h

Schriftelijke vragen storing sluizen

4 oktober 2016

Schriftelijke vragen storing sluizen

Foto: SP

In 2014 waren storingen aan bruggen en sluizen aanleiding voor de SP fractie om schriftelijke vragen te stellen. In de beantwoording werd door het college onder andere de volgende maatregelen genoemd:

- Optimalisatie taakmanager en telefoon als onderdeel van het nieuwe storingscontact 
dat met de leverancier is afgesproken waarbij alle meldingen centraal binnenkomen en 
vanuit Lelystad worden afgehandeld.

- Spoedige invoering van de marifoon als extra communicatiemiddel voor met name de binnenvaartschippers.

Uit de nieuwsberichten van Omroep Flevoland blijkt dat op 02 oktober j.l. alle 15 provinciale sluizen en beweegbare bruggen gestremd waren voor het scheepvaartverkeer. Schippers moeten met de bedieningscentrale in Lelystad bellen als ze willen dat de sluis op afstand bediend wordt, maar sinds zaterdagavond was contact niet mogelijk. Marifoon en telefoon lieten het afweten. De storing heeft geduurd tot zondagmiddag 16.00 uur. De bruggen en sluizen worden op afstand vanuit het provinciehuis bediend

In juli van dit jaar waren er ook problemen met de communicatiesystemen.

Bovenstaande berichtgeving is voor de SP Statenfractie aanleiding om het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen:

 

 • Heeft het college kennisgenomen van de problemen rond het op afstand bedienen van de provinciale bruggen en sluizen?
  - Zo ja, welke maatregelen heeft het college getroffen, dan wel gaat het college treffen om de problemen zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren?
   
 • Deelt het college de zorg van de SP-fractie dat door de vertragingen die door het niet functioneren van het op afstand bedienen van de bruggen en sluizen voor de binnenvaartschepen optreedt er financiële schade door hen wordt geleden?
  - Zo nee, waarom niet?
   
 • Heeft het college een voorziening getroffen die er toe kan leiden dat de financiële schade die voor de binnenvaart als gevolg van de storing ontstaat op de leverancier van het systeem kan worden verhaald?
  - Zo nee, op welke wijze wordt de binnenvaart dan schadeloos gesteld?
   
 • Binnen welke termijn denkt het college dat de problemen tot het verleden behoren en welke voorzieningen worden c.q. zijn er getroffen om in de tussenliggende tijd de vertragingen voor de binnenvaart zoveel mogelijk te beperken?
   
 • Is het juist dat de communicatie tussen de binnenvaartschepen en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het op afstand bedienen van de bruggen en sluizen op 2 oktober volledig niet heeft gefunctioneerd?

 

Reactie toevoegen

U bent hier