h

Nieuw beleidskader en reset Oostvaardersplassen

11 juli 2018

Nieuw beleidskader en reset Oostvaardersplassen

Foto: SP

Op 7 juli is er uitgebreid gesproken over een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen.
Een van de belangrijkste punten daarbij was, hoe om te gaan in dit nieuwe beleid met de Grote grazers en de aantallen daarvan. Aantallen die gewenst zijn voor een doorontwikkeling van de Oostvaardersplassen als Natura 2000 gebied en het welzijn van de Grote Grazers.

Inbreng SP bij de behandeling bij het nieuwe OVP beheerplan.

Allereerst een woord tot alle insprekers bij de commissievergadering en de vele mensen die de afgelopen weken via de mail hun betrokkenheid bij de grote grazers in de OVP hebben kenbaar gemaakt en over de Oostvaarderplassen in het algemeen.
Respect voor al uw betrokkenheid en inzet.

Het heeft in ieder geval ertoe geleid dat er nu grondig over dit onderwerp gesproken wordt, en dat allerlei zaken met betrekking tot de grote grazers en de OVP in het algemeen, kritisch zijn bekeken en hopelijk ook gaan veranderen.

We hebben in de commissie kritische vragen kunnen stellen aan de commissie van Geel we hebben kritisch vragen kunnen stellen aan Gedeputeerde staten.
Over het voorliggende beleidskader Oostvaardersplassen.
En nu is het moment van  besluitvorming.

Veel partijen hebben de punten van de juridische haalbaarheid van de plannen naar voren gehaald.
Laat ik voorop stellen dat de SP ervan uit gaat dat bij verdere stappen tot nadere invulling van het beheer van de OVP, de juridische rechtmatigheid als eerste wordt getoetst.
Hoe gaat GS de staten ons op de hoogte houden van de juridische stand van zaken ten aanzien van de te nemen maatregelen en op welke termijn.
En welke punten moeten nog juridische nog worden onderzocht.

Maar we zitten hier niet in een rechzaal we zitten hier in een vergaderzaal om tot een politieke afweging te komen.

Daarom eerst een opmerking over de reset en het aantal grote grazers

Er gaan vele verhalen de ronde over wat het aantal zou moeten na de reset.
de SP pleit ervoor om hier niet te lichtzinnig mee om te gaan.
We hebben als Statenleden niet de know-how om hier een afgewogen besluit over te nemen wat betreft die aantallen, en pleiten er dan ook voor om die onderbouwing nog eens duidelijk te beargumenteerd wordt voor dat tot de definitieve stap van een reset  in de de herfst wordt over gegaan.

En hoe wordt er bij het vaststellen van die reset dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid van bijvoeren. Zodat er niet pro-actief weer vele honderden dieren afgeschoten moeten worden vlak voordat ze verhongeren.

Dan nog een opmerking over het herplaatsen van grote grazers
Voor de Heckrunderen is dat op dit moment niet noodzakelijk.
Voor de Konikpaarden kan de SP zich nog voorstellen dat er naar herplaatsing wodt gezocht.
Maar voor de de Edelherten ziet de SP die herplaatsing niet als reëele optie, met name niet in het kader van het welzijn van die herten zelf.
Mensen met kennis van zaken geven aan dat dit voor de herten meer leed oplevert, stress, verwondingen en verstoringen van familiebanden, dan dat het voordeel voor hen zou opleveren.
Hoe staat het college hierin ?

De SP verwacht niet en wil ook niet dat vandaag de discussie over het beheer van de OVP en het welzijn van de grote grazers is afgelopen.

We verwachten toch minstens twee keer per jaar een rapportage over het vervolg van alle maatregelen waarin alle effecten van de besluiten van de reset en het nieuwe beheersplan, naar voren komen.
Voor de vogels en de natura 2000 doelstellingen.
En voor de grote grazers;

Voor de wat verdere toekomst voorzitter hebben wij ook een aantal vragen.

Moeten we wel verder willen met 3 soorten grote grazers in de OVP of moeten bijvoorbeeld de edelherten op termijn niet verdwijnen uit het gebied?
Ook of er met zonering in begrazing in het gebied de natura 2000 doelstellingen betere gehaald kunnen worden zien wij graag tegemoet.

Alle ander zaken, zoals eerder genoemd een reset van het moerasgebied
En meer beschutting voor  de grote grazers, beschouw de SP als achterstallig onderhoud wat al lang plaats had moeten hebben vinden. Volgens ICMO 2 en alle andere rapporten.
Hoe ziet het College dat? En op welke termijn kunnen wij een verslag ontvangen wanneer er werkelijk een aanvang mee wordt genomen?

Afgezien van eventuele moties en amendementen  die naar alle waarschijnlijkheid wellicht nog ingediend gaan worden.
Zal de SP kunnen instemmen met het voorstel van het college zoals dat nu voorligt.

We hebben van de vele moties en amendementen die werden ingediend diegene ondersteund die om nadere toetsing, monitoring en wetenschappelijke onderzoek vragen (bijvoorbeeld over mogelijkheden voor anticonceptie).
Ook een motie om de mogelijkheden te blijven onderzoeken om de Oostvaardersplassen te verbinden met andere natuurgebieden; iets waar de SP altijd een grote voorstander is geweest.

Ook hebben we zelf een motie ingediend, die hopelijk niet uitgevoerd hoeft te worden; die motie stelt om in het nieuwe beleid het bijvoeren niet uit te sluiten, om calamiteiten als afgelopen winter van 2017/2018 te voorkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier