h

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

9 september 2011

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

Een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg, waaronder: cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de GGD-Flevoland, heeft bij de woordvoerster Jeugdzorg van de SP Statenfractie Flevoland, Symaiah Verbeek, sterke twijfels opgeroepen: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overdracht van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

Het beleid van het kabinet Rutte, alsook eerdere uitspraken van de Tweede Kamer, gaan er vanuit dat binnen een periode van 5 jaar de zorg voor de zwaardere Jeugdzorg, die sinds 2005 door de provincie wordt verzorgd, aan de gemeenten wordt overgedragen.

Om inzicht te krijgen in de problemen die bij deze overdracht kunnen ontstaan en het streven van zowel de provincie als van de SP Statenfractie naar een kwalitatief goede en warme overdracht van deze taak te kunnen waarborgen, heeft de SP fractie hiervoor een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg gehouden. De uitkomst van deze gesprekken roept bij de SP Statenfractie sterke twijfels op: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overgang van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

De verwachting is dat de gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onvoldoende toegerust zijn om goede zorg te kunnen bieden. Het risico bestaat dat deze gemeenten, maar ook Almere en Lelystad, voor de goedkoopste zorg in plaats van de beste zorg zullen gaan kiezen. Het zorgaanbod zal per gemeente gaan verschillen en gespecialiseerde zorg op kleinschalig niveau is naar verwachting zeker voor de kleinere gemeenten niet haalbaar.

Mede door de bezuinigingsopgave van het Rijk richting de gemeenten staat de huidige taakuitvoering van de gemeenten op het vlak van de preventieve jeugdzorg nu al sterk onder druk. De angst bestaat dat de problemen in de preventieve jeugdzorg steeds vaker zullen gaan escaleren en doorgeschoven moeten worden naar de zwaardere jeugdzorg. Het gezegde: "Voorkomen is beter dan genezen", is hierbij zeker op z'n plaats. Deze angst wordt versterkt doordat de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten niet alleen de zorg dichter bij de zorgvragers moet brengen, maar tevens voor het Rijk een efficiëntiewinst moet opleveren. Het gevaar bestaat dan ook dat na de overdracht de gemeenten gedwongen worden om ook op de zwaarste vorm van jeugdzorg te moeten gaan bezuinigen, omdat dit nu eenmaal de duurste vorm van jeugdzorg is.

Alle partijen ervaren een te grote bureaucratie. Deze wordt onder andere veroorzaakt door de wijze waarop in de Jeugdzorg verantwoording moet worden afgelegd en de financiering plaatsvindt. Cliënten ervaren onvoldoende tot geen samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders en gebrek aan cliëntenparticipatie in wetgeving, beleid en uitvoering.

De SP Statenfractie ondersteunt de uitgangspunten van de overgang van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Zijn het met de SP Tweede Kamerfractie van harte eens dat ook de zwaardere jeugdzorg zo dicht mogelijk bij de zorgvragers in de buurten en wijken wordt georganiseerd, en streven er naar dat op z'n minst de huidige kwaliteit van de Jeugdzorg in Flevoland behouden blijft en verder wordt verbeterd.

Verdere bezuinigingen op zowel de preventieve als de zwaardere jeugdzorg moet dan ook voorkomen worden. Immers het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' doet ook in dit geval opgeld. Samenwerking tussen alle partijen is van groot belang voor een kwalitatieve goede en warme overdracht. De SP Statenfractie roept niet alleen de provincie en de gemeenten op om dit mogelijk te maken, maar ook om de zorgaanbieders hierbij te betrekken en de zorg nadrukkelijk af te blijven stemmen op de behoeften van de cliënten.

U bent hier