h

Collegepartijen nemen afstand van het financiële beleid van de huidige coalitie!

1 mei 2011

Collegepartijen nemen afstand van het financiële beleid van de huidige coalitie!

Tijdens de behandeling van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 in de Statenvergadering van 27 april jl. viel het de SP Statenfractie op dat, zowel de VVD, het CDA, als de PvdA, in grote lijnen afstand namen van het financiële beleid van het huidige college.

Sinds 2007 blijkt uit de stukken van de accountant dat de administratieve organisatie van de provincie verbetering behoeft. Hierop heeft de SP Statenfractie het college een aantal malen aangesproken, maar dit vond toentertijd weinig tot geen weerklank. Hoewel de afgelopen jaren er stappen zijn gezet om tot verbetering te komen, heeft de accountant ook bij de Jaarstukken 2010 stevige kritiek op onderdelen van de administratieve organisatie.

Opmerkelijk was het dan ook dat deze kritiek voor de huidige collegepartijen aanleiding was om forse kritiek op het niet 'in control' zijn van de provincialeorganisatie te uiten. Daarmee werd de VVD gedeputeerde sterk onder druk gezet, terwijl dit bij het verantwoordigsdebat van vóór de Statenverkiezingen van 2 maart jl. geen enkele rol speelde.

Op voorstel van de VVD en de PvdA wordt er binnen afzienbare tijd een 'met de benen op tafel' overleg met het nieuwe college gestart om het 'in control' komen van de organisatie te bespreken. Ook de SP Statenfractie steunde de voorstellen hiervoor. Daarbij vroeg zij zich af of de harde aanpak van de gedeputeerde van financiën in deze fase van de onderhandelingen, wellicht voor de huidige coalitiepartijen een manier was om voor te sorteren op het afstand nemen van het financiële beleid van het college.

De ontwikkelingen worden door de SP Statenfractie nauwlettend in de gaten gehouden.

U bent hier