h

Betoog gedeputeerde Meijer op motie van wantrouwen

21 februari 2018

Betoog gedeputeerde Meijer op motie van wantrouwen

Voorzitter!
 
Toen ik op 10 mei van het afgelopen jaar beëdigd werd als gedeputeerde van Flevoland had ik een aantal opdrachten voor ogen. Ik zou bij kunnen dragen aan een openbaar vervoer dat voor reizigers met lage inkomens betaalbaarder kon worden  Daarnaast kon ik proberen juist die gebieden in deze provincie die niet goed bereikbaar zijn te ontsluiten om zo degenen die door eenzaamheid en isolatie niet volwaardig meedraaien in onze samenleving weer een toekomst te bieden. Ook bleek mij dat Flevoland een Omgevingsvisie aan het vaststellen was die niet alleen van onderop zou worden opgebouwd maar vooral de provincie zou laten doen wat nodig is. In ambtelijke taal "opgavegericht zou werken". Dus waar gemeenten binnen het sociaal domein moeten erkennen dat er zaken nog niet volmaakt lopen kan de provincie, als aanvulling op wat gemeenten doen en op hun verzoek, meehelpen om zaken voor elkaar te krijgen. Waar ik vandaan kom, de staten van Utrecht, is daar geen kans op. Daar wordt rustig gezegd dat het sociaal domein uitsluitend een aangelegenheid van gemeenten en het Rijk is waar de provincie niks te zoeken heeft.
 
En juist dat laatste punt is van zo'n grote betekenis. Want waar gemeenten aangeven die hulp van de provincie graag te willen laten wij in Flevoland mensen niet in de steek, tenminste tot op de dag van vandaag...
 
Onmiddellijk na mijn aantreden in mei 2017 las ik bijvoorbeeld het Rapport Louter uit 2015 waaruit blijkt dat de inkomens in deze omgeving achter blijven bij het nationaal gemiddelde, het onderwijs onder druk staat, het werkgelegenheidsperspectief minder is dan op vele andere plaatsen in dit land, Almere en Lelystad een minder sterke sociale cohesie kennen en het voorzieningenniveau laag is, vooral waar het gaat om goede verbindingen als OV. Kortom een plek waar een partij als de SP nog bergen werk te verzetten heeft. Wat geweldig om dan, samen met wethouders van de gemeenten, te mogen werken aan het perspectief "Krachtige Samenleving" en niet te vergeten het "Fonds Leefbaarheid" op het platteland.
 
En ja, de energietransitie moet voortgaan. Daarom hebben wij vanaf mijn aantreden hard gewerkt aan de startnotitie Duurzame Energie als onderdeel van de Omgevingsvisie. Want ja, wij politici maken ons druk om de energietransitie, maar de mensen buiten zijn daar nog steeds te weinig bij betrokken. Zolang het nog zo is dat de Tesla rijder duidelijk voordeel heeft maar de sociale huurders niet klopt er iets niet. Daarom wilde ik eerst de woningcorporaties betrekken bij de enrgietransitie opdat sociale huurders verlaging van woonlasten zouden ervaren. Dan immers zou het draagvlak voor de energietransitie ingrijpend toenemen...
 
Tot slot noem ik de beheerstaken in de Oostvaardersplassen die door een overeenkomst met de rijksoverheid aan Flevoland zijn toebedeeld. Hier heb ik geprobeerd alle belangrijke gezichtspunten in onze provincie op 1 lijn te krijgen. Zowel degenen die het aantal grote grazers drastisch willen verlagen als de mensen die de oorspronkelijke uitgangspunten rondom dit gebied hoog willen houden. Daarom is de commissie van Geel aan het werk om alle van belang zijnde elementen in kaart te brengen en zo te komen tot een breed gedragen voorstel. Tot vorige week ging dat goed, maar toen meende de VVD in Den Haag, waar zoals iedereen weet nauw wordt samengewerkt met de VVD statenfractie, het werk van de commissie Van Geel in 1 klap teniet te moeten doen door te verklaren dat het kabinet de afspraken met Flevoland maar op moet rekken. Het minitieus uitzoekwerk van de commissie Van Geel duurt kennelijk te lang naar de zin van meneer De Reus. Hij weet al hoe het zit en trekt z'n eigen plan...
 
En daar blijft het niet bij meneer de voorzitter! Want op basis van deze dag moet ik concluderen dat onze voormalige coalitiepartners geen zin hebben in voor iedereen toegankelijk busvervoer, een energieaanpak gericht op mensen met een kleine beurs en een krachtige samenleving die mensen ogenschijnlijk zonder perspectief weer hoop biedt. Alleen geven zij er de voorkeur aan dat niet eerlijk te zeggen. Veel liever praten zij over mijn hoekig karakter en andere roddel en achterklap. Want ja, iemand met een hoekig karakter die moet maar weg. Dan hoef je tenminste niet uit te leggen dat je gewoon geen zin hebt in een sociale Flevolandse provinciepolitiek. Uit het persbericht van CDA, VVD en D66 valt af te leiden dat ik niet in de Flevolandse bestuurscultuur pas. Voor alle duidelijkheid: de Flevolandse cultuur heb ik leren kennen bij de uitvoering van bijvoorbeeld het Fonds Leefbaarheid op het platteland. Flevolanders zijn gewoon eerlijke mensen die zeggen waar het op staat. In hun cultuur voel ik mij uitstekend thuis. Niks achterkamertjes en onoprechte stellingnames.
 
Hoe hoekig is Ad Meijer? Als ik bijvoorbeeld als financieel toezichthouder duidelijk moest zijn richting gemeenten nam ik geen blad voor de mond. Dat vonden locale bestuurders niet altijd leuk maar komt voort uit mijn taakopvatting. Je doet iets goed of je doet het niet. Ook wilden wethouders de provincie nog wel eens zien als een pinautomaat op onjuiste gronden. Als portefeuillehouder financiën was ik dan duidelijk. En ja, dan werd er wel eens geklaagd over een gedeputeerde die te weinig in de "relatie zou investeren". Ook werd mij kwalijk genomen dat ik tijdens de behandeling van het onteigeningsvoorstel windmolens bij oppositiefracties binnenliep om ze te overtuigen van nut en noodzaak van deze voorstellen. In mijn ogen een plicht. De aanpak is dan ook zeer succesvol gebleken.
 
Voorzitter,op 31 januari 2017 stonden  opnieuw energiestukken ter discussie in de commissie Duurzaamheid. In coalitieverband waren er over deze stukken afspraken gemaakt. De overgebleven vragen zouden door mij beantwoord worden maar het was van groot belang dat het belangrijkste stuk naar de staten kon. Toen er gestemd moest worden over een, voor mij onwenselijk, voorstel om e.e.a. uit te stellen stemde, tot mijn verbijstering, de D66 vertegenwoordigers in deze commissie voor. En inderdaad, heb ik meneer Vermeulen gevraagd naar achteren te komen om hem te vragen waarom hij in strijd met de gemaakte afspraken handelde en of hij bereid was zijn standpunt te herzien. Na gebleken woordbreuk was dat wel het minste...
 
Voorzitter, tot mijn voormalige coalitiepartners zou ik willen zeggen: prima als je voor een andere politieke lijn gaat, maar toon dan de ballen om die politieke discussie aan te gaan en verschuil je niet laf en achterbaks achter zoiets als een Flevolandse Bestuurscultuur!
 
Dank u!

Reactie toevoegen

U bent hier