h

Veel beloven weinig geven doet het Statenlid in vreugde leven!

16 augustus 2010

Veel beloven weinig geven doet het Statenlid in vreugde leven!

Nee, hiermee wil de SP Statenfractie van Flevoland zeker niet aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) de Statenleden niet serieus neemt of maar aan het lijntje houdt. Maar om te voorkomen dat dingen uit het zicht raken en om eerdere toezeggingen op het vlak van het creëren van arbeidsplaatsen voor (jonge) mensen met een arbeidsbeperking en het terugdringen van de uitgaven voor het inhuren van externen op hun waarde te kunnen schatten, stelt de SP Statenfractie GS een tweetal serie schriftelijke vragen.

Arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking:
Tijdens de behandeling van de financiële kaders voor de begroting van 2009 hebben de Statenfracties, met uitzondering van die van de VVD, PvdA en CU, in een motie GS verzocht om als uitgangspunt voor 2013 te nemen dat 5 % van het totaal van het aantal personeelsleden uit medewerk(st)ers met een arbeidsbeperking bestaat. Toentertijd werd deze motie door GS sterk ontraden. Reden hiervan lag in het feit dat GS hierover toen met het Georganiseerd Overleg in onderhandeling was. De SP Statenfractie is benieuwd of er op dit vlak vooruitgang is geboekt en op welk percentage van het totaal aantal personeelsleden GS aan het einde van deze zittingsperiode denkt uit te komen.

Terugdringen uitgaven voor de inhuur van externen:
Bij de vaststelling van de financiële kaders voor de begroting van 2010 hebben de Statenfracties GS opgeroepen om de uitgaven voor de inhuur van externen substancieel te verminderen. Nu het begrotingsjaar bijna voor tweederde deel om is, is de SP Statenfractie benieuwd of GS er in slaagd om deze uitgaven substantieel te verminderen en voor welke projecten en vervangingen er externen worden ingehuurd. Verder vraagt de SP Statenfractie zich af of GS in voorkomende gevallen ook gebruik maakt van expertice en capaciteit van andere overheden.

U bent hier