h

Beleidskader beheer OVP

19 juli 2017

Beleidskader beheer OVP

Voorzitter, de SP neemt kennis van… en kan instemmen met de procesaanpak: beleidskader Oostvaardersplassen. Ik wil hierbij de volgende punten bij deze bespreking er uitlichten;

  • Wat is in de ogen van de SP het gevolg van het juridisch rapport voor het vervolg van het initiatiefvoorstel en het proces.
  • De beoogde samenstelling van de (externe)begeleidingscommissie wat betreft kennis van zaken.
  • Waar staan we nu? en wat hebben we voor tijdspad voor ogen?

Eerst een opmerkingen over het initiatief voorstel in het kader van het Juridisch rapport. Voor de SP blijft de oorspronkelijke basisgedachte voor deze bestuursopdracht het uitgangspunt.

De SP heeft ingestemd met deze bestuursopdracht en toen de volgende tekst uitgesproken: De SP gaat voor een nog betere Oostvaardersplassen”; voor zowel de vogels, de grote grazers, de natuur en de bezoekers. Dat is nog steeds voor ons het uitgangspunt: de denkrichting en de opdracht die we mee willen geven aan de in te stellen extern begeleidingscommissie.

Het juridisch rapport is zeer duidelijk en geeft ook duidelijk aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van enerzijds Gedeputeerde Staten en anderzijds Provinciale staten. Bij de verdere proces-aanpak dienen we deze verantwoordelijkheden en taken goed in het oog te houden.

Bij het beschouwen wat de effecten van het juridische advies op het vervolg van het proces zal zijn, stelt de SP voor om hoofdstuk 7 uit het rapport als leidraad gebruikt.In de eerdere hoofdstukken van het advies wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende wet en regelgevingen en een overzicht gegeven van alle juridisch kaders en verantwoordelijkheden van verschillende partijen: In hoofdstuk 7 wordt duidelijk, per punt van de bestuursopdracht, aangeven waar rekening mee moet worden gehouden bij de verdere uitwerking. Het wordt ook duidelijk bij welke onderwerpen Provinciale Staten haar taken en verantwoordelijkheden dient te nemen en…. op welk vlak ze ook, met alle respect, op gepaste wijze haar mond dient te houden.

We denken dat met dit juridisch rapport, de in te stellen externe commissie uitstekend aan het werk gezet kan worden om beleidsmatig en bestuursmatig invulling te geven aan de richting gevende uitspraken. De uitkomsten die deze commissie naar voren zal brengen komen dan weer terug bij PS voor verdere uitwerking. De externe commissie krijgt van de SP alle vrijheid om inhoudelijke kennis en expertise in te roepen, van wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het OVP gebied te onderbouwen. Of wat zij maar zinvol acht. In hoofdstuk 7 wordt ook herhaaldelijk genoemd dat er geëvalueerd moet worden vanuit ervaring uit het huidige beheerplan. De SP stelt voor om zoveel mogelijk resultaten die op dit moment uit het beleidsplan uit 2015 beschikbaar zijn mee te nemen in de afwegingen.

Wat betreft de beoogde samenstelling en expertise van de begeleidingscommissie
De SP is voorstander van een commissie waarin bestuur- en beleidsmatige kennis van zaken de leidraad is. Inhoudelijke expertise kan desgewenst altijd ingeroepen worden, Provinciale Staten is geen onderzoeksafdeling van de Landbouw universiteit of van Staatsbosbeheer of één of andere natuurorganisatie. Dat wil zeggen dat PS tot een samenhangen consistent beleidskader voor beheer van de OVP en welzijn grote grazers dient te komen. Dat is haar taak! Dat beleidskader moet natuurlijk wel gedragen worden door feitelijke wetenschappelijke onderbouwing en de kennis van zaken die de afgelopen 30 jaar met de Oostvaardersplassen is opgebouwd.

Waar staan we op dit moment in de tijd van de beheersplannen van OVP en wat zien we als tijdspad
We bevinden ons op dit moment niet in een soort beleidsvacuüm of anarchistische beheerperiode, waarin wetteloosheid en willekeur de boventoon voert. In tegendeel, op 14 oktober 2015 is het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld en dat is op dit moment het vigerende beleid: Dat wordt op dit moment door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Wat dat betreft kunnen we als Provinciale Staten voortbouwen op de opgedane ervaring van de afgelopen 30 jaar en hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden. In het juridisch advies wordt ook herhaaldelijk gerefereerd aan resultaten uit evaluatie onderzoeken die is opgedaan met het in 2015 in gang gezette beheerplan. Het verzoek is om deze evaluaties uitdrukkelijk te betrekken bij de te ontwikkelen beheerkaders.

We spreken hier ook over tijdspad en tempo
Er werd eerder al aangegeven dat er een krap tijdspad wordt voorgesteld. Laat voorop staan dat als gekozen moet worden tussen tempo en kwaliteit van besluitvorming…  de SP voor het laatst kiest. Kwaliteit

Voor de notulen voorzitter, de SP kan instemmen met de proces aanpak en ziet vol belangstelling de resultaten van de in te stellen commissie, in de vorm van de zogenoemde bouwstenen, tegemoet.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier