h

PvdA Flevoland trots op afbraakbeleid!

6 februari 2015

PvdA Flevoland trots op afbraakbeleid!

Aan de hand van de eindbalans van het College uitvoeringsprogramma, met als titel: ‘De Finish in Zicht’, hebben Provinciale Staten van Flevoland op woensdag 28 januari jl. de eindbalans van Gedeputeerde Staten besproken en werd teruggekeken op de door het college behaalde doelen.

Met enige trots constateerde de collegepartijen dat de ambities van deze partijen (VVD, PvdA en CDA/CU) voor een belangrijk deel gerealiseerd zijn.

Daarmee is ook de ambitie van de PvdA om het programma Samenleving versneld af te bouwen gerealiseerd.

Hetgeen voor de SP fractie reden was om hier forse kritiek over uit te spreken! Zeker nu de PvdA in het zicht van de verkiezingen van 18 maart zich weer wil profileren als de partij voor een Sociaal en Sterk Flevoland.

Algemene beschouwingen Eindbalans 2011-2015 

Inbreng Provinciale Staten

Algemene beschouwing

Voorzitter, collega Statenleden, leden van Gedeputeerde Staten en alle andere geïnteresseerden, de afgelopen periode hebben we aan de hand van de jaarstukken, perspectiefnota’s en de begrotingen terug- en vooruitgekeken naar de door het college gestelde en de beoogde doelen. Vandaag doen we dit aan de hand van de eindbalans.

Eerlijkheidshalve moet ik u verklappen dat toen ik gedeputeerde Lodders bijna euforisch op Omroep Flevoland hoorde over al het moois dat het college de afgelopen periode heeft bereikt, ik me afvroeg over welke periode zou hij het nu hebben? Bedoelde hij nu de periode nadat het college in 2012 was opgestapt, of zou hij de gehele periode bedoelen en krijgen de Staten dan alsnog de gelegenheid om het college ter verantwoording te roepen over de misstappen rond het Oostvaarders­Wold? Dat laatste zullen we maar snel vergeten!

Toch blijft er wel iets van hangen, want wanneer we de gekozen titel van de eindbalans nemen: ‘De Finish in Zicht’, dan zit daar in de beleving van de SP fractie toch ook iets dubbels in. Enerzijds kan dit inhouden dat het college blij is dat het er bijna op zit, zo van hé, hé eindelijk de finish in zicht of die er nooit zou komen en anderzijds zo van nog even dan hebben we met glans de finish bereikt. De waarheid zal zoals altijd wel in het midden liggen.

Voorzitter, de start van deze periode werd voor een belangrijk deel gedomineerd door het in de achterkamertjes bereikte akkoord van de coalitiepartijen, VVD, PvdA en CDA/CU om versneld terug te gaan naar de kerntaken, waar wellicht bewust in de Staten nimmer een discussie over is gevoerd.

Als een duveltje uit een doosje werden we geconfronteerd met de ‘Stille lastenproblematiek’ en omdat nagenoeg dezelfde partijen de voorbije periodes verzuimd hadden om daar aandacht aan te besteden werd deze problematiek als een molensteen om onze nek gehangen. In het begin van deze periode werd daar dan ook nadrukkelijk aan­dacht aanbesteed.

Om de reserveringen hiervoor mogelijk te maken moest er elders versneld bezuinigd worden en de hardste klappen vielen daarbij binnen de programma’s Bestuur en Samenleving. Wanneer het college nu met enige trots constateert dat de oor­spron­ke­lijke ambities voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd, dan mogen we hieruit opmaken dat het ook de ambitie van de PvdA is geweest om het programma Samenleving en daarmee het sociale domein nagenoeg geheel om zeep te helpen.

Was het nu werkelijk zo nodig om dit op deze wijze te doen? De stille lastenproblematiek is in de loop van de tijd als sneeuw voor de zon weggesmolten. Als je maar aan de juiste knoppen draait dan wordt alles mogelijk. Er is in deze periode nog nooit zoveel aan mobiliteit, lees aan asfalt, uitgegeven. Terwijl het weerstandsvermogen tot onge­ken­de hoogte is opgevoerd, alsof de provincie een bank van lening moest gaan worden.

Voorzitter, naast de economische ontwikkelingen en de bereikbaarheid, heeft het programma Samenleving de afgelopen periode voor de SP fractie het zwaarst gewogen. Het is dan ook meer dan schrijnend om te moeten constateren dat binnen dit programma de provincie zich alleen nog maar richt op de economische meerwaarde. Of het nu om sport of cultuur gaat ook bij deze onderdelen wordt er alleen nog maar gekeken of het een economische meerwaarde met zich meebrengt.

Voorzitter ik ga de eerste termijn van de SP fractie beëindigen. Als SP fractie hebben we ons de afgelopen periode bij alle onder­werpen steeds op de drie kernwaarden van de SP gericht: Menselijke waar­digheid, Gelijkwaar­dig­heid en Solidariteit. Nee, dit zijn geen zaken die je alleen maar drie of vier maanden voor de verkiezingen uit de kast haalt. Het komt steeds in al je handelen terug en wordt niet verloochend.

Ik sluit deze termijn dit keer af met een gedicht van Karel Glastra van Loon, die helaas veel te vroeg is overleden:

EEN MENS IS MEER

Een dier is meer dan een lap vlees

Een mens is meer dan een consument

Een land is meer dan een bv

Wat je doet is wat je bent

 

De school is toch geen markt

En de zorg toch geen product

Wie rijkdom niet kan delen

Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland

En Europa is geen fort

Wie bang is voor wat vreemd is

Doet vooral zichzelf tekort

 

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Stel een daad en toon je moed

Laat je woede hand in hand gaan

Met het goede dat je doet.

