h

Fractievoorzitter SP Statenfractie verantwoordelijk voor aftreden college van Gedeputeerde Staten van Flevoland!

4 oktober 2012

Fractievoorzitter SP Statenfractie verantwoordelijk voor aftreden college van Gedeputeerde Staten van Flevoland!

Volgens demissionair gedeputeerde Marc Witteman is Arie Stuivenberg als fractievoorzitter van de SP Statenfractie Flevoland er de oorzaak van dat het gehele college van Gedeputeerde Staten (GS) tijdens de bijzondere Statenvergadering van woensdag 03 oktober over het rapport van de Onderzoekscommissie procesgang OostvaardersWold haar portefeuilles ter beschikking hebben gesteld.

Deze uitspraak deed de gedeputeerde naar aanleiding van hetgeen de SP fractievoorzitter tijdens de uitzending van het programma 'Over Flevoland Gesproken' van Omroep Flevoland het afgelopen weekend over de consequenties van het rapport naar voren heeft gebracht.

Tijdens dit programma werd aan Arie Stuivenberg gevraagd welke consequenties de conclusies van het onderzoeksrapport voor het college van Gedeputeerde Staten zouden moeten hebben. Hierop is door hem geantwoord: 'dat dit uiteraard onderdeel van het debat van woensdag 03 oktober zal uitmaken, maar onder verwijzing naar het debat over de overstap van Jeroen Kok van GroenLinks naar D66, het aanzien en de betrouwbaarheid van de politiek met de conclusies van het rapport in het geding zijn en zeker niet zonder gevolgen kan blijven.

De uitspraak van de Raad van Staten over de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan 'GroenBlauwe Zone' en die van de bestuursrechter over de claim van de provincie Flevoland versus de Rijksoverheid vanwege het stopzetten van de realisatie van de robuuste verbindingszone OostvaardersWold tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold van 7 en 22 maart jl. is voor Provinciale Staten (PS) aanleiding geweest om een onderzoek naar de procesgang van het project in te stellen.

Op 26 september jl. heeft de onderzoekscommissie haar rapport over de procesgang aan Provinciale Staten aangeboden. Naar aanleiding van de feiten en de bevindingen komt de onderzoekscommissie onder andere tot de conclusie dat:

 

 

 

 

 

  • Provinciale Staten door het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende zijn meegenomen in de gekozen strategie van het voortvarend werken voorbij een 'point of no return', noch in de motivatie achter deze strategie;
  • Provinciale Staten niet op de hoogte is gebracht van de financiële risico's die aan deze strategie waren verbonden;
  • Alternatieven in een te laat stadium en onvoldoende breed zijn verkend en met Provinciale Staten zijn gedeeld; en
  • Daardoor in 2010 en 2011 het bestuurlijk handelen en het daarbij passende risicomanagement in onvoldoende mate zijn bepaald.

Aan het dringende verzoek van de SP Statenfractie om vóór woensdag 03 oktober 12:00 uur, doch uiterlijk 16:00 uur Provinciale Staten van een schriftelijke bijdrage over de zienswijze op de conclusies te geven, heeft het college van Gedeputeerde Staten geen gehoor gegeven.

Het college heeft er voor gekozen om na de vaststelling van het rapport door Provinciale Staten, bij monde van gedeputeerde Marc Witteman, namens het gehele college een verklaring af te leggen en het ontslag van het college aan te bieden. Hiermee werd Provinciale Staten de mogelijkheid ontnomen om met het college over de conclusies in debat te gaan, hetgeen een zeer onaangenaam gevoel bij de verschillende fracties opriep.

Het demissionaire college blijft voorlopig de lopende zaken en de belangen van de provincie Flevoland behartigen totdat een nieuw college is benoemd. De VVD-fractie neemt als grootste fractie hierbij het voortouw om zodoende tot een nieuw college te komen. Of dat ook een nieuwe coalitie zal inhouden blijft voorlopig een groot vraagteken.

U bent hier