h

Perspectiefnota – Betoog SP

2 juni 2016

Perspectiefnota – Betoog SP

Voorzitter, Provinciale Staten kijken vandaag naar de ontwikkelingen in de periode 2016-2020 en geven een aanzet voor de begroting 2017 en volgende jaren. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.

In het kader van de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland, kijkt de SP fractie uit naar de invulling van de kaders van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied.

Daarbij is het voor ons van belang dat de burgers initiatieven tonen en ook invulling geven aan de uitvoering. De provincie kan daarbij een ondersteunende rol vervullen.

 

Economie

Voorzitter, wat de Flevolandse economie betreft, zien we diverse perspectieven.

De fractie van de SP is blij met de voorgenomen grotere inzet op het composietencluster. Het Masterplan Compoworld heeft een significante bijdrage geleverd aan de versterking van de economie van Noordelijk Flevoland. Goed dat de provincie ook na 2016 een actieve rol blijft vervullen en het composietencluster blijft stimuleren.

Wij zien ook vol vertrouwen de economische effecten van Flevokust en de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland tegemoet.

En ook de subsidie aan SCALA zal naar onze mening leiden tot een goede ondersteuning van de Flevolandse economie. Juist op het MBO-niveau zien wijdaarmee goede kansen voor jongeren in onze regio.

Het Watersportstrand Houtribdijk kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan de recreatiemogelijkheden binnen Flevoland en biedt tevens een nieuwe uitdaging voor gebiedspromotie.

Om de ontwikkelingen goed te kunnen monitoren, moeten we wel steeds de vinger aan de pols houden.

Vanuit die gedachte vraagt de SP fractie nu aan de gedeputeerde om informatie over de stand van zaken met betrekking tot Spirocan.

 

Cultuur, samenleving en sport

In de integrale commissie die besteed is aan deze Perspectiefnota, heeft de SP al een en ander gezegd over Batavialand.

Wij denken dat Batavialand met de juiste uitstraling kan uitgroeien tot een erfgoedpark dat meer bezoekers zal gaan trekken dan het huidige aantal van de Bataviawerf, Nieuwe Land Erfgoedcentrum en het onderdeel scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen. 

Wij hopen dan ook dat de organisatie op korte termijn over een stabiele basis beschikt en de blik volledig op de toekomst kan richten.

 

Energie, milieu en klimaat

Wij vinden het noodzakelijk dat er meer onderzoek plaatsvindt naar alternatieve en innovatieve vormen van energie. We kijken nog teveel naar zon en wind. Dit zijn goede manieren om duurzaam energie op te wekken, maar deze vragen ook om een goede opslag van energie. Nader onderzoeken van innovatieve energieopwekking en opslag is zeker gewenst.

Voor Duurzaam agrarisch bodemgebruik wordt een investering van ruim 1 miljoen begroot. Het is van belang om hier veel aandacht aan te geven, omdat wij nog lang gebruik willen kunnen maken van een kwalitatief goede, schone en vruchtbare bodem.

De SP maakt zich wel zorgen over de bezuiniging op natuurbeheer.

De natuur beherende organisaties hebben te kampen met 20% Rijksbezuiniging op de beheerskosten en het beschikbare budget is enkel voor de EHS gronden.

Kan de gedeputeerde aangeven hoe wij er als provincie mee omgaan als de natuur beherende organisaties de gronden buiten de EHS niet kunnen onderhouden en deze gronden verloederen?

 

Mobiliteit

Bij de Jaarrekening hebben we al geconstateerd dat de Kwaliteitsimpuls Openbaar Vervoer goede resultaten laat zien. Wij verwachten dat het college blijft inzetten op kwaliteitsimpulsen.

Voor wat betreft de bereikbaarheid van Luchthaven Lelystad, gaan we er vanuit dat deze mede plaatsvindt door middel van hoogwaardig openbaar vervoer.

De regiotaxi is eerder dit jaar van start gegaan met de vervoerscentrale en wij zijn benieuwd naar de eerste evaluatie hiervan.

Kan de gedeputeerde aangeven wanneer wij die kunnen verwachten?

Dan nog een opmerking met betrekking tot de organisatie van de provincie.

In de integrale commissie is nadere uitleg gegeven over de voorgenomen investering ten behoeve van aanpassingen van het gebouw en werkplekken. Deze uitleg was voor ons duidelijk.

Of het nieuwe werken vérgaand moet worden doorgevoerd staat bij ons wel ter discussie.

 

Tot slot

Voorzitter, wij kunnen instemmen met de beslispunten die zijn genoemd in hetStatenvoorstel, inclusief het voorstel om het niet geoormerkte deel van de stelpost Nieuw Beleid 2016, zijnde € 3,1 mln., aan te houden tot de Zomernota 2016.


 

Dan wil ik hierbij nog ingaan op de motie van de VVD:

Samenleven kan je niet alleen, samenleven doe je samen!

Jan Marijnissen heeft daar al in 1993 een boekje over geschreven en het onderwerp blijft actueel.

Wij staan dan ook volledig achter het idee om, op korte termijn en gedurende een langere periode, aandacht te geven aan maatschappelijke onrust die dreigt te ontstaan door zowel de snel veranderende maatschappij als door uitsluiting en angst.

Wij hebben allemaal belang bij een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt. 

  De bedoeling van het voorstel dat aan de Staten is voorgelegd is om positieve resultaten te bereiken voor de diverse bevolkingsgroepen. Dat is volgens ons een behoorlijk zware opgave. 

  Het risico op averechtse uitwerking is groot en wij vragen ons af of theater wel de beoogde resultaten oplevert voor het verminderen van maatschappelijke onrust. 

  Het onderwerp is naar onze mening breed en ligt bij velen gevoelig. Het is dus zaak om dit heel gedegen voor te bereiden, voordat er wordt gekozen voor een bepaalde vorm van aanpak.

  De SP fractie pleit voor intensief overleg met de gemeenten en eventueel maatschappelijke organisaties in de voorbereidende fase. Wij kunnen ons voorstellen dat het CMO daarbij een coördinerende en faciliterende rol speelt.

  Wat ons betreft staan we nu nog vóór de voorbereidende fase en om die reden kunnen wij ons vinden in het dictum en stemmen wij in met de motie van de VVD.

  Tevens vragen we aan het college de toezegging om over twee jaar aan de Staten een evaluatie te doen toekomen.

   

   

  Reactie toevoegen

  U bent hier