Provinciale Statenverkiezingen 2019 SP Flevoland

 • Volg ons

Tijd Voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

Lijsttrekker: Frans Mulckhuijse

De SP wil dat alle Flevolanders meeprofiteren van de windmolenparken in onze polder. We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij de grote vervuilers het meeste betalen! Er moet een volwaardig ziekenhuis blijven in Lelystad. Voor Urk is het dichtstbijzijnde ziekenhuis minimaal drie kwartier rijden! Een schande! De bereikbaarheid van de dorpen in de Noordoostpolder blijft ook belangrijk. En we willen een spoorlijn die Flevoland verbindt met Groningen en Friesland. De provincie moet het geld dat nu naar culturele prestigeprojecten gaat, zoals de Floriade en megalomane landschapskunstwerken, inzetten voor betaalbare kunst en cultuur voor iedereen. We gaan voor een rechtvaardig, sociaal en verbindend Flevoland!

8. Dimitri Sessink

Lelystad

10. Jan Preuter

Dronten

14. Mats Dekker

Noordoostpolder

16. Froukje Linden

Lelystad

18. Piet Breukel

Dronten

19. Azhar Naeem

Almere

In Flevoland wordt heel veel wind- en zonne-energie opgewekt en daar moeten de Flevolanders van meeprofiteren. Dat kan door een direct financieel voordeel of indirect via de enrgierekening. Niet alleen winst voor de energiebedrijven, iedereen moet meedelen in de lusten.

Foto: M.Muller
 

Openbaar Vervoer

Alle dorpen en openbare voorzieningen in Flevoland moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En dat moet ook betaalbaar zijn.
De provincie moet zich niet alleen richten op de randstad in het zuiden, maar de blik ook naar het noorden richten. De Zuiderzeelijn is daar het middel voor: een treinverbinding van Lelystad via Emmeloord naar Heereveen en Groningen.

Foto: SP

Het is een schande dat in het noordelijk deel van de provincie niet één volwaardig ziekenhuis is! Dat moet en kan anders. Zowel in Lelystad als in Emmeloord hoort een volwaardig opererend ziekenhuis.
Het kan niet bestaan dat waar je woont, bepaalt of je goede zorg kunt krijgen. Geld uit de zorg moet terug naar de zorg! Ziek zijn is geen keuze en al helemaal geen product waar winst mee gemaakt wordt.

Foto: SP

Wonen

Ook in Flevoland is woningnood. De wachttijden voor betaalbare huurwoningen zijn absurd lang. De provincie moet hier verantwoordelijkheid nemen: er moet een woonvisie komen waarin de rol van de provincie wordt uitgewerkt als het gaat om betaalbare huur- en koopwoningen.

Onderwijs

Opleidingsmogelijkheden bepalen mede of jongeren in de provincie blijven. Die mogelijkheden zijn nu nog te beperkt. Jongeren moeten zoveel mogelijk kunnen doorleren in hun eigen provincie. Daar horen ook stageplekken bij, om dat aanbod te vergroten moet er tussen het bedrijsleven, de provincie zelf en onderwijsinstellingen nauw samengewerkt worden. 

Foto: M.Muller

Kunst en Cultuur

Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn, klein of groot, amateur of professioneel. Of het nu gaat om kinderen die zich verwonderen in een fantasiewereld of een volwassene die ontroerd raakt van een concert. En alles daar tussenin.
Landschapskunst is prachtig, maar kost heel veel geld en er staan er nu negen in de provincie. Meer dan genoeg. De provincie moet de beschikbare gelden gaan besteden aan andere, kleine initiatieven.

Foto: M.Muller

Duurzaamheid

Duurzaamheid is van levensbelang voor onze toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen zullen we mensen op weg moeten helpen. Bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken voor het verwijderen van asbestdaken. Of boeren die willen omschakelen naar duurzame productie, ondersteunen. Ontmoedigen van het gebruik van gif en het stimuleren van biologische bestrijding is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit, maar voor ons allemaal.

Foto: M.Muller

Natuur en Dier

Flevoland is een groene provincie, maar het kan nog beter. Wij willen dat de provincie weidevogelbeheer blijft ondersteunen en de biodiversiteit stimuleert door het aanleggen van houtwallen en insectvriendelijke beplanting samen met de boeren en op provinciale gronden.
Ook moet er structureel geld naar organisaties rondom dierenbescherming, zoals de dierenambulance en diverse vormen van opvang. Deze organisaties zijn van groot maatschappelijk belang en hun voortbestaan moet worden gewaarborgd.
De mogelijkheden om de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden te verbinden mag niet van de provinciale agenda verdwijnen. 

