h

SP Statenfractie Flevoland rond gesprekken Jeugdzorg af!

15 juli 2011

SP Statenfractie Flevoland rond gesprekken Jeugdzorg af!

De afgelopen periode heeft de SP Statenfractie op initiatief van haar woordvoerster, Symaiah Verbeek, een drietal rondetafelgesprekken gehouden met de meest belanghebbenden in de jeugdzorg in Flevoland, zoals de cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordgers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD-Flevoland.

Om voldoende duidelijkheid te krijgen in de huidige stand van zaken rond de situatie in de jeugdzorg binnen Flevoland en de visie van de belanghebbenden over de toekomstige ontwikkelingen, heeft de SP Statenfractie de afgelopen periode hiervoor een drietal rondetafelgesprekken gehouden.

De informatie die uit deze gesprekken is verkregen wordt door de SP Statenfractie gebruikt bij de overgang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Deze overgang moet volgens het huidige regeringsbeleid de komende 5 jaren gaan plaatsvinden en daarbij streeft zowel de provincie als de SP Statenfractie naar een warme en kwalitatief goede overdracht.

Uit de gesprekken is in ieder geval duidelijk geworden dat alle partijen zich zorgen maken of de zes gemeenten van Flevoland de huidige kwaliteit van de jeugdzorg en de onderlinge samenwerking tussen de zorgaanbieders in stand kunnen houden. Daarnaast is er twijfel of de kleinere gemeenten uit onze provincie wel in voldoende mate toegerust zijn om de jeugdzorg in z'n volle omvang op zich te kunnen nemen. Dit mede in het licht van alle bezuinigingen die de gemeenten toch al over zich heen hebben gekregen en er ook bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten opnieuw een zogenaamde efficiëntie korting door de rijksoverheid wordt toegepast.

Als SP Statenfractie ondersteunen we de uitgangspunten van de overgang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Zijn het van harte eens dat de jeugdzorg zo dicht mogelijk in de buurten en wijken georganiseerd moet worden, maar streven er ook naar dat de huidige kwaliteit van de jeugdzorg in Flevoland ten minste behouden blijft en daar waar mogelijk verder wordt verbeterd.

Daarbij mogen er geen kinderen tussen wal en schip geraken en is het van belang dat de overgang geen te grote versnippering van kennis en kunde gaat opleveren. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat zowel de provincie als de zes gemeenten in Flevoland op een constructieve wijze samenwerken, er van 'maatwerk' wordt uitgegaan en daar waar nodig de provincie de regierol blijft vervullen, zonder dat dit de invulling van de gemeenten in de weg staat. Alleen dan is een warme overdracht in Flevoland mogelijk.

De provincie Flevoland heeft voor de warme overdracht aan het begin van dit jaar het 'Flevolands toetsingskader voor overdracht Jeugdzorg naar gemeenten' vastgesteld. Dit toetsingskader moet er toe leiden dat bij de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten de kwaliteit en de continuïteit voor de cliënten en professionals in de zorg worden geborgd. In deze fase vindt er overleg plaats tussen provincie en gemeenten, alsook tussen provincie en zorgaanbieders, om de uitgangspunten van het toetsingskader verder te concretiseren. Als SP Statenfractie houden wij hierbij de vinger nauwlettend aan de pols.

U bent hier