h

Motie SP en PVV terugdringen aantal dienstauto's verworpen!

1 mei 2011

Motie SP en PVV terugdringen aantal dienstauto's verworpen!

In een gezamenlijke motie vreemd aan de orde van de dag hebben de SP en PVV fractie de Staten woensdagavond 27 april jl. opgeroepen om het college van Gedeputeerde Staten het aantal dienstauto's van 4 naar 2 terug te laten brengen.

De SP en PVV zien geen reden waarom het aantal dienstauto's niet, zoals in de provincie Zuid-Holland met 7 gedepueerden, van 4 naar 2 teruggebracht kan worden en hebben dit in een motie aan de Staten voorgelegd om hier een uitspraak over te doen.

Als door wespen gestoken werd de motie door de collegepartijen VVD, CDA en PvdA, met in hun kielzog de nieuwe coalitiepartij de ChristenUnie (CU), als een gelegenheidsmotie bestempeld. Op voorstel van de CU kwamen deze partijen na een schorsing met een eigen motie, die grotendeels op die van de SP en de PVV was gebaseerd. In deze motie werd het college opgeroepen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de bestuurskosten te beperken. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

De reactie van de nieuwe coalitiepartijen op de motie van de SP en PVV heeft er alle schijn van dat die de uitkomst van de onderhandelingen over het nieuwe hoofdlijnen akkoord doorkruiste. Als SP Statenfractie gaan we er vanuit dat bij de presentatie van het hoofdlijnen akkoord van de nieuwe coalitie het duidelijk wordt op welke wijze de noodzakelijke bezuinigingen worden gerealiseerd.

U bent hier