Foto: M.Muller

Lelystad Airport

Wij maken ons zorgen over de komst van Lelystad Airport. SP Flevoland vindt dat er streng gecontroleerd moet worden op de vervuiling en geluidshinder die het vliegveld met zich meebrengt. Ook het aantal vluchten moet worden beperkt. 

Foto: SP

Werken

Werkgelegenheid moet in de gehele provincie worden gestimuleerd en de provincie moet zelf het goede voorbeeld geven door servicemedewerkers in vaste dienst te nemen.
Met het weghalen of uitkleden van belangrijke diensten, zoals de rechtbank en het ziekenhuis, zijn een boel banen verdwenen. Deze diensten zijn van belang voor de diversiteit van banen in het noordelijk deel van de provincie.
Flevokust Haven en de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland moeten er komen vanwege het economisch belang. Urk moet een toonaangevend maritiem centrum worden. 

Foto: M.Muller

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019

Speerpunten

 • Een gezond en leefbaar Flevoland waarin de volksgezondheid en het milieu voorop staan.
 • Een spoorlijn naar het Noorden, de Zuiderzeelijn.
 • Iedereen profiteert mee van de energie van windmolens in de polder.
 • Goed openbaar vervoer, ook in de kleine kernen.
 • Minder culturele prestigeprojecten, maar meer cultuur voor iedereen.

Flevolandse samenleving

De groei van Flevoland is geen doel op zich. De groei moet gericht zijn op een goede balans tussen wonen, werken, voorzieningen, landbouw, natuur en recreatie in regionale samenhang. Niet alleen in de groei van Almere moet worden geïnvesteerd, ook de minder dichtbevolkte gebieden zoals de Noordoostpolder en Dronten mogen niet uit het oog verloren worden. Er moet geïnvesteerd worden een aantrekkelijk platteland.

De SP heeft in de afgelopen periode veel energie gestoken in het tot stand brengen van het Fonds Leefbaarheid dat een onderdeel is van de Agenda Vitaal Platteland. Dit fonds is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Voor de SP is deze sociale binding, in het bijzonder op het platteland, een speerpunt waar we als provincie extra energie in moeten stoppen. Als er een groter beroep op het fonds wordt gedaan dan de 1,5 miljoen euro die er nu voor gebudgetteerd is, zal de SP ernaar streven het fonds uit te breiden.

Onze voorstellen

 • De provincie houdt in nauwe samenwerking met de gemeenten de kwaliteit van leven en de daarbij behorende voorzieningen op peil.
 • In zowel Almere, Lelystad als Emmeloord dient volwaardige ziekenhuiszorg aanwezig te zijn.
 • De provincie stimuleert verdere uitbreiding van alle vervolgonderwijsvormen in Flevoland. Samenwerking van onderwijsinstellingen met het regionale bedrijfsleven is van belang om jongeren in de provincie te houden.
 • Het tekort aan stageplaatsen voor Flevolandse studenten verdient blijvende aandacht.
 • Met name initiatieven gericht op dementie-vriendelijke gemeenten, het bestrijden van laaggeletterdheid, het voorkomen van eenzaamheid en armoede en het erbij betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zullen door de provincie worden ondersteund.
 • Nieuwbouw van levensloopbestendige woningen en van bijzondere woonvormen moet ook in de kleinere kernen mogelijk blijven. Zowel jongeren als ouderen kunnen dan blijven wonen waar zij willen naar hun eigen woonwensen.
 • Zorgbuurthuizen worden door de provincie gestimuleerd.
 • De provincie stelt een Provinciale Woonvisie op. Hierin wordt de ondersteunende en stimulerende rol van de provincie richting gemeente verder uitgewerkt met betrekking tot betaalbare huur- en koopwoningen in regionale afstemming.
 • De provincie stimuleert gemeenten om ieder kind een zwemdiploma te laten halen, bijvoorbeeld door schoolzwemmen.
 • De provincie zorgt ervoor dat de streekgebonden cultuur goed tot haar recht komt. Het cultuuraanbod wordt over de hele provincie verspreid.
 • Lokale en regionale initiatieven die leiden tot een betere spreiding, beschikbaarheid en toegankelijkheid van atelier-, repetitie- en tentoonstellingsruimten worden door de provincie gestimuleerd en ondersteund.
 • De provincie moet komende tijd prioriteit geven aan het onderhoud en beheer van de bestaande landschapskunstwerken en geen nieuwe (dure) kunstwerken plaatsen.
 • Sport in de breedte wordt ondersteund en gestimuleerd ook voor mensen met een beperking. Er worden in dit kader tenminste twee bovenregionale of landelijke sportevenementen georganiseerd.
 • De provincie zet zich in voor sociale cohesie, bijvoorbeeld door het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
 • De regionale omroep ontvangt van de provincie voldoende financiële middelen om volwaardige en kwalitatief hoogstaande programma’s voor heel Flevoland te kunnen blijven maken.

