h

Algemene beschouwingen SP Statenfractie Flevoland

17 november 2011

Algemene beschouwingen SP Statenfractie Flevoland

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 heeft de fractievoorzitter van de SP Statenfractie, Arie Stuivenberg, op woensdag 16 november tijdens de Algemene beschouwingen de fractie's van de PvdA en het CDA in de Staten van Flevoland opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen richting de zwakkeren in de Flevolandse Samenleving. Deze oproep werd door de SP fractie ondersteund door bij elk fractielid een kloppend ROOD hart zichtbaar te laten worden. Helaas mocht dit niet baten en werd bij het programma deel 'Samenleving' pijnlijk zichtbaar welke consequenties de ombuigingen en bezuinigingen uiteindelijk voor de zwakkeren in de Flevolandse Samenlevering zullen opleveren.

Algemene beschouwingen SP Statenfractie Flevoland, uitgesproken tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012.

Bij de behandeling van het coalitieakkoord 'Zelfstandig en Uniek' en de Kadernota 2012-2015 heeft de SP fractie uitvoerig stil gestaan bij de pijlers die ons het inzetten voor een betere Flevolandse Samenleving waard zijn. Voor alle zekerheid noem ik ze nog maar eens: Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit of anders gezegd Saamhorigheid. Zoals bij de behandeling van het coalitieakkoord en de Kadernota door de SP fractie is aangegeven, leek het in de verkiezingsperiode erop dat bijna alle partijen vanuit deze drie 'pijlers' hun politiek bedrijven. Immers het moest in Flevoland allemaal 'eerlijker en socialer', terwijl het ook allemaal om 'mensen' zou gaan.

Als SP hebben we geen commissie Jacobine Geel nodig om ons duidelijk te laten maken dat compassie met de mensen een voorwaarde is om de solidariteit te versterken. En als SP hoeven we onze vertegenwoordigers ook geen RODE sokken te verstrekken met het verzoek deze minstens éénmaal per week aan te trekken om duidelijk te maken dat je een socialist bent en van daaruit opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Nee, zonder anderen tekort te willen doen, dat zijn gewoon zaken die we vanuit onze innerlijke drijfveer om een betere Flevolandse Samenleving tot stand te brengen doen. Gewoon vanuit ons hart !

Het is waar financieel zit het de provincie niet echt mee. De herverdeling van het provinciefonds heeft ons wel wat lucht geboden, maar lang niet genoeg om op termijn zonder ombuigingen tot een sluitende begroting te komen. Ook de financiële en economische crisis speelt ons duidelijk parten. Maar, daar wilde de vorige coalitie dan ook niet naar onze oproep luisteren om tot een herbezinning op de grootschalige projecten te komen.

Vanuit de ambtelijke verkenning 'Profiel versterkend ombuigen' hebben de coalitiepartijen in hun akkoord 'Zelfstandig en Uniek' en vervolgens in de Kadernota 2012-2015 een ombuiging en bezuiniging aangekondigd van niet minder dan ruim 14 milj. Euro. Deze bezuiniging is nu vertaald in de Programmabegroting 2012. Daarmee is pijnlijk zichtbaar welke consequenties deze voor de Flevolandse Samenleving heeft. Het hardst daarbij wordt het programma deel 'Samenleving' getroffen, alhoewel ook het programma deel 'Economie' hier niet aan ontkomt en heel pijnlijk ook de ambtelijke organisatie met 50 fte wordt getroffen.

We bestrijden als SP fractie niet dat we niet aan een bezuiniging ontkomen, maar we missen ten ene malen een duidelijke visie en onderbouwing op de wijze waarop dit moet gebeuren. Het lijkt er meer op dat er gewoon met een botte bijl bezuinigd wordt, omdat er bezuinigd moet worden, dan dat dit vanuit een visie op de Flevolandse Samenleving plaatsvindt.

Het wordt op deze wijze wel heel koud en kil in Flevoland. De gemeenten moeten het sociale en culturele domein zelf maar opknappen en lukt dit niet dan zoeken ze maar naar vitale coalities. We vragen ons als SP fractie dan ook in gemoede af op welke wijze wordt het dan 'eerlijker en socialer', alsook hoe bedoel je dat het om 'mensen' gaat! Juist die partijen, waarvan je mag verwachten dat ze met ons een kloppend hart voor de Flevolandse Samenleving hebben, laten het even afweten om toch maar vooral op het pluche te kunnen blijven zitten. Zeker ook wij zouden vuile handen hebben moeten maken, maar dan wel met een kloppend hart voor hen die nog steeds in een achterstand positie verkeren. Daar had de informateur van VVD-huize op dit moment geen boodschap aan!

De Programmabegroting 2012 is een vertaling van de Kadernota 2012-2015. De Kadernota hebben we als SP fractie om onze redenen niet gesteund. Om nog enigszins een aantal zaken mogelijk te maken hebben we een aantal moties voorbereid, die deels door andere partijen worden gesteund. Voorzitter mede namens deze partijen overhandig ik u alvast deze moties en zal ze in tweede termijn zo nodig toetichten.

Voorzitter, dames en heren Statenleden dank voor uw aandacht!

U bent hier