen. Hij had daar namelijk op gezinspeeld en antwoordde ontwijkend, maar bepaald niet ontkennend. Het was een fysiek slopende dag in een zaal van het Nieuw Land Erfgoedcentrum waarin de ventilatie bij een buitentemperatuur van tegen de dertig graden faalde. Nou ja, rijk zijn is erger.

Donderdag 14 september 2006. Statencommissie Bestuur

Hier kwam het te sluiten Convenant tussen de provincie en de gemeente Almere aan de orde. Tot 2020 zal de provincie gefaseerd in haar begroting een financiele
'ontwikkelingsimpuls' opnemen, tot in totaal honderd miljoen eurootjes. Alle fracties juichten, behalve de onze. Het rijk heeft namelijk tot nu toe alleen taken uitgedeeld, zonder daarbij het nodige geld te leveren voor het inlopen van de alom bekende grote sociaal-maatschappelijke achterstanden ten opzichte van de Regio Randstad waarvan Almere de beoogde bouwput is voor 60.000 of zelfs meer woningen tot 2030. Is Flevoland niet te volgzaam en te dienstbaar? Het uitblijven van de tunnelweg A6-A9 roept in onze staten verontwaardiging op (wij zijn daar overigens blij mee), maar het uitblijven van een goede 'zachte infrastructuur' laten we over onze kant gaan. Foei!

Donderdag 14 september 2006. Vergadering Provinciale Staten

Het hoofdgerecht bestond uit de discussie over het Middenbestuur. Als enige van de vier randstadprovincies wil Flevoland geen voorlopige uitspraak doen over de bestuurlijke oplossing. De hakken moeten in het zand en na veelvuldige referentie aan het imiddels anderhalve eeuw oude 'Huis van Thorbecke' wil men geen structuuruitspraken doen maar 'actief samenwerken, verkennen en discussieren over de inhoud'. Ik ben bang dat we onszelf dan buiten het echte voortgangsoverleg plaatsen. Ik heb conform ons landelijke standpunt voorkeur uitgesproken voor een kleinere bestuurlijke regio en gezien de huidige schaal van Flevoland, zou dat dan zelfs het bestaande Flevoland mogen zijn. De realiteit is natuurlijk wel dat de dubbelstad Amsterdam-Almere niet meer tegen te houden is. Met de uitdrukkelijke aantekening van onze voorkeur heb ik na een vrij uitvoerig debat met de leider van de PvdA-fractie ten slotte een motie ondertekend waarin Flevoland zich uitspreekt voor de pas-op-de-plaatsvariant van overleg, samenwerken en discussieren met de andere drie randstadprovincies, die zoals gezegd wel zelf al een voorlopige voorkeur hebben aangegeven. Nou ja, zo gaan we dan met een unanieme reactie naar minister Remkes. Het verdere traject zal nog lang en zijn en veel stof doen opwaaien. Geen van de fracties in de Tweede Kamer heeft tot nu toe hetzelfde standpunt.

Donderdag 14 september 2006. Eindelijk fans op de publieke tribune!

Ik had de 'topvijf' van de voorlopige kandidatenlijst (de mensen die ook de meerdaagse cursus 'Provinciale politiek' gaan volgen) uitgenodigd om af en toe eens een staten- of commissievergadering bij te wonen om indrukken uit de praktijk op te doen. Herbert van Ravenzwaaij had verplichtingen bij de raadsfractie van Almere en Nuh Demirbilek moest helaas vanwege ziekte zijn statenwerk laten lopen. Maar wie schetst mijn positieve verrassing toen ik Helga Wiedijk en Nynke Snikkenburg van de afdeling Noordoostpolder i.o. op de tribune zag zitten en naast hen Arie Stuivenberg van de afdeling Almere, de Flevolandse nieuweling met ruime ervaring in Zuid-Holland. Met Arie kon ik zo op een plezierige wijze kennis maken. Zo zaten er voor het eerst in drie en een half jaar (voor zo ver mij bekend) SP'ers op de statentribune. Een verrijking. Mensen, dank voor de belangstelling. Het geeft mij tevens het vertrouwen dat het met deze serieuze ploeg wel wat gaat worden, al moeten we eerst uiteraard nog de uitkomst van de regioconferentie in december a.s. afwachten.

Een vriendelijke groet voor nu en een goed weekeinde voor straks,

Piet Walraven

U bent hier