h

SP Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsnota 2007

5 juli 2007

SP Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsnota 2007

Het is gebruikelijk dat bij de behandeling van de partijen vertegenwoordigd in de Provinciale Staten een algemene beschouwing geven. Omdat de SP de grootste niet college fractie is, mocht de fractie voorzitter het spits afbijten.
SP Flevoland Fractie voorzitter Herbert van Ravenzwaaij

De heer van Ravenzwaaij: Dank U wel voorzitter. Laat ik allereerst beginnen met het aanbieden van mijn verontschuldigingen voor het niet voldoen aan het gevraagde, namelijk de bijdrage aan de Algemene Beschouwingen vooraf aan te leveren. Het ongeluk van mijn echtgenote en de daarop volgende operatie gaf toch wel enige verschuiving in prioriteiten. Maar de wereld, ook de provinciale wereld, draait gewoon door en ik mag als eerste – ik besef in één keer - op meerdere momenten als eerste, en persoonlijk voor de eerste keer een bijdrage leveren aan de Algemene Beschouwingen.

Politiek is op sommige momenten een enerverend en leuk bedrijf. Zeker nu we praten, tijdens de Algemene Beschouwingen, over de voorjaarsnota 2007.

Flevoland: dynamiek in balans. Opvallend is, dat er op een aantal terreinen accentverschillen zijn aangebracht tussen collegeakkoord en voorjaarsnota. Ik neem aan dat het college kan aangeven waar, op welke terreinen en waarom deze accentverschillen zijn aangebracht. Voorzitter in de diverse commissievergaderingen zijn reeds een aantal inhoudelijke opmerkingen geplaatst. Maar er blijven toch wel een aantal opmerkingen en niet onbelangrijk, een paar “bescheiden” wensen over.

Jeugdzorg: Een onderwerp wat, helaas, regelmatig terug is gekomen en zal terugkomen. Uiteraard is het een gegeven feit dat dit college in (bepaalde) mate afhankelijk is van die budgetten, die door de nieuwe minister van Jeugd en Gezin ter beschikking worden gesteld. Op 12 april heb ik vermeld dat een accentverschuiving naar de preventieve kant naar onze mening wellicht onvoldoende is .

Waar de SP graag duidelijkheid over wil hebben is het voornemen van o.a. het college om voor te gaan stellen aan de minister een pilot traject te steunen in de provincie. Ik kan op dit moment alleen maar constateren dat het college, de prioritering verschuift naar de preventieve kant, maar de zorg van de SP is, buiten de preventie, ook de curatieve kant. Graag helderheid over het voorstel wat een aantal wethouders en Gedeputeerde Staten wil poneren bij de minister. Jeugdzorg is een (mede) verantwoordelijkheid van de Staten dus ik kan mij voorstellen dat we hierover graag willen meepraten. Voorstellen die ik moet volgen via de regionale omroep geven mij wat maagkrampen. Dus richting het college; ik neem aan dat de Staten in dit serieuze onderwerp een volwaardig gesprekspartner zijn en op die onderwerpen waar de Staten bevoegd zijn, wij voorstellen dat wij, voordat er onomkeerbare besluiten (voorstellen) zijn, desnoods via de commissies worden geïnformeerd, in casu onze mede- bevoegdheid kunnen uitoefenen. Ik kan mij voorstellen dat er in de loop van de dag een motie over de jeugdzorg zal worden ingediend.

Openbaar vervoer: Voorwaar een leuk onderwerp. Op 9 november 2006 stelt de toenmalige gedeputeerde dat op 1 april 2007 (geen 1 april grap) de OV-chipkaart wordt ingevoerd. Waar en wanneer? Ik heb waarschijnlijk wat gemist!

Wederom op 12 april heeft de SP aangegeven dat wij moeite hebben met “proef op proef”.

Laten we als Staten nu eens de beroemde kogel door de nog beroemdere kerk jagen en, in navolging van bijvoorbeeld een aantal gemeenten en provincies nu eens beginnen met het aanbieden van gratis Openbaar Vervoer voor doelgroepen en dat niet op basis van economische argumenten maar op basis van; b.v. na gesprekken met inwoners van Zeewolde die het destijds “geweldig” vonden dat zij op hun vrije reizen dag ook nog eens gratis met de bus van Zeewolde naar Almere konden en van daaruit verder konden reizen met de trein. Wat willen we meer? Niet alles hoeft toch gebaseerd te zijn op economische argumenten? Uiteraard zijn wij, net zoals de PvdA in haar verkiezingsprogramma verwoordde, een voorstander van gratis Openbaar Vervoer voor de ouderen onder ons en zullen hierover een motie gaan indienen.

Tenslotte Lelystad Airport: Regelmatig is/wordt dit een onderwerp van discussie. Zorg heeft de SP naar aanleiding van de brief die de minister van Verkeer en Waterstaat op 24 mei 2007 heeft gestuurd naar de kamer, met de mededeling dat regionale luchthavens worden gedecentraliseerd, behalve Lelystad. Bovendien wordt er, op zijn vroegst in 2009, begonnen met het aanwijzen van en implementatie van Luchtverkeersleiding. Uit berichtgeving blijkt bovendien dat zowel Transavia als Schiphol naar Lelystad willen komen als a. enerzijds de baan wordt verlengd naar 2700 meter en- ik mag het toch niet hopen - de openstellingtijden worden verruimd. Mijn vraag aan het college is de volgende: Is het college met de SP van mening dat er geen uitbreiding/ oprekking zal plaatsvinden binnen de grenzen van de huidige PKB, ook als de geldigheidstermijn van de PKB is verstreken?

Tot slot: Flevoland: Al jaren Rust, Ruimte en Groen. Laten we het zo houden. Niet teveel vliegtuigen die vanaf 5.30 uur boven Dronten en vanaf 5,45 uur boven Almere, boven mijnhuis vliegen.

Ontwikkelingen rondom het Markermeer (binnen Natura 2000 heb ik begrepen is dat ook het IJmeer) worden besproken binnen de Noordvleugel. Zorg heeft de SP over deze ontwikkelingen. Waar en op welk moment kunnen de verantwoordelijk gekozen vertegenwoordigers meepraten?

Majeure ontwikkelingen vragen een volwassen democratische controle. Onze zorg is groot en we blijven, wellicht naïef, hopen op een tijdige democratische invloed.

De doelen van het college zijn (zoals verwoord op 12 april 2007 door de heer Dijksma) ambitieus, maar de SP hoopt, dat de “niet college partijen” niet alleen constructief worden benaderd maar ook op een volwassen wijze worden gehoord en niet worden weggezet als – daar ben ik nog steeds een beetje boos over - “ééndagsvliegen” zoals een scheidend Gedeputeerde meende te moeten verwoordden in zijn afscheidsspeech.

Er zullen in de loop van deze dag nog een aantal moties worden ingediend, maar het ging en het zal de SP blijven gaan, om een sociaal Flevoland, waar het sociaal, goed, gezond, wonen en werken is.

Dus compliment: we beginnen o.a. met twee aardgasvulstations. Laten we snel werken aan uitbreiding.

U bent hier