h

SP Statenfractie tegen compensatie privé gebruik dienstauto voor Gedeputeerde Staten

20 juni 2010

SP Statenfractie tegen compensatie privé gebruik dienstauto voor Gedeputeerde Staten

De SP Statenfractie van Flevoland heeft zich donderdag 18 juni jl. bij de behandeling van de 3e wijzi-ging van de begroting 2010 van de Provincie Flevoland in de Staten fel verzet tegen de compensatie van de fiscale ofwel belasting gevolgen voor de leden van Gedeputeerde Staten bij gebruik van de dienstauto voor niet direct aan het ambt gebonden nevenfuncties. Hiermee is per jaar een bedrag van niet minder dan € 94.000,- ofwel maximaal € 18.800,- per collegelid gemoeid

In het verleden heeft de belastingdienst het standpunt ingenomen dat het gebruik van de dienstauto door de Commissaris van de Koningin en de leden van Gedeputeerde Staten volledig moest worden belast, in geval van activiteiten die niet direct konden worden aangemerkt als strikt functiegebonden.

Waar gaat het over?
De belastingwetgeving geeft aan dat bij het gebruik van een dienstauto voor niet functiegebonden activitei¬ten ofwel privé gebruik, alle kilometers boven de 500 fiscaal als inkomen wordt bijgeteld. Met andere woorden, betalen dus! Deze belastingmaatregel geldt voor iedere Nederlander, behalve ……… voor de Commissaris van de Koningin en de leden van Gedeputeerde Staten.

In de Statenvergadering van donderdag 18 juni jl. werd het voorstel behandeld om hiervoor binnen de be¬groting van de Provincie Flevoland niet minder dan € 94.000,- vrij te maken om voortaan de belastingheffing voor het gebruik van de dienstauto voor de niet aan het ambt gebonden nevenfuncties te compenseren. Uiteraard kon de SP Statenfractie hier geen genoegen meenemen en gingen hierover het debat aan.

SP Statenfractie tegen voorstel!
Bij de voorbereiding van de behandeling in de Staten geloofde de SP fractie haar eigen ogen niet! Hoe kan je dit nu in deze tijd nog maken! In een tijd waarin er alle reden is om aan te nemen dat er de komende tijd flink bezuinigd moet worden, neemt het College voor zichzelf een stevige greep uit de pot. Door een zeer riante regeling in te stellen, die niet voor de gemiddelde Nederlander is weggelegd. Terwijl hun inkomen al als zeer riant kan worden omschreven, een ruimhartige wachtgeldregeling en tot slot ook deze regeling nog. Als Sp fractie hebben we hier geen goede woorden voor over. Uiteraard werd dit door zowel alle andere partijen alsook door Gedeputeerde Staten afgedaan als grote woorden, terwijl het in hun visie om een kleine reparatie gaat. Trouwens in het Inter Provinciaal Overleg (IPO), u weet wel het vriendenclubje van de provinciebesturen, was hier overeenstemming over en in de vergadering van de Statencommissie Bestuur was de SP fractie nog eens omstandig hoe de vork nu echt in de steel zat. De SP fractie zou dus eigenlijk haar mond moeten houden. Uiteraard zijn er ‘sussende woorden’ gesproken, het College gaat er namelijk terughoudend mee om en meer van die onzin. Dat de SP fractie dat niet kan geloven, is misschien niet zo onbegrijpelijk!

“Draaien anders dan ga je” versus “Graaien altijd maar graaien”
Zou deze regeling soms van een oud minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties komen, die in een eerder leven als burgemeester met deze bijtelling geconfronteerd is geworden? Wij weten het niet, maar moesten wel vaststellen dat we als SP fractie in de Staten hier helemaal alleen in stonden! Zou de komende verkiezingsstrijd hier soms ook een rol bij spelen?

Dat lijkt ons niet geheel uitgesloten! Want er zijn tekenen dat er op dit moment partijen zijn die wel heel braaf achter de collegepartijen aanlopen, in de hoop dat zij na de verkiezingen van 02 maart 2011 ook mee mogen eten uit de rijk gevulde ruif van het college. Als SP fractie doen we daar niet aan mee! Laten anderen de SP maar voor ‘niet geloofwaardig’ nemen.

De SP fractie staat voor een “betere provincie voor minder geld”! Een provincie waar mensen met een beperking die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, het ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt om zelfstandig te kunnen wonen. Zou het college van hun riante regeling afzien, dan kon dit geld wellicht een bescheiden bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. Echter daar horen we de andere partijen niet over!

U bent hier