h

DECENTRALISATIE JEUGDZORG MAG NIET LEIDEN TOT VERSCHRALING

14 november 2013

DECENTRALISATIE JEUGDZORG MAG NIET LEIDEN TOT VERSCHRALING

Nederland wordt onder andere op het vlak van de jeugdzorg geconfronteerd met decentralisatie van beleid. Dat wil zeggen dat wat nu nog onder rijk of provincie valt, over gaat naar de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de zorgverlening zo dicht mogelijk bij degene die zorg nodig heeft plaatsvindt. Deze wijze van aanpak wordt door de SP onderschreven. Echter de gemeente moet met minder geld dezelfde taken uitvoeren.

Dit is een keiharde bezuinigingsstrategie van het VVD / PvdA kabinet. De SP Statenfractie spant zich er voor in om de overdracht van de provinciale jeugdzorg naar de zes Flevolandse gemeenten op een 'warme' wijze te laten plaatsvinden. Zodat de kinderen en gezinnen in Flevoland, die nu van de jeugdzorg afhankelijk zijn, hier niet de dupe van worden.

 

Decentralisatie jeugdzorg

Centrum jeugd en gezin (CJG), in de gemeente Almere bekend als Oké-punt, heeft als taak gekregen om de jeugdzorg te stroomlijnen. De coördinatie en financiering wordt vanaf 2015 naar de gemeente overgeheveld. Dat betekent dat het CJG dan niet langer onder de provincie valt, maar onder gemeentetoezicht komt te vallen.

Vanuit het verleden is er sprake van wildgroei aan organisaties die zich met jongeren bezighouden. Kerken kende één of meerdere organisaties, de GGD deed aan jeugdzorg, de GGZ heeft zich toegelegd op jeugd, evenals organisaties als MEE. Welzijnsorganisaties zijn met jongeren bezig. Vanuit het onderwijs zijn er initiatieven, waarbij kinderen worden ondersteund in huiswerk, gezinnen worden begeleid en dergelijke. Ook huisartsen houden zich bezig met de zorg aan kinderen evenals de thuiszorg.

De opdracht aan het CJG is het in beeld brengen en stroomlijnen van al deze initiatieven, zodat er meer samen wordt gewerkt en het langs elkaar heen werken wordt verminderd.

 

(foto Bas Stoffelsen)

 

Continuïteit zorg centraal

In de zes Flevolandse gemeenten komt het CJG per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente te staan. Dit is tevens de datum waarop een aantal bezuinigingen op de jeugdzorg wordt doorgevoerd. De overheveling is enerzijds een bezuinigingsmaatregel, maar anderzijds ook een uitgelezen kans om het 'kind' meer centraal in de jeugdhulpverlening te stellen.

Wat de SP betreft moeten de gemeenten van de organisaties eisen dat de overhead de 20 procent niet mag overschrijden en per 2020 tot 15 procent zijn teruggebracht. Met het reorganiseren van de jeugdzorg moet voorkomen worden dat er onrust in deze sector ontstaat.

En als het aan de SP Statenfractie ligt blijft de continuïteit van de zorg aan het 'kind' centraal staan.

De provincie Flevoland heeft, mede op aangeven van de SP, als vangnetconstructie voor 2015 hier financiële middelen voor vrijgemaakt.     

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier