h

Verkoop aandelen provincie in Essent

1 oktober 2009

Verkoop aandelen provincie in Essent

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben met 24 tegen 14 stemmen vrijspel bij de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Essent: Ze zijn NUTS!

Tijdens de extra vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van maandag-avond 11 mei hebben de collegepartijen VVD, CDA en PvdA met in hun kielzog de SGP het college van Gedeputeerde Staten vrijspel gegeven bij hun voornemen om tot verkoop van de aandelen in Essent over te gaan. Daarmee werd door de volksvertegenwoordigers van deze partijen de oproep van een niet onaanzienlijk deel van de inwoners van Flevoland naast zich neergelegd en bleken aan dovenmansoren te zijn gericht.

Hoewel de belangen van de provincie Flevoland in dit voormalige nutsbedrijf gering zijn, heeft de SP Statenfractie, samen met die van de ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, er nadrukkelijk voor gepleit om deze uit het oogpunt van democratische controle, duurzaamheid en waarborging van de belangen van huis-houdens, alsook voor het midden en kleinbedrijf in handen van de publieke aandeel-houders te houden.

Immers: ‘Energiebedrijven moeten zich richten op het leveren van energie voor een fatsoenlijke prijs aan de Nederlandse consument’. Als de aandelen in handen komen van buitenlandse investeerders is de kans groot dat ze zich vooral bezig gaan houden met buitenlandse avonturen en zo groot mogelijke winsten. Het belang van de consument is voor hen hoogstens een bijzaak.

Ondanks een uitgebreid betoog van de SP Statenfractie, waarin op basis van feiten de argumentatie van de voorstanders werd weerlegd, lukte het de SP fractie en hun mede strijders niet om de college partijen over de streep te trekken. Tijdens dit betoog wees de SP fractie de PvdA nadrukkelijk op hun inbreng bij de vermarkting van de publieke sector en de consequenties die dit tot op heden heeft gehad. Dit leidde tot een als door een hond gebeten reactie van de PvdA richting de SP fractie.

U bent hier