h

Presentatie coalitieakkoord aan PS

20 mei 2015

Presentatie coalitieakkoord aan PS

Geachte aanwezigen, beste mensen,

De SP kijkt met tevredenheid terug op de coalitiebesprekingen. Het is voor een belangrijk deel aan formateur Wouter Kolff en aan de inzet en professionele ondersteuning van Karin IJssel en Rob Hezemans te danken dat het proces zo goed en vlot is verlopen. Alle drie namens de SP heel erg bedankt!

Het doel van deze bijeenkomsten was het bereiken van een coalitieakkoord. Dat ligt er nu en daar kan de SP zich goed in vinden.

We gaan ons nu gezamenlijk inzetten op het profileren van Flevoland;
Flevoland aals provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is!

In de vorige bestuursperiode waren bezuinigingen noodzakelijk en was het belangrijk om orde op zaken te stellen. We hebben nu diverse nieuwe doelstellingen geformuleerd en er is ruimte voor nieuwe initiatieven.

De punten, die voor de SP inzet waren voor de verkiezingen, vinden wij in het akkoord heel goed terug. 

Voor onze partij is het sociale domein heel belangrijk. Eventueel bezuinigen op samenlevingstaken is voor ons moeilijk te verteren.

Speerpunten voor ons zijn: het bieden van meer kansen op de arbeidsmarkt door inzet op onderwijsmogelijkheden en het versterken van de economie en met name het midden- en kleinbedrijf – de leefbaarheid in de kleine kernen - een vitaal platteland – openbaar vervoer – duurzaamheid en het bestuur dichter bij de mensen brengen.

In het akkoord hebben we over deze punten goede afspraken gemaakt.

 • Het openbaar vervoer netwerk blijft in stand en zal goed toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle doelgroepen. Het budget voor openbaar vervoer blijft op hetzelfde niveau en er wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden als aanvulling op het bestaande netwerk – zonder dat dit ten koste gaat van volwaardige werkgelegenheid.
 • We stellen een fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied in voor de financiering van projecten die voortvloeien uit de Agenda Vitaal Platteland.
  In de periode 2016 – 2019 storten we totaal 1,8 miljoen euro in dit fonds.
 • Het Midden- en Kleinbedrijf zal ondersteund worden om te komen tot een sterkere positie en het creëren van meer banen
 • We zullen ons inzetten voor een betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven, zodat mensen ook daadwerkelijk aan de slag kunnen na het afronden van hun opleiding.
 • Duurzaamheid is bij diverse punten in het akkoord een item en
 • Het bestuur dichter bij de mensen brengen is een uitgangspunt voor de coalitie.

Ons speerpunt om de opcenten af te schaffen, bleek niet te realiseren. Wel is een lastenverlichting gerealiseerd. De verhoging die begroot was op 2% gaat niet door, alleen een indexatie van 1% is aan de orde.

Naast de punten die wij als SP bij voorbaat hadden benoemd, is onze fractie ook blij met veel andere zaken waarover overeenstemming is bereikt, zoals bijvoorbeeld:

 • De inzet voor het Kustgebied in Lelystad en de buitenhaven van Urk
 • de verduurzaming van de visserijsector
 • het schrappen van overbodige regels
 • extra aandacht voor de topsectoren (de bedrijfstakken die kenmerkend zijn voor Flevoland en mogelijkheden tot groei hebben)
 • het fietspaden netwerk 
 • recreatie en toerisme
 • een integrale omgevingsvisie 
 • het bevorderen van duurzaamheid op diverse terreinen
 • aandacht voor cultuur

Kenmerkend voor het akkoord is de intentie van de coalitie om een open houding te tonen.
Het akkoord is niet dichtgetimmerd, er blijft ruimte voor nieuwe inbreng en we hechten aan goede samenwerking met andere overheden, instanties, bedrijven en inwoners. 

Daarbij stellen we ons niet alleen open, maar nemen we ook initiatieven voor het betrekken van anderen en het verkrijgen van een goede inbreng van hen.

Met name is hierbij ook genoemd de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
GS zal PS intensiever betrekken door middel van een constructieve dialoog.
De Socialistische Partij is hiervan een groot voorstander.

Kortom: voor u ligt een akkoord waar de fractie van de Socialistische Partij zich goed in kan vinden en wij leveren graag een bijdrage aan de uitvoering daarvan door het deelnemen aan de coalitie met VVD – CDA en D66.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking met als gezamenlijk doel:

Flevoland als provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is!

Dank u wel.

Reactie toevoegen

U bent hier