Verkeer en vervoer

In Flevoland wonen veel mensen die dagelijks buiten Flevoland naar hun werk of school reizen. Veelal per auto, bus of trein. Een grote stroom auto’s trekt dagelijks vanuit de noordelijke provincies door Flevoland naar de Randstad. Daarnaast zijn er ook veel mensen, vanuit of van buiten onze provincie, die zich verplaatsen om te recreëren.

Voor Flevoland wordt het steeds belangrijker om goede verbindingen naar het noorden en met de Randstad te hebben. Een goede doorstroming in, uit en door de provincie is van wezenlijk belang. Daarnaast zijn er voor een goede ontsluiting voldoende wegen en bruggen nodig, en zeker ook voldoende en goed openbaar vervoer. Mensen uit de auto krijgen lijkt haast een onbegonnen zaak. Als we echt minder auto’s op de weg willen, dan moet het openbaar vervoer op verschillende fronten aanmerkelijk worden verbeterd en aantrekkelijker worden gemaakt.

We zijn bezorgd over de ontwikkelingen van Lelystad Airport. De geluidshinder die zal worden ondervonden, de uitstoot van fijnstof en de uitstoot van CO2 zullen we strenger gaan controleren. Nu het vliegveld er inmiddels al ligt, na jarenlange discussie, hebben we besloten om onze energie te steken in het streven naar een zo goed mogelijk resultaat waarbij het aantal vluchten beperkt wordt gehouden.

Onze voorstellen

 • De provincie draagt zorg voor kwalitatief goed, toegankelijk, duurzaam en aantrekkelijk openbaar vervoer.
 • De bereikbaarheid van het landelijk gebied dient te worden hersteld. Alle kernen moeten met het openbaar vervoer bereikbaar zijn en blijven. Dit geldt ook voor maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsenposten en dergelijke.
 • De provincie draagt er zorg voor dat het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is.
 • De provincie zorgt voor een dekkend netwerk voor het opladen van de ov-chipkaart met meer openbare oplaadpunten.
 • Er moet een meldpunt komen voor klachten over het openbaar vervoer.
 • De provincie moet erop toezien dat de aanrijtijden voor de hulpdiensten conform de wettelijke tijd geborgd worden.
 • De provincie zet zich in voor een treinverbinding naar het noorden (Zuiderzeelijn).
 • Bij vervanging van de Ketelbrug moet deze verdubbeld worden zodat deze geschikt wordt voor de aanleg van een treinverbinding.
 • De provincie moet groen goederenvervoer over water stimuleren, de beperkingen daarin onderzoeken en de mogelijkheden vergroten.
 • Bij onderhoud aan wegen kiest de provincie voor de modernste technieken met betrekking tot veiligheid, geluidsreductie en duurzaamheid.
 • Bij Lelystad is de bereikbaarheid van de luchthaven met openbaar vervoer een belangrijke randvoorwaarde, waarbij de aansluiting op het transferium Lelystad-Zuid verzekerd moet zijn.
 • De provincie doet er alles aan om de overlast van Lelystad Airport door geluidshinder en fijnstof te minimaliseren.
 • De provincie zorgt ervoor dat er voortdurend middels metingen wordt gecontroleerd of de geluidsnormen van het vliegveld niet worden overschreden. Ook wordt langs de vliegroutes de concentratie fijnstof gemeten en getoetst aan de geldende normen.
 • De provincie zorgt voor meldpunten waar burgers klachten met betrekking tot vliegverkeer en openbaar vervoer kunnen melden.
 • De fietsroutes Almere-Lelystad-Dronten-Kampen en Urk-Emmeloord-Kampen moeten worden opgewaardeerd tot snelfietsroutes en aansluiting krijgen op de zogenaamde ‘Electric Freeway’ van het Oude Land.

Economie, werk en inkomen

Voor de kwaliteit van onze samenleving is het van groot belang dat Flevoland onverkort vastblijft houden aan de doelstelling om de werkgelegenheid aanmerkelijk te verhogen. De SP wil dat er de komende jaren heldere keuzes worden gemaakt voor zaken waar Flevoland goed in is en waarin de provincie zich kan onderscheiden. Dit kan door te investeren in productie en ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Door in te zetten op versterking van de landbouw. Door gericht te investeren in kennis, technologie en logistiek. Door Flevoland nog aantrekkelijker te maken voor toerisme en recreatie. En door te zorgen voor een goedgeschoolde beroepsbevolking, waarbij de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt van het allergrootste belang is.

