h

Nieuw Beheer Oostvaardersplassen?

27 januari 2017

Nieuw Beheer Oostvaardersplassen?

Geen “Café schiet je eigen Ree”
Geen plezierjacht;
Geen pretpark;
Geen veredelde natuur veeteelt;
Zo ziet de SP dat.
Gewoon een nog betere en mooiere Oostvaardersplassen voor de vogels, de grote grazers, de natuur en de bezoekers.

Waarom dit verhaal?
De laatste tijd is er heel wat gepubliceerd in de kranten op radio en TV over het beheer en onderhoud van Oostvaardersplassen.
Er werd veel gesproken over het afschieten van 'Herten Paarden en Koeien' in het gebied door plezierjagers; het aantal dieren dat er in het gebied thuis hoort en dat het gebied een soort pretpark moest worden. Of juist niet.
Iedereen had er zijn ideeën en meningen over.
Het leek wel alsof er al een nieuw beheer in werking was getreden.
Niets is minder waar.
Het enige wat er in de Provinciale staten van Flevoland is gebeurd is dat er is gesproken over een opdracht aan het bestuur van de provincie om een nieuwe integraal beheer- en welzijnplan te gaan ontwikkelen.
De aanleiding hiervoor is dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is overgedragen van het ministerie van Economische Zaken aan de Provincie Flevoland.
Een aantal partijen waaronder SGP en VVD hebben het initiatief genomen om een dergelijk initiatief vorm te geven in een bespreekstuk.
Wat er nu volgt is een lang verhaal
Daarin proberen we u mee te nemen in wat op dit moment de situatie is en het standpunt van de SP daarin.
Wilt u alleen dat laatste weten? Het standpunt van de SP:
Ga dan terug naar het begin van deze tekst. Daar staat het exact:

 • Geen "Café schiet je eigen ree” 
 • Geen plezierjacht 
 • Geen pretpark 
 • Geen veredelde natuur veeteelt.

En daarnaast geldt de eis dat Natura 2000 voorschriften volledig wordt gerespecteerd en dat Vogel- en habitatrichtlijnen leidend zijn bij de opstelling van het nieuwe beheerplan.

De reden voor alle ophef is, naar de mening van de SP, de volgende:
Een aantal partijen die deze opdracht vorm hadden gegeven in een bespreekstuk hebben daar een persconferentie over georganiseerd.
En vervolgens vonden weer andere partijen dat ze beter bij het formuleren van die concept bespreekstuk betrokken hadden moeten worden.
En weer andere partijen vonden dat ze op voorhand maar gelijk hun standpunt in de hele discussie moesten innemen, zonder eerst met de andere partijen op de daarvoor geschikte plek (het provinciehuis in Lelystad) met elkaar in discussie te treden.
Volgt u het nog?
Kortom: iedereen heeft de klok horen luiden en niemand weet meer waar de klepel hangt.

Hier volgt de inbreng van de SP bij de bespreking op het provinciehuis.
Vervolgens zullen we de achtergrond informatie geven over het ontstaan van deze bestuursopdracht.

Inbreng SP door Frans Mulckhuijse woordvoerder voor de Oostvaardersplassen

Voorzitter
Voordat het initiatiefvoorstel waar we hier over praten openbaar werd, had ik mezelf voorgenomen om eerst zelf eens goed na te denken wat de kaders zouden zijn die de SP mee zou willen geven om het toekomstige integrale beheersplan voor de Oostvaardersplassen te gaan ontwikkelen.

Ik vat die kaders die de SP dan mee zou willen geven kort samen: 

 • De reden om tot deze bestuursopdracht te komen, is natuurlijk de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de grote Grazers van het ministerie van economische zaken naar de Provincie;
 • Het dierenwelzijn voorop dus;
 • De Oostvaardersplassen zijn Natura 2000 gebied en belangrijk gebied voor veel vogelsoorten;
 • Bij de ontwikkeling van het beheersplan zal dit primair als uitgangspunt moeten gelden en een absolute voorwaarde voor het beheersplan vormen;
 • Er zijn ook plannen om van de Oostvaardersplassen een Nationaal Park te maken. Daar zal ook rekening mee moeten worden gehouden; 
 • Daarnaast is de Oostvaardersplassen en gebied dat nog volop in ontwikkeling is.  En waar nog niet is uitgekristalliseerd wat de uiteindelijke situatie zal zijn. Ik bedoel hiermee dat het gebied niet in een ecologisch situatie verkeert die al tientallen jaren dezelfde is. Denk bijvoorbeeld aan gebieden als de Veluwe en elders in de Wereld waar dat wel het geval is. Het nog niet uitontwikkeld zijn van de Oostvaardersplassen creëert een extra uitdagingen. Er moet een bepaalde flexibiliteit in die plannen zitten om mee te kunnen bewegen met onverwachte ecologische ontwikkelingen in de toekomst.
 • En als laatste punt: aangezien we bij de SP over het algemeen amateur ecologen, biologen en noem nog een aantal ogen op, zijn, is het verstandig om de wijze raad van ter zake kundigen op die verschillende gebieden, ... en van verschillende pluimages ... , te consulteren bij de ontwikkeling van dit nieuwe integrale beheerplan.

Met die insteekt hebben we de bestuursopdracht bekeken en kunnen we ermee instemmen. De belangrijke kaders voor de SP worden er expliciet in genoemd.
Daarmee is dit voor de SP een goede en duidelijke bestuursopdracht waar we het college mee op pad kunnen sturen.

Waarom deze opdracht voor nieuw beheer en welzijn?
Op 7 december 2016 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen aan de provincie Flevoland. Tot dan toe was de provincie alleen verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. De Nationale overheid ging over het welzijn van de grote grazers. In de Oostvaardersplassen leven Edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen.

Natura 2000 gebied
De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo'n 5600 ha (56 km²) tussen Almere en Lelystad. Het gebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders (1950-1968) en dus relatief jong. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwinteringgebied voor vogels. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat (ca. 3600 ha) en een droog (ca. 2000 ha) gedeelte. Het droge gedeelte wordt gezien als een geschikte habitat voor grote grazers.

Het gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers en geniet wettelijke bescherming. Het is vrijwel geheel aangewezen als Vogelrichtlijngebied (5505 ha) en Staatsnatuurmonument (5600 ha). Sinds 1999 is het natuurgebied voorzien van het Europees diploma voor Natuurbeheer, een erkenning door de Raad van Europa die iedere vijf jaar wordt geëvalueerd. In 2009 zijn de Oostvaardersplassen definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Het Natura 2000-netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992.

Hoe ziet het initiatiefvoorstel voor de bestuursopdracht er uit?

Zie bijlage

Reactie toevoegen

U bent hier