h

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

24 februari 2016

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

In mei 2012 heeft de SP een motie ingediend waarbij het college wordt opgedragen stappen te ondernemen die er toe leiden dat de verwezenlijking van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk in een stroomversnelling kan komen. Naar aanleiding van deze motie is er een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat het initiatief om te komen tot een Maritieme Servicehaven onder voorwaarden haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar was.

Op de agenda van Provinciale Staten van 24 februari 2016 staat als bespreekpunten de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

De eerste procedurele stap is onder andere het vaststellen van de  bestuursopdracht 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland' en daarmee het College opdracht te geven te starten met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

De SP is blij dat nu een volgende stap kan worden gemaakt in de verdere ontwikkeling, die volgende stap is de provinciale bevoegdheid tot het opstellen van een inpassingsplan en de MER.
Dit als gevolg van het feit dat het consortium op eigen kracht geen sluitende businesscase kon presenteren, anders dan via inbreng van overheidsfinanciering.

Wat voor de SP van belang is hierover het volgende: De Provincie neemt de regie maar dat laat onverlet dat de gemeentes ook een verantwoordelijkheid houden. Hoe ga je als gemeente om met de vrijkomende percelen, en zeker niet onbelangrijk hoe financier je het geheel?
Het is daarom goed om voordat met de realisatie wordt van de servicehaven wordt begonnen de financiële risico’s goed in kaart te brengen, het is tenslotte gemeenschapsgeld, heel veel gemeenschapsgeld
In de Commissie is gevraagd om duidelijk naar de staten te communiceren en te rapporteren, welke besluiten nog te verwachten zijn met daarin eventueel opgenomen een  “go or no go moment”.

Ondanks dat dit een mooie ontwikkeling is zijn er ook zorgen. De SP is van mening dat de 'oude haven' hierin niet mag worden vergeten en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dan ook dat voor de bestaande, oude haven, eveneens een sluitende businesscase wordt opgesteld.

Reactie toevoegen

U bent hier