h

SPeerpunten in het coalitieakkoord

20 mei 2015

SPeerpunten in het coalitieakkoord

Een prachtige verkiezingsuitslag en het advies van de informateur om de onderhandelingen te beginnen met de SP, is voor SP Flevoland een volledig nieuwe uitdaging. Voor de SP staat voorop dat deelname aan het college uitsluitend mogelijk is als het resultaat er voor de SP toe doet. Het SP verkiezingsprogramma is tijdens de onderhandelingen iedere keer ter tafel gekomen waarbij de 10 SPeerpunten nadrukkelijk ter sprake zijn gekomen.

De leden van de SP hebben in november 2014 het verkiezingsprogramma vastgesteld met de daarbij behorende 10 SPeerpunten die aangeven waarmee de SP fractie op pad is gestuurd. Wie het coalitieakkoord naast het verkiezingsprogramma van de SP zal leggen zal ontdekken dat sommige punten letterlijk zijn overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de SP. We zijn dus een echte volwaardige coalitiepartner.

Hieronder een korte samenvatting van de behaalde resultaten waaraan de SP fractie heeft afgewogen of het coalitieakkoord er voldoende toe doet om deelname te rechtvaardigen.

- Geen verdere afbraak van het sociaal domein

De SP heeft altijd aangegeven dat de afbraak van het sociaal domein te snel is gegaan. Voor de SP is het dan ook van groot belang geweest dat er nu rust komt bij de organisaties door geen verdere bezuinigingen te laten plaatsvinden op samenlevingstaken. Dit betekent ook dat de financiële middelen voor enzaamheidsbestrijding, die door een motie van de SP, beschikbaar zijn gesteld ook de komende periode in stand blijft. Om te bewaken dat de financiële middelen voor eenzaamheidsbestrijding ook in de periode 2015-2019 behouden blijft, zijn wij zeer tevreden dat het onderdeel 'zorg' in de portefeuille van de SP gedeputeerde is gekomen.

• SPeerpunt 1

Aantrekkelijk openbaar vervoer

De SP is altijd kritisch geweest op de vermindering van de bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer. Wij hebben ons in het bijzonder ingezet voor de bereikbaarheid, en daarmee ook de leefbaarheid, van de kleine kernen en landelijk gebied. Om te komen tot een dekkend netwerk is inzet van de mobiliteitscentrale noodzakelijk, om die reden heeft de SP in de vorige periode, bij aangenomen motie, erop aangedrongen de capaciteit van het vraagafhankelijk Openbaar Vervoer, welke onder de mobiliteitscentrale valt, te vergroten. (bv Regiotaxi, ook zonder WMO indicatie) Voor de SP een belangrijk punt is dat de inzet van participatie initiatieven niet mag leiden tot werkverdringing. Om te zorgen dat werkverdringing kan worden voorkomen zoeken we naar alternatieve vervoersconcepten die niet ten koste gaan van volwaardige werkgelegenheid, bijvoorbeeld door de inzet van chauffeurs in opleiding. Het budget voor het OV blijft gelijk ondanks de bezuiniging die vanuit het Rijk wordt opgelegd. Om het budget goed te kunnen ‘beschermen’, maar ook om Openbaar vervoer in relatie te brengen met vitaal platteland en meer accent te leggen op het herstel van de bereikbaarheid van het landelijk gebied, is OV losgekoppeld van de huidige portefeuille infrastructuur.

Omdat Openbaar Vervoer een zwaarwegend punt is voor de SP, heeft het onderhandelingsteam zich met succes sterk gemaakt om OV bij de SP gedeputeerde in de portefeuille te krijgen.

• SPeerpunt 2

Leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland 

De SP heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen een fonds 'Leefbaarheid kleine kernen' in het leven te roepen om de leef kwaliteit en voorzieningen in de kernen op peil te houden. De leefbaarheid van het Flevolandse platteland vinden we erg belangrijk. Vanuit de samenleving komen regelmatig ideeën om de leefbaarheid te versterken. Daarom is in het coalitieakkoord een fonds 'Leefbaarheid landelijk gebied' 1.8 miljoen euro opgenomen. Dit fonds zal worden ingezet voor de uitvoering van actiepunten die voortvloeien uit de Agenda Vitaal Platteland, welke valt onder de portefeuille van de SP gedeputeerde met een sterke link naar Openbaar Vervoer.

• SPeerpunt 3 en 4

Stimuleren klein ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Van meet af aan heeft de SP er voor gepleit om naast het Topsectorenbeleid zich vooral op het Midden en Klein-bedrijf (MKB) te richten als aanjager en de banenmotor van Flevoland. Dit schept werkgelegenheid voor de opleidingsniveaus waar de werkeloosheid het hoogst in is. Het MKB Doorstartfonds is een breed toegankelijke regeling voor het MKB. Dit fonds wordt geëvalueerd en daarmee gekeken of er nog meer aspecten aan toegevoegd kan worden. Het MKB Doorstartfonds wordt geëvalueerd en daarmee gekeken of er nog meer aspecten aan toegevoegd kan worden. Naast dit Doorstartfonds zullen de mogelijkheden van Europese programma's zoals het Fonds Regionale Ontwikkeling maximaal benut worden. Tevens is er afgesproken dat er 0.5 miljoen euro uit eigen middelen extra zal worden ingezet.

