h

Ontsluiting OostvaardersWold

1 oktober 2009

Ontsluiting OostvaardersWold

SP - amendement ontsluiting OostvaardersWold met steun van alle partijen, uitgezonderd de VVD en PvdA, aangenomen!

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van donderd-avond 03 september jl. hebben het CDA, de Christen Unie, GroenLinks en de SGP het amendement van de SP Statenfractie over de ontsluiting van het OostvaardersWold gesteund en daarmee de wens van de agrariërs en de bewoners in de zogenaamde Zuidlob gehonoreerd.

Bij de besluiten over de vaststelling van de structuurvisie OostvaardersWold had het college van Gedeputeerde Staten, in verband met de voorgenomen afsluiting van de Schollevaar¬weg, de Staten twee alternatieven voor de ontsluiting van de zogenaam¬de Zuidlob voorgelegd. Deze alternatieven betroffen de omlegging en verbreding van de Bosruiterweg dan wel het aanbrengen van een brug over de Hoge Vaart. Omdat een door de VVD Statenfractie voorgestelde enquete onvoldoende duidelijk¬heid gaf over de wenselijkheid van beide voorstellen en bij de bewoners en bedrijven een nagenoeg een even groot aantal voorstanders waren, diende de SP fractie een amendement op dit voorgestelde besluit in met als doel beide samen te voegen.

Met uitzondering van de VVD en de PvdA bestond er bij de andere partijen al een voorkeur voor de aanleg van een brug over de Hoge Vaart. Omdat hier al een fietsbrug voor was gepland en de verbreding van de Bosruiterweg op termijn toch noodzakelijk zou zijn vanwege de verkeersveiligheid, heeft de SP fractie beide alternatieven in één besluit vervat. Met uitzondering van de VVD en de PvdA werd dit amendement en het nieuw ontstane besluit door de overige Statenfracties gesteund. Het verwijt van de VVD en de PvdA, dat met dit SP amendement wel heel gemakke-lijk met de belastinggelden werd omgesprongen, werd onder verwijzing naar het wen-se¬lijstje van deze partijen bij de behandeling van de kaders voor de begroting van 2010 op 18 juni jl. van tafel gevreegd. Daarnaast en niet onbelangrijk betreft het hier een verbetering van de ontsluiting voor bewoners en bedrijven uit het genoemde gebied, die vanwege de aanleg van het OostvaardersWold al meer dan genoeg gedu¬peerd worden.

U bent hier