h

VVD, CDA en D66 willen - om onduidelijke redenen - niet meer met SP

7 maart 2018

VVD, CDA en D66 willen - om onduidelijke redenen - niet meer met SP

Vanavond vond er een extra Statenvergadering plaats. Het betrof een verantwoordingsdebat en het agendapunt “Hoe nu verder?”. Dit naar aanleiding van de bestuurscrisis binnen de provincie.

Op 21 februari dienden de fracties van VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen in tegen onze gedeputeerde Ad Meijer.
De SP werd overvallen door de motie. Er was nooit door de coalitiegenoten aangegeven dat zij in die richting dachten, zij hebben pas kort voor het indienen van de motie kenbaar gemaakt dat zij graag verder wilden met de SP maar zonder Ad Meijer. Gesprekken in die sfeer zijn nooit eerder gevoerd.

De motie van wantrouwen is door Provinciale Staten verworpen na een debat waarin door de oppositie veel kritiek werd geuit op de handelswijze van coalitiegenoten VVD, CDA en D66.
In het debat bleef het onduidelijk wat nu precies de redenen voor de motie van wantrouwen waren. Men bleef steken in algemeenheden en vage argumenten.
Dat de motie verworpen werd maakte de drie partijen niet uit, zij hebben zich hier op geen enkele wijze door laten beïnvloeden. Zij voelden zich niet geroepen om de kwestie nog eens serieus te heroverwegen, maar toonden een arrogante houding door de uitspraken en het besluit van de Staten zondermeer naast zich neer te leggen.
Dat is zeker frappant als we de mening van gedeputeerde Rijsberman daarnaast leggen. Hij pleitte er als statenlid fel voor dat het college Provinciale Staten serieus moet nemen en zich in moet zetten voor een gezonde bestuurscultuur. 
Onder een gezonde bestuurscultuur verstaan wij ook transparante communicatie en respectvol met mensen omgegaan. En dat heeft het college zeker niet gedaan met Ad Meijer!

Een gesprek met Ad Meijer en mij met de coalitiegenoten op 27 februari, met als doel om serieus te kijken of en hoe de samenwerking binnen de coalitie weer kon worden opgepakt, bleek een schijnvertoning. Men wilde absoluut niet met Ad verder!

Op 1 maart hebben de gedeputeerden Lodders, Appelman en Rijsberman hun ontslag als gedeputeerde ingediend. Het was nog de enige manier om van Ad Meijer af te komen.
Op dat moment ontstond er een nieuwe situatie. De 4 gedeputeerden blijven in functie tot 1 april of totdat er eerder een nieuw college is gevormd. Ondertussen functioneren zij als waren zij demissionair, handelen zij alleen de lopende zaken af.

Vanavond vond dus het verantwoordingsdebat plaats. Ikvoerde namens de SP fractie het woord.
De Socialistische Partij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de coalitiegenoten gewoon van Ad Meijer af wilde. Tot op het laatste moment hebben zij gehoopt dat Ad zich zelf terug zou trekken als gedeputeerde. Zowel Ad als de fractie zagen daar echter geen enkele reden toe. De SP fractie is er nog steeds van overtuigd dat hij een goed gedeputeerde was en kan zijn.

De door de coalitiepartners genoemde argumenten voor de motie van wantrouwen blijven te abstract en er wordt op de man gespeeld, niet op de inhoud. De SP heeft dan ook de indruk dat de werkelijke redenen niet boven tafel zijn gekomen en dat er belangen spelen die niet zijn uitgesproken. 
Ik heb namens de SP fractie vragen gesteld aan de drie gedeputeerden omtrent hun rol in deze kwestie, zoals o.a.: “Wat heeft u gedaan om het coalitie-team te versterken en een crisis te voorkomen? Wat heeft u gedaan om een gezonde bestuurscultuur en het serieus nemen van Provinciale Staten te bevorderen?” De antwoorden waren niet bevredigend voor onze fractie.
Zij wassen hun handen in onschuld.

Kortom, veel wijzer zijn we vandaag niet geworden en we zijn er nog steeds niet van overtuigd dat er door VVD, CDA en D66 voldoende aan gedaan is om deze situatie te voorkomen. 

Sterker nog; zij hebben zelf een onwerkbare situatie gecreëerd en verwijten dat nu aan Ad Meijer!

Wìj zijn betrouwbaar gebleven en recht door zee (wat voor sommigen te koud blijkt te zijn). 
Zìj moesten in het debat toegeven dat ze het niet goed hadden aangepakt.

Er zal opnieuw een college moeten worden gevormd.

De Socialistische Partij is hierover heel duidelijk: Ons vertrouwen in VVD, CDA en D66 is verdwenen als het gaat om transparant samenwerken, om het werken aan een stabiel collegiaal bestuur van Flevoland en om het serieus nemen van de Staten.
Wij geven geen steun voor de aanstelling van een informateur of formateur met een VVD-, CDA- of D66-achtergrond. Om die reden hebben we ook tegen de motie gestemd om Bas Jan van Bochove (CDA) aan te stellen als informateur.

De motie is overigens aangenomen met 29 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Op heel korte termijn zal informateur Van Bochove de fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek, ter voorbereiding op de formatie.

Wij zullen dan opnieuw onze standpunten uiteen zetten!

Reactie toevoegen

U bent hier