h

Gebiedscoörinator OostvaardersWold

1 oktober 2009

Gebiedscoörinator OostvaardersWold

SP en GroenLinks Statenfracties hebben per motie de Staten en het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om voor de invulling van het verdere traject rond de verwerving en uitplaatsing van de percelen en bedrijven in het begrensde deel van het OostvaardersWold een gebiedscoördinator aan te stellen!

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van donderd-avond 03 september jl. hebben het CDA, de Christen Unie en de SGP de gezamenlijke motie van de SP en GroenLinks Statenfractie over het aanstellen van een gebiedscoördinator voor het OostvaardersWold gesteund.

Gebleken is dat de verwerving van de perselen en de uitplaatsing van de bedrijven in het begrensde deel van het toekomstige OostvaardersWold niet altijd zo soepel loopt als dat de Staten dit zouden willen.

Vanaf het begin is er door ruis in de communicatie tussen de Provincie en de bewo-ners van het toekomstige OostvaardersWold wrijving ontstaan. Daarnaast verloopt de verwerving en de uitplaatsing niet naar tevredenheid van betrokkenen. De dienst Landelijk gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel¬veilig¬heid (LNV), die met de verwerving en uitplaatsing is belast, werkt in de ogen van de betrokkenen zonder begrip voor de situatie van degenen die het gebied moeten verlaten.

Hoewel de gedeputeerde mevrouw Bliek herhaalde pogingen heeft ondernomen om hier verbetering in te krijgen en voor een bepaalde periode ook externe Landbouw-adviseurs heeft aangesteld, blijft de gewenste verbetering vooralsnog uit. Reden voor zowel de SP als GroenLinks, maar ook voor het CDA, de CU en de SGP om dit bij de behandeling van de vaststelling van de structuurvisie OostvaardersWold nogmaals onder de aandacht te brengen. Waarbij de eerstgenoemde dit in een motie hebben vervat.

De motie hierover werd met VVD en PvdA tegen aangenomen.

U bent hier