Bestuur en Samenleving

Voorzitter, over de afbraak van het programma Samenleving heb ik het bij de eerste termijn voldoende over gehad. Zijn er dan geen positieve dingen te noemen? Ja zeker, er is veel waardering voor de wijze waarop gedeputeerde Witteman de afslanking van de organisatie voor zijn rekening heeft genomen. Hoe hij de organisatie in control heeft gekregen en de warme overdracht van de Jeugdzorg heeft mogelijk gemaakt. Natuurlijk mogen we ook zijn niet aflatende inzet voor het behoud van een zelfstandige provincie hier niet onvermeld bij laten.

Complimenten te over, maar jammer van die misser om DE-on niet onder de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland te laten vallen en de residentie ‘Redewaard’ in het IFA-programma onder te brengen. Helaas was gedeputeerde Lodders niet alleen ongelukkig bij het fietsen, maar bleek af en toe ook een brekebeen als we het hebben over de Sport en de Cultuurnota, die in eerste instantie gewogen en te licht bevonden werden.

De eindverantwoording is ook een mooie gelegenheid om te benadruk­ken op welke wijze de SP fractie deze periode constructief aan de successen heeft bijgedragen, zoals:

 • Ouderen en eenzaamheidsbestrijding;
 • Behoud van het Jeugddebat en het Lagerhuis;
 • De Jongerenraad of wel Parlement Z;
 • Stresstest provinciale financiën;
Ruimte en leefbaarheid

We hebben als SP fractie waardering voor de wijze waarop gedeputeerde Appelman het proces van Nieuwe Natuur in Flevoland heeft aangepakt en zodanig heeft ingericht dat dit in de volgende periode op een goede manier kan worden afgerond.

Ja, als we het over de leefbaarheid hebben dan kan niet ontkend worden dat gedeputeerde Gijsberts met de nota Vitaal Platteland in eerste instantie vergeten was dat de leefbaarheid van de dorpen en kernen daar ook een belangrijke plaats bij innemen. Complimenten voor de wijze waarop de gedeputeerde de materie zich eigen heeft gemaakt. We hebben veel wind in de provincie en de turbines liegen er ook niet om. De ontwikkelingen van het Markermeer mogen ook niet onvermeld blijven. Alleen heeft de gedeputeerde wel kunnen ervaren dat de Staten wat anders is dan het voorzitten van bijvoorbeeld een ondernemingsraad!

Economie en bereikbaarheid

Het kan niet ontkend worden dat gedeputeerde Appelman op het gebied van de economische ontwikkelingen en in het bijzonder in Noordelijk Flevoland, de Topsectoren (vooral de composieten) en niet te vergeten de Flevokust het nodige heeft bereikt en daar complimen­te­ren we hem dan ook mee.

Jammer dat de focus niet voldoende op de werkgelegenheid heeft gelegen en vooral voor de jongeren en de lager opgeleiden. Hier had naar het inzicht van de SP fractie veel meer aan gedaan kunnen worden. Verder was het ook niet eenvoudig om de gedeputeerde mee te krijgen op het gebied van de ondersteuning van het midden en klein bedrijf. Dat het uiteindelijk wel gelukt is, komt in onze visie toch ook door de constructieve inbreng van de SP fractie en daardoor is de Buitenhaven van Urk toch ook hoger op de politieke agenda gekomen.

Keer op keer heeft de SP fractie de bereikbaarheid ter sprake gebracht. Niet omdat gedeputeerde Lodders er geen oog voor had en zich keer op keer inspande om hier verbetering in aan te brengen, maar vooral omdat de Mbo-studenten, de bereikbaarheid van de kernen en de overvolle buslijn 141 ons na aan het hart liggen. Ook de OV-oplaadpunten mogen hierbij niet onvermeld blijven! Maar, het bleef stil aan de overkant ….. Nu zo vlak voor de verkiezingen lijkt de PvdA zich toch nog te bekommeren om de kwaliteit van het openbaar vervoer. Echter om een handreiking te doen naar de partij die zich hier de hele periode druk over heeft gemaakt ho maar.

Enkele voorbeelden van de inspanningen van de SP fractie hierbij zijn:

 • 24 uurs / 7dagen in de week beschikbare OV-oplaadpunten;
 • Internet in alle streekbussen;
 • Monitoren verkeersdrukte Hanzeweg;
 • Laadpalen voor elektrische voertuigen.
Afronding

Opvallende ontwikkeling voor de SP fractie was dat in deze periode voorstellen die het via een amendement of motie van de SP niet in de Staten hadden gehaald, toch door het college werden overgenomen. Hierbij ontbrak de uitgestoken hand van de partijen, maar het college had er dan uiteindelijk wel oog voor, zoals:

 • Subsidie aan publieke instellingen met salarissen boven de Balkenendenorm;
 • Niet indexeren van de opcenten;
 • Toepassing participatiewet;
 • Vergroening van het provinciaal wagenpark;
 • Bezuiniging Statenbudget;
 • Dutch Match Cup.

Overigens, is de SP fractie van mening dat geen man, geen vrouw, geen mens illegaal is en dat ieder mens recht heeft op een mens­waardige behandeling!

Reactie toevoegen

U bent hier