De provincie moet zwaar inzetten op versterking van de economie in de gebieden die achterblijven.Wij willen creatieve maatregelen die sterk rekening houden met de kansen die de verschillendedelen van Flevoland bieden. Onder andere door versterking van de innovatiekracht, het creëren van stimuleringsmaatregelen en het vergroten van de internationale oriëntatie. De groei vande economische ontwikkelingen moet ten minste gelijk zijn aan de toename van de groeivan de beroepsbevolking en meer dan tot op heden bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Onze voorstellen

 • De provincie heeft de taak om de mogelijkheden van de verschillende delen van Flevoland te benutten, te stimuleren en te ontwikkelen. Dit stimuleringsbeleid leidt tot een versterking van de economie in alle delen van Flevoland.
 • De provincie werkt samen met partners aan meer ondernemerschap en groei van het bedrijfsleven binnen het kader van ‘Het Economisch Programma: Flevoland, ecosysteem voor ondernemerschap’.
 • De provincie ziet voor Flevoland een serieuze rol weggelegd in de nieuwe circulaire economie. In 2019 is de basis gelegd voor ‘Flevoland als grondstoffenleverancier’. Om hier te komen zijn twee lijnen uitgezet: één voor groene grondstoffen en één voor gebruikte materialen.
 • De provincie als organisatie geeft het goede voorbeeld met betrekking tot de circulaire economie,van inkoop tot aanbestedingen.
 • Ook in het kader van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap geeft de provincie hetgoede voorbeeld. De medewerkers van de facilitaire ondersteuning zoals beveiliging, catering en schoonmaak komen weer in dienst van de provincie.
 • In het economisch beleid draagt de provincie zorg voor werkgelegenheid met bestaanszekerheid onder goede arbeidsvoorwaarden. Dus vaste banen in plaats van flexbanen.
 • Aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt door de provincie alleen medewerking verleend, wanneer gemeenten kunnen aantonen dat de herinrichting van bestaandebedrijventerreinen voldoende worden benut. Nieuwe grond mag alleen in zeer uitzonderlijkegevallen worden uitgegeven.
 • Renovatie van leegstaande kantoor- en bedrijfsruimtes in de provincie heeft de voorkeur boven nieuwbouw. De provincie moet dit stimuleren. Nu Lelystad Airport er toch ligt, moet de provincie zorgen dat dit zo goed mogelijk economisch wordt uitgenut.
 • De provincie zorgt ervoor dat bij aanbestedingen het Flevolandse bedrijfsleven bij gelijke bieding de voorkeur geniet.
 • De provincie stelt als eis in aanbestedingen dat bedrijven of instellingen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of neemt.
 • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropool Regio Amsterdam zijn een middel die meerwaarde op moeten leveren, geen doel op zich. De provincie moet ervoor waken dat dergelijke nieuwebestuurslagen zich niet onttrekken aan democratische controle.
 • Als SP vinden we dat de provincie de arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa beter moet reguleren en eisen moet stellen aan bedrijven met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en huisvesting.
 • De provincie stimuleert samen met gemeenten bedrijven om arbeidsmigranten taal- en integratielessen te laten volgen. En houdt daar ook toezicht op.
 • De provincie spant zich tot het uiterste in om Flevokust Haven en de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland te realiseren, zodat er een aantrekkelijke maritieme portfolio in Flevolandkomt die internationaal kan concurreren en waarbij Urk een toonaangevend maritiem centrum wordt.
 • Voor de verbreding van de Kornwerdersluis moet de provincie zich zoveel mogelijk inspannen.
 • De bestaande vaarwegen moeten met elkaar worden verbonden om watersport aantrekkelijker temaken.
 • De biologische landbouw moet worden gestimuleerd, gesteund en door de provincie actief gepromoot. De groei van intensieve veeteelt moet worden tegengegaan.

Duurzaamheid, klimaat, water en natuur

Duurzaamheid is van levensbelang voor onze toekomst. Duurzaamheid gaat over een gezond leefmilieu, behoud en ontwikkeling van natuur, circulaire voedselproductie, waterbeheer, duurzame energievoorziening en energiebesparing.

