h

Onaanvaardbare risico’s in particuliere jeugdzorginstellingen

1 september 2010

Onaanvaardbare risico’s in particuliere jeugdzorginstellingen

De SP Statenfractie van Flevoland maakt zich, naar aanleiding van indringende waarschuwingen van de Inspectie Jeugdzorg en een oproep van de minister voor Jeugd en Gezin, zorgen over de aanhoudende meldingen van onaanvaardbare risico’s waaraan jongeren bij plaatsing in particuliere jeugdzorg-instellingen worden blootgesteld.

Om inzicht en duidelijkheid te krijgen of en zo ja, in welke mate, het Bureau Jeugdzorg van de provincie Flevoland gebruik maakt van particuliere jeugdzorginstellingen, heeft de SP Statenfractie het college van Gedeputeerde Staten een aantal schriftelijke vragen voorgelegd.

Waar gaat het over?
Volgens een onlangs uitgebracht ‘Signalement’ van de Inspectie Jeugdzorg, blijkt dat de inspectie veel signalen krijgt over onveilige situaties waaraan jongeren in particuliere jeugdzorginstellingen worden blootgesteld.

Volgens de inspectie krijgen zij geregeld meldingen van (ex-) medewerkers, stagiairs en gezinsvoogden dat jongeren, met vaak ernstige problemen en die onder de verantwoordelijkheid van de bureaus jeugdzorg vallen, te maken krijgen met ongeschoold personeel, soms hardhandig worden aangepakt en in het ergste geval geen (passende) zorg krijgen.

Wat is het verschil tussen particuliere en ‘gewone’ jeugdzorg?
De reguliere jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Jongeren kunnen door het Bureau Jeugdzorg worden aangemeld voor een select aantal zorgaanbieders. Deze zorginstellingen worden voor een deel door de provincies gefinancierd en zijn vooraf ‘gescreend’. Bovendien staan zij onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. De particuliere jeugdzorginstellingen staan hier helemaal los van en vallen niet onder de werkingssfeer van de Wet op de jeugdzorg. Deze aanbieders hebben meestal een winstoogmerk en niemand houdt er toezicht op de kwaliteit en de borging hiervan.

Waar maakt de SP Statenfractie zich zorgen om?
Het plaatsen van jongeren bij particuliere zorgaanbieders lijkt volgens de inspectie in belangrijke mate een gevolg te zijn van het ontbreken van voldoende capaciteit in de reguliere jeugdzorg en/of een gebrek aan passende (crisis) zorg in de jeugdzorg.

Als gevolg hiervan maken bureaus jeugdzorg gebruik van het aanbod om bij wijze van overbrugging van wachtlijsten jongeren bij particuliere jeugdzorginstellingen te plaatsen zonder dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. Ook komt het voor dat reguliere jeugdzorgaanbieders de jongeren ´doorplaatsen´ naar een particuliere instelling, bij wijze van ´onderaannemerschap´. Terwijl de provincies eerder van de minister voor Jeugd en Gezin de opdracht kregen om geen jongeren meer in de particuliere jeugdzorg te plaatsen.

De commerciële drijfveer waar veel van de particuliere instellingen mee werken is volgens de inspectie een groot risico. Zo is er het probleem dat zij jongeren soms langer behandelen dan nodig is. En waar professionele instellingen de groepen zorgvuldig samenstellen, zit in de particuliere opvang soms alles door elkaar, wat heel onveilig kan zijn. “De zorg is geen markt en jongeren zijn geen handelswaar”.

Wat is volgens de SP Statenfractie de oplossing?
Stoppen met het plaatsen van jongeren bij particuliere jeugdzorginstellingen. De particuliere jeugdzorg-instellingen onder de werkingssfeer van de Wet op de jeugdzorg brengen. En er kwaliteitseisen, alsook onafhankelijk toezicht wordt ingesteld voor alle zorg die in georganiseerd verband aan jongeren wordt geboden.

U bent hier