h

SP - amendement financiële rust in de Jeugdzorg voor 2011 door VVD, CDA, CU en PvdD verworpen!

19 januari 2010

SP - amendement financiële rust in de Jeugdzorg voor 2011 door VVD, CDA, CU en PvdD verworpen!

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van donderdagavond 14 januari jl. hebben de VVD, het CDA, de Christen Unie en de Partij voor de Dieren het amendement van de SP Statenfractie over het niet in heroverweging nemen van de extra financiële middelen voor de Jeugdzorg van 2011 verworpen.

Bij de aanbieding van de besluiten over de vaststelling van de extra financiële middelen voor de Jeugdzorg over de jaren 2010 en 2011 gaf het college van Gedeputeerde Staten aan dat: ‘Indien blijkt dat het financieel perspectief zich zodanig ontwikkelt dat fundamentele heroverwegingen noodzakelijk zijn, zal de provinciale bijdrage aan de jeugdzorg voor 2011, ad 1,3 miljoen euro, in de heroverweging worden betrokken’.

Samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks is de Socialistische Partij van mening dat de succesvolle aanpak van de provinciale jeugdzorg in Flevoland niet de dupe mag worden van de gevolgen van de economische crisis. Het ‘Kind’ kan en mag bij eventuele heroverwegingen niet het kind van de rekening worden!

Om dit te bereiken heeft de SP Statenfractie bij de behandeling van de Financiering: Jeugdzorg 2010 – 2011 een amendement ingediend, die er toe moest leiden dat ook voor 2011 de financiële bijdrage voor de Jeugdzorg vanuit de provinciale middelen gewaarborgd is. Zodat er ook in 2011 rust in de aanpak van de Jeugdzorg zal zijn.

Ondanks de lovende woorden van zowel de VVD, het CDA als van de CU over de succesvolle aanpak van de provinciale jeugdzorg in Flevoland, kon het SP amendement geen steun van deze partijen krijgen. Deze partijen willen in tegenstelling tot de SP, de PvdA en GL de financiële bijdrage aan de Jeugdzorg voor 2011 bij de eventuele heroverwegingen integraal beoordelen. De kans bestaat nu dat de Jeugdzorg bij de heroverwegingen met de uitbreiding van Vliegveld Lelystad of meer asfalt wordt afgewogen.

U bent hier