h

Maritieme Servicehaven Urk

19 juli 2017

Maritieme Servicehaven Urk

De SP zag de realisatie van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk altijd al als een kansrijke ontwikkeling voor de economische groei van Noordelijk Flevoland.

Op 30 mei 2012 heeft de Socialistische Partij een motie ingediend om te komen tot de realisatie van een buitendijkse haven in Urk

Het dictum luidde als volgt:

Draagt het college op:

Stappen te ondernemen die er toe leiden dat de verwezenlijking van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk in een stroomversnelling kan komen, door maximale medewerking te verlenen bij de ruimtelijke inpassing en zo mogelijk een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende business case via de zogenaamde Zuiderzeelijn gelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie, voorzitter, is toen aangenomen met 30 stemmen voor en 7 tegen.                 ​

Mede naar aanleiding van deze motie is er in 2014 een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat onder bepaalde voorwaarden de realisatie van een buitendijkse haven haalbaar was.

Doordat een consortium van bedrijven niet in staat is gebleken om een sluitende businesscase te presenteren zonder overheidsfinanciering, heeft de provincie besloten deze haven zelf als ontwikkelaar financieel risicovol te gaan realiseren en vervolgens te verhuren/verpachten aan de ondernemers.

Met name met het financieel risicovol ontwikkelen van deze buitendijkse haven door de provincie hadden wij als SP in eerst instantie wat enige moeite. Maar het grote belang dat deze haven dient voor de economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland, en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid van minsten 400 fte’s, heeft ons doen besluiten om dit risico als een aanvaardbaar risico te zien en hebben daarmee ingestemd.

In de afgelopen commissie, waarbij een ruime meerderheid heeft ingestemd met het voorliggend voorstel, noemde gedeputeerde Appelman ons besluit een daad van bestuurlijke en politieke moed. Wij nemen dit compliment graag in ontvangst

Wijzelf, de SP, is juist blij met de daadkracht die deze collegeperiode wordt getoond voor wat betreft het binnenhalen van werkgelegenheid.

Honderden banen zijn er mee gemoeid, zoals onder andere het binnenhalen van Inditex, het mogelijk maken van zowel Flevokust als de maritieme servicehaven en de ontwikkelingen rondom Lelystad airport.

Tenslotte Vz. De SP kan instemmen met het voorliggend voorstel met de daarin opgenomen beslispunten.

Reactie toevoegen

U bent hier