h

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

5 juli 2008

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van achterkamertjespolitiek de discussie over de definitieve invulling van de Groenblauwe zone Oostvaarderswold blokkeert.

Tijdens de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten om via een voorbereidingsbesluit tot een verordening op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) te komen voor de Groenblauwe zone Oostvaarderswold, hebben de collegepartijen VVD, CDA en PvdA in de besloten vergadering van de Provinciale Staten van dinsdag 01 juli jl., met geheimhouding van het besprokene en de stukken tot 05 juli 2008, geprobeerd om de openbare behandeling van de definitieve invulling van de Groenblauwe zone medio september 2008 tot een schijnvertoning te maken.

Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 01 juli jl. heeft Provinciale Staten de mogelijkheid om via een voorbereidingsbesluit tot een verordening te komen die bepalingen bevat om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de toekomstige bestemming van de Groenblauwe zone.

Omdat de definitieve vaststelling van de Groenblauwe zone pas na de zomer zal plaatsvinden, omvatte het voorstel van GS de gehele Groenblauwe zone inclusief het op 02 november 2006 vastgestelde zoekgebied. Weliswaar heeft GS onlangs een voorkeursalternatief voor de Groenblauwe zone naar buiten gebracht, maar dit voorkeursalternatief moet nog door PS worden besproken. Via een amendement op het voorstel van GS hebben de collegepartijen geprobeerd om de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit slechts tot het voorkeursalternatief te beperken.

Motief van de collegepartijen hierbij was dat PS het de betrokkenen in het zoekgebied niet mogen aandoen om nog langer over hun toekomst in onzekerheid te verkeren. Op het oog een heel sympathiek voorstel. Maar omdat de inhoudelijke behandeling van het voorkeursalternatief niet aan de orde was, zou dit voorstel een te grote hypotheek op de behandeling later dit jaar leggen en feitelijk overbodig maken. Bij een eventuele andere uitkomst van de behandeling van het voorkeursalternatief zou de werkingssfeer van de verordening hierop moeten worden aangepast. Dit kan als onbehoorlijk bestuur worden aangeduid.
In het debat met de collegepartijen over hun amendement hebben de niet collegepartijen SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en de Partij voor de Dieren, bij monde van hun fractievoorzitters, fel uitgehaald richting de collegepartijen en hen verweten achterkamertjespolitiek te bedrijven. Vooral de beperking van de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit tot het voorkeursalternatief, zonder dat hier een inhoudelijk debat over mogelijk is geweest, zaten de niet-collegepartijen erg hoog. Temeer omdat dit in een besloten vergadering met geheimhouding aan de orde werd gebracht.

Na enkele zeer lange schorsingen werd door de collegepartijen het boetekleed aangetrokken en onder de nodige verontschuldigingen het amendement tot nader order aangehouden. Met een emotioneel oprechte stemverklaring van één van de CDA Statenleden werd, na een ogenschijnlijk eenvoudig agendapunt, het voorstel van GS met uitzondering van twee CDA leden nog op 01 juli jl. door PS overgenomen.

U bent hier