h

Betoog SP statenfractie begroting 2016

11 november 2015

Betoog SP statenfractie begroting 2016

Voor ons ligt de Programmabegroting 2016. Een begroting die prima aansluit op de onderwerpen en projecten die wij eerder hebben gepland en vastgesteld. De afspraken uit het coalitieakkoord zijn herkenbaar en de aandacht voor een nieuwe bestuursstijl, economische groei, samenwerking en instandhouding van het OV alsook van het onderdeel Samenleving is duidelijk herkenbaar.

De toonzetting van deze begroting doet recht aan de bestuursstijl die in het coalitieakkoord als voornemen wordt uitgesproken: open, constructief, samen optrekken en vanuit vertrouwen.

In de praktijk herkent onze fractie dit voornemen al goed in de samenwerking tussen GS en PS.

In het begrotingsprogramma zijn grotendeels zaken opgenomen die van rechtstreeks belang zijn voor de inwoners van Flevoland.

Ook voor samenwerking tussen de provincie en de samenleving  is het van groot belang dat wij transparant zijn, de dialoog zoeken met de inwoners, hen uitnodigen en betrekken;     

TRANSPARANT EN VERBINDEND! 

Het vraagt een grotere en andere inzet van zowel GS als van PS. We zullen ons steeds moeten afvragen hoe wij een en ander gaan aanpakken. 

De SP fractie ziet daarvoor goede mogelijkheden, bijvoorbeeld bij:

- het zoeken naar innovatief openbaar vervoer
- het realiseren van Vitaal Platteland
- het invullen van het beheer Oostvaardersplassen
- het gebruik maken van innovatieve energiebronnen
- bij de plannen om de economie te versterken
- en bijvoorbeeld bij …………… er is genoeg om in te vullen.

We zullen het ons eigen moeten maken om bij alle zaken die aan de orde zijn , onszelf de vraag te stellen: Hoe betrekken we de inwoners van Flevoland erbij?

Er is een hele goede stap gezet met het Atelier Flevoperspectieven, mooi voorbeeld!

Als we kijken naar de samenwerking met derden, kijken we naast gemeenten en ander overheden, ook naar de maatschappelijke organisaties en bedrijven in Flevoland.

De samenwerking met de zogenaamde Verbonden Partijen vraagt hierbij onze bijzondere aandacht. De provincie is namelijk met hen een overeenkomst aangegaan vanwege het maatschappelijk belang dat zij vertegenwoordigen. De SP kijkt uit naar de evaluatie van deze samenwerkingsverbanden.

Als het gaat om verbonden partijen vindt de SP fractie het van groot belang dat de provincie waakt over de eigen identiteit, behoud van zeggenschap en het vermijden van risico’s. In dat verband willen we ook nog de Vervoerregio Amsterdam,  Batavialand  en Floriade noemen.

We doen het voor de inwoners van Flevoland en met gemeenschapsgeld.

Een positief – kritische houding blijft daarom op zijn plaats, ook als projecten al operationeel zijn.

Naast de verantwoording naar de inwoners van Flevoland, hebben we ook een verantwoording naar de medewerkers  van de provincie. 

De SP fractie benadrukt nog eens dat zij belang hecht aan een goede balans tussen het werkaanbod en de aanwezige formatie. We bedoelen dan niet alleen de kwantiteit, maar ook de beschikbare kwaliteit van medewerkers. 

De organisatie is gekrompen, maar de ambitie blijft hoog. Voor nieuw beleid is een voorziening getroffen, het is echter niet duidelijk of daarnaast de structurele balans tussen het werkaanbod en de personele bezetting goed te noemen is. Een evaluatie over alle afdelingen zou duidelijkheid kunnen geven.

Voorzitter, veel punten en vragen die bij de voorbereiding van de behandeling van deze begroting bij ons naar voren kwamen, zijn in het voortraject afgehandeld.

Dit waren de punten die de fractie van de SP nu onder de aandacht wilde brengen.

Dank u wel.

Reactie toevoegen

U bent hier