h

Instelling Provinciale Jongerenraad in Flevoland één stap dichterbij!

17 november 2011

Instelling Provinciale Jongerenraad in Flevoland één stap dichterbij!

De wens van de jongeren, die op 2 november jl. aan het Provinciaal Jeugddebat Flevoland deelnamen, om ook binnen Flevoland tot het instellen van een Provinciale Jongerenraad te komen, is tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november één stap dichterbij gekomen.

Hiervoor hebben de SP Statenfractie, met mede ondertekening van de fracties van de VVD, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, gezamenlijk een motie ingediend waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om binnen 6 maanden duidelijkheid te verschaffen of het instellen van een Provinciale Jongerenraad binnen Flevoland haalbaar is.

Hoewel de vertegenwoordiger van de PvdA tijdens het Jeugddebat de jongeren verzekerde dat ook zijn fractie een dergelijke motie zou steunen, bleek dit uiteindelijk niet bij het in stemming brengen van de motie. Deze werd met 27 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, dus met een ruime meerderheid, toch aangenomen. Echter zonder de steun van de PvdA en de PVV fracties!

De komende tijd moet blijken of de Flevolandse jongeren daadwerkelijk belangstelling hebben om aan een Jongerenraad deel te nemen, terwijl de provincie kan laten zien dat de jongerenparticipatie een serieuze kans krijgt.

U bent hier