h

SP Flevoland streeft naar een duurzame samenleving

3 augustus 2016

SP Flevoland streeft naar een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving komt niet vanzelf en vergt meer dan mooie woorden. Het streven ernaar gaat verder dan het stimuleren van duurzame energie en het beperken van energiegebruik. Een gezond leefmilieu, behoud en ontwikkeling van natuur, voorkomen van wateroverlast, duurzame gebiedsontwikkeling met oog voor mens en dier en zorgen voor een goede omgevingskwaliteit zijn hierbij de randvoorwaarden. Duurzaamheid is geen hype, maar van belang voor een schone toekomst. Duurzaamheid moet in de haarvaten van het provinciaal beleid voorop komen te staan. Duurzaam inkoopbeleid is hierbij essentieel.

De SP fractie is van mening dat de huidige duurzaamheidsplannen te fragmentarisch zijn. Om die reden, en in het belang van een schone toekomst, is het van belang om een integraal Duurzaamheidsbeleid te hebben voor de gehele provincie met daarin minimaal de volgende 6 punten als paragrafen op te nemen en uit te werken;

 • Warmte/koude
 • Circulaire economie
 • Smart grid
 • Duurzame verstedelijking
 • Zon- & windenergie
 • Onderzoek naar nieuwe vormen en ontwikkelingen van duurzame energie

Geciteerd uit het coalitieakkoord:

Energie, milieu en klimaat
We zien sterke verbanden tussen economie, energie en milieu. Als nationaal koploper in hernieuwbare energie heeft Flevoland een uitstekende uitgangspositie om duurzaamheidsinvesteringen aan te trekken als onderdeel van de economische ontwikkeling en bedrijven binnen te halen die zich richten op duurzame innovatie. Een positieve wisselwerking tussen economie, ecologie en samenleving is zeker mogelijk in Flevoland.

Duurzaam inkopen
Omdat we als overheid veel diensten inkopen en aanbesteden, hebben we een aandeel in de economie. Daarom willen we voor ons inkoopbeleid ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen. Zo dragen we bij aan het minimaliseren van de milieubelasting, het gebruik van hernieuwbare energie en stimuleren we de bio- en circulaire economie. Waar mogelijk zullen we de CO2-voetafdruk van aan ons te leveren diensten betrekken in opdrachtverlening en aanbesteding. We verstaan onder duurzaam inkopen ook dat we actief de Participatiewet uitvoeren in het belang van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Amsterdam Lelystad Airport en OMALA
De verdere doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport tot de tweede luchthaven van het land is een belangrijke katalysator voor de economie van de regio. We bewaken een goede inpassing in de leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten. We zetten ons in voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding naar de luchthaven. Bovendien bevorderen we vanuit onze verantwoordelijkheid maximaal de ontwikkeling tot de meest duurzame luchthaven van de EU. Duurzame ontwikkeling en hoogwaardigheid zijn de sleutelbegrippen voor het bedrijventerrein OMALA waar we ons onverminderd voor inzetten. We gaan daarbij op zoek naar aanvullende investeerders en stellen het regionale bedrijventerrein OMALA ook open voor recreatieve ondernemers.

Bovenstaande is voor de SP Statenfractie aanleiding om het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen:

 1. Deelt het college de mening van de SP dat duurzaamheid, in brede zin, van groot belang is voor een duurzame toekomst?
  • Zo nee, waarom niet?
 2. De SP fractie is van mening dat de huidige duurzaamheidsplannen te fragmentarisch zijn.
  • Deelt het college de mening van de SP fractie?• Zo nee, waarom niet?  
 3. Deelt het college de mening van de SP dat het noodzakelijk is om een integraal Duurzaamheidsbeleid te hebben voor de gehele provincie met daarin minimaal de in de tweede alinea genoemde 6 punten als paragrafen op te nemen en uit te werken?
  • Zo ja, wanneer kan PS een voorstel hierover te
  verwachten?
  • Zo nee, waarom niet en is GS bereid daarin stappen te gaan ondernemen?
 4. Zijn hier al stappen voor ondernomen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, hoe staat het er mee en kunnen Provinciale Staten hierover wordeN ingelicht?

Reactie toevoegen

U bent hier