h

SP houdt motie over verkoop aandelen van de provincie in Essent en Nuon aan!

30 mei 2008

SP houdt motie over verkoop aandelen van de provincie in Essent en Nuon aan!

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland in de Jaarstukken 2007 heeft aangegeven dat zij het voornemen heeft om te onderzoeken of op termijn de aandelen van de provincie in de energiebedrijven Essent en Nuon verkocht kunnen worden, heeft de SP Statenfractie bij de Algemene Beschouwingen het college van GS in een motie opgeroepen hier geen invulling aan te geven.

Hoewel de belangen van de provincie Flevoland in deze voormalige nutsbedrijven gering zijn, is de SP Statenfractie van mening dat deze uit het oogpunt van democratische controle en waarborging van de belangen van huishoudens en het midden en kleinbedrijf het beste in handen van publieke aandeelhouders kunnen blijven.

De SP Statenfractie is er tevens voorstander van dat, indien de mogelijkheid zich voordoet, de provincie stappen onderneemt die er toe leiden dat de eventuele aandelen van de Flevolandse gemeenten in deze energiebedrijven door de provincie worden overgenomen.

Immers: ‘Energiebedrijven moeten zich richten op het leveren van energie voor een fatsoenlijke prijs aan de Nederlandse consument’. Als de aandelen in handen komen van buitenlandse investeerders is de kans groot dat ze zich vooral bezig gaan houden met buitenlandse avonturen en zo groot mogelijke winsten. Het belang van de consument is voor hen hoogstens een bijzaak.

Door een eerdere toezegging van de Gedeputeerde, Harry Dijksma (VVD), dat over de verkoop van de aandelen binnen afzienbare tijd een notitie is te verwachten, heeft de SP Statenfractie de motie hierover aangehouden tot de behandeling van deze notitie.

U bent hier