h

Meer geld voor het beheer en onderhoud van Natuur en landschap in Flevoland

9 mei 2017

Meer geld voor het beheer en onderhoud van Natuur en landschap in Flevoland

Dankzij aandringen van de SP is in de financiële planning van de provincie, voor 2017-2021 een extra bedrag opgenomen van € 400.000,- per jaar. Het is een bedrag, bedoeld voor beheer en onderhoud van landschap- en natuurgebieden die dreigden buiten de boot te vallen. De middelen voor beheer van die gebieden was door de provincie namelijk stopgezet.

De gebieden die het betrof, werden al tientallen jaren beheerd en onderhouden door verschillend natuurorganisaties en ook door particulieren. Het ging om de zogenaamde Niet-NNN gebieden (het Nationaal Natuur Netwerk). Voorheen heetten die de Ecologische Hoofdstructuur.

Met het besluit van de Provincie Flevoland om geen SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) buiten de NNN meer toe te kennen, week ze af van veel andere provincies; die wel aanvullende middelen voor behoud van natuur- en landschapskwaliteit beschikbaar stellen. Het beschikbaar stellen van aanvullende middelen is ook in lijn met de afspraken die door alle provincies gezamenlijk waren gemaakt.

De SP kreeg van verschillende kanten de informatie dat het stopzetten van de subsidie zeer problematisch kon worden met alle mogelijke verloedering van de natuurgebieden tot gevolg.
Al in juni 2016 heeft ze daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur; wat dit voor effect zou hebben op het beheer en onderhoud van deze gebieden. En naar die vragen is goed geluisterd; zoals blijkt uit de extra middelen die nu beschikbaar zijn gesteld.

De oppervlakte van de gebieden buiten het NNN, die buiten de subsidie vallen is ca 4500 ha. Het gaat hier om gebieden van particuliere eigenaren, terreinbeheerders, gebieden van gemeenten en waterschap. De exacte verdeling per eigenaar is op dit moment niet bekend. Een grove inschatting is dat 40-60% in particulier eigendom zijn en dus in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Met deze extra gelden is het beheer en onderhoud van deze niet NNN gebieden veilig gesteld en het natuur- en landschapbeheer in Flevoland weer een stuk de goede kant op gebogen.
Het is een jaarlijks terugkerend bedrag.

Reactie toevoegen

U bent hier