• SPeerpunt 5

Versterking van onderwijsmogelijkheden

De provincie maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de onderwijs mogelijkheden voor zowel jongeren als volwassenen. En heeft daarbij oog voor een goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven in Flevoland. De samenwerking van Mboscholen, waar het gaat om alle vormen van Mbo-onderwijs, wordt door de provincie gestimuleerd. Door het reserveren van 1,5 miljoen euro hoopt dit college de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te kunnen reguleren. Hierbij wordt gedacht aan: inzetten van goed geschoold personeel wat bijdraagt aan grotere arbeidsparticipatie. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak, gemeenten - onderwijs- bedrijfsleven, nodig om tot uitvoer te komen.

• SPeerpunt 6

Bescherming milieu, natuur en landschap

De zorg voor het milieu, natuur en landschap staat nadrukkelijk hoog in het vaandel van de provincie. We zetten ons in voor behoud van natuurwaarden. Op veel inhoudelijke zaken komt dit terug, dit alles in samenwerking met betrokken gebiedspartners. Natuur en Landschap is ook onderdeel van de portefeuille van de SP gedeputeerde.

• SPeerpunt 7

Schone energie bevorderen en verspilling tegengaan

Flevoland moet de voorsprong die de provincie heeft op het gebied van duurzame energie verder versterken en dé energieprovincie van Nederland worden. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen moet naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame energie opwekking worden gezocht, waarbij geothermie, aardwarmte, biomassa en zonne-energie alsook andere vormen van energie opwekking betrokken worden. Het provinciale beleid van sanering en opschaling van windenergie wordt voor geheel Flevoland doorgevoerd. Hierbij staat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voorop en moet bij de realisatie van de windparken de mogelijkheid van participatie door alle inwoners van Flevoland worden gestimuleerd. Naast windenergie bieden we ook ruim baan aan andere vormen van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, biomassa of nieuwe alternatieve energiebronnen (ook op agrarische grond). Bij alle vormen van energieopwekking moet participatie mogelijk zijn, zodat inwoners en ondernemers de kans krijgen te verdienen aan hernieuwbare energie. We reserveren 0,5 miljoen euro uit eenmalige middelen voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie. In de portefeuille van de SP gedeputeerde zit ook Klimaat, Energie en DE-on (Duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland)

• SPeerpunt 8

Geen boring naar Schaliegas en opslag kernafval in de ondergrond

We hechten er groot belang aan dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is. Omdat veel bodemprocessen onomkeerbaar zijn, rust op ons de grote verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig met de bodem om te gaan. Omdat de veiligheid van de ondergrond en het grondwater niet zijn gewaarborgd, en vanwege de gezondheidsrisico's en de gevaren voor het milieu, verlenen wij geen medewerking aan (proef-)boringen naar schaliegas en aan de opslag van kernafval in de ondergrond. Bovendien draagt het niet bij aan de omschakeling naar hernieuwbare energie. Het behoud van de kwaliteit van de Flevolandse bodem vinden we van groot belang.

SPeerpunt 9

Bestuur dichter bij de mensen 

Maar wat voor de SP zeker ook belangrijk is, is dat naar toe gewerkt wordt dat men als GS en PS dichter bij de mensen moet staan. De inwoners worden serieus genomen door niet alleen in het provinciehuis te vergaderen, maar bij belangrijke onderwerpen naar hen toe te gaan. Flevoland verdient een overheid die zich open opstelt naar de samenleving, die de dialoog zoekt met haar inwoners en ontvankelijk is voor nieuwe ideeën, die uitnodigt en meedenkt. We willen een provincie zijn die naast inwoners, ondernemers en organisaties staat. En zo willen we ons ook verhouden tot de gemeenten en het waterschap, uiteraard zonder hun rol en verantwoordelijkheid over te nemen.

• SPeerpunt 10

Opcenten wegenbelasting afschaffen

Het laatste speerpunt, over afschaffen opcenten, ligt vrij ingewikkeld en kan alleen bij goede afspraken met het Rijk worden afgeschaft. Wel is bereikt dat de voorgenomen verhoging van 2% is verlaagd naar 1%. 

Wat kunt u van de SP verwachten?  
De SP fractie zal zeker niet achterover leunen nu de SP in het college zit, de fractie heeft als taak, buiten kaderstellend en controlerend, de uitvoering van onze SPeerpunten te bewaken. Zal dan ook kritisch bijven en blijven streven naar een uitvoering zoals de SP voor ogen heeft. 

De SP heeft met de andere coalitiepartijen een akkoord gesloten op hoofdlijnen. Daarin is bewust gekozen om ruimte te geven aan de niet-collegepartijen. De coalitie nodigt de verschillende partijen uit voor een samenwerking met dezelfde kenmerken als die tussen provincie en samenleving: open en constructief, samen optrekken, vanuit vertrouwen. Een samenwerking die moet inspireren tot goede ideeën voor de verdere doorontwikkeling van onze mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is! 

Reactie toevoegen

U bent hier