h

Versneld onderzoek naar de 'Stille lastenproblematiek' een brug te ver!

17 november 2011

Versneld onderzoek naar de 'Stille lastenproblematiek' een brug te ver!

Bij de instelling van de provincie Flevoland in 1986 heeft deze een groot aantal wegen, kunstwerken waaronder bruggen en viaducten, sluizen etc. 'om niet' van de Rijksoverheid overgedragen gekregen. Met de financiële middelen om al deze zaken op termijn te vervangen is in de afgelopen 25 jaar binnen de begroting nimmer rekening gehouden.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 stelde Gedeputeerde Staten voor om de komende twee jaren onderzoek te doen naar deze zogenaamde 'stille lastenproblematiek', zodat bij de behandeling van de begroting 2014 er een reëler beeld en onderbouwing aanwezig is. Tegelijkertijd wordt er binnen de Programmabegroting 2012 in de meerjarenraming voor 2014 alvast een bedrag van € 4,5 milj. gereserveerd.

Om het mogelijk te maken dat bij de behandeling van de Programmabegroting 2013 over de 'stille lastenproblematiek' een reëler beeld en onderbouwing van de ramingen aanwezig is, stelde de SP Statenfractie tijdens de behandeling van de begroting 2012 afgelopen woensdag 16 november de Staten voor om de termijn van het onderzoek met één jaar te bekorten.

Volgens de SP fractie moet het mogelijk zijn om het onderzoek naar de 'stille lastenproblematiek' in één jaar af te ronden, waardoor deze bij de volgende begroting betrokken kan worden en de onderbouwing van de ramingen voor de Staten inzichtelijk zijn. Ook deze motie werd met 15 stemmen vóór en 24 stemmen tegen verworpen.

U bent hier