Flevoland is sinds jaren druk met de energietransitie en het streven naar energieneutraliteit in 2020 en in 2030 inclusief vervoer. Het behalen van dit doel dient voorop te staan bij alle besluitvorming. Een goed voorbeeld hiervan is het Regioplan Windenergie. Dit windplan is mede gerealiseerd door de SP. Als het regionale windplan straks helemaal op volle sterkte wordt uitgevoerd, komt een kwartvan de landelijke windenergie (opgewekt op land) uit Flevoland.

Niet onbelangrijk is de regeling waarbij een bedrag per opgewekte kilowattuur ten goede komtaan de omgeving waar het is opgewekt. Dit moet ook gaan gelden voor de nog aan te leggen zonneweiden en -panelen op woningen.

Maar de SP wil meer. Álle Flevolanders moeten voordeel voelen uit deze groene energieprojecten.Hetzij door een direct financieel voordeel of indirect via de energierekening. Dus niet alleen winstvoor de exploitant, maar iedereen moet mee delen in de lusten.

Energie uit wind en zon is lastig op te slaan. Daarom is de SP er groot voorstander van dat de provincie bijdraagt aan onderzoek hoe dat zo goed mogelijk kan. De eerste resultaten zijn a realiseerbaar en deze onderzoeken moeten goed worden gestimuleerd. Goed voorbeeld, doet goed volgen en daarom wil de SP dat het wagenpark van de provincie zo snel mogelijk elektrisch en/of door waterstof wordt aangedreven. En de provinciale gebouwen moeten niet meer worden gestookt op aardgas.

Landbouwgrond is voor – bij voorkeur duurzame, circulaire – landbouw. De SP is erg blij met de restrictie van de provincie dat niet meer dan 1.000 hectare gebruikt mag worden voorzonnepanelen op landbouwgrond. Er zijn veel meer mogelijkheden om zonnepanelen in te zetten: opbedrijfsdaken, woningen en langs spoor, weg en rond windparken. Commerciële belangen mogen niet de leidraad zijn voor de invulling van landbouwgrond.

Agrariërs moeten de kans krijgen om  te schakelen naar duurzame voedselproductie.Kringloopboeren past in het landelijk beleid en leidt tot goede zorg voor het landschap en de natuur waarbij economische belangen ondergeschikt zijn aan verbetering.

Onze voorstellen

 • In het provinciaal beleid moet duurzaamheid voorop staan.
 • Alle inwoners van Flevoland moeten meedelen in de voordelen van duurzame energie.
 • De provincie moet samen met onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken naar nieuwe mogelijkhedenvan energieopwekking en de opslag daarvan.
 • De provincie geeft het goede voorbeeld door het wagenpark (na afschrijving) te vervangen door elektrisch en/of door waterstof aangedreven voertuigen. Voor de gebouwen worden energieneutrale mogelijkheden ingezet. 
 • De provincie betrekt bij de besluitvorming in het kader van de energietoepassingen de ervaringen die elders zijn opgedaan. Bijvoorbeeld de trolleybussen in Arnhem of de elektrische vloot op Schiphol.
 • De provincie faciliteert het in kaart brengen van asbestdaken en het spoedig en veilig saneren daarvan in samenwerking met de gemeenten. En bevordert het verwijderen van asbest, met name in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.
 • Particulieren en bedrijven krijgen subsidie voor het veilig vervangen van hun asbestdaken door goed geïsoleerde daken. Dit geldt ook voor bedrijven die dit reeds hebben uitgevoerd.
 • De provincie stelt een rentevrije lening beschikbaar voor particulieren die aantoonbaar niet over de financiële middelen beschikken om hun asbestdaken te laten saneren. Deze leningen komen uit een speciaal hiervoor opgezet fonds.
 • De provincie maakt bedrijven die de wet- en regelgeving overtreden op het gebied van milieu enveiligheid openbaar.
 • De provincie stelt een masterplan energieopslag op zodat duurzame energie opgeslagen kan worden.
 • De provincie stimuleert biologische en circulaire landbouw zodat in 2025 50 procent van de landbouw op deze wijze plaatsvindt.
 • De provincie zorgt ervoor dat er geen megastallen meer zijn in Flevoland en dat er geen industriële(pluim)veeteelt en geen maximale groei van agrarische activiteiten plaatsvindt.
 • De provincie stimuleert de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen waarbij het natuurlijk gedrag leidend is.
 • In overleg met de veiligheidsregio’s zet de provincie zich in om de brandveiligheid in stallen te optimaliseren bijvoorbeeld met sprinklerinstallaties. Ook actieve controle en handhaving horen hier bij.
 • Agrariërs moeten de kans krijgen om te schakelen naar duurzame voedselproductie zodat zij hun kostbare grond niet gaan gebruiken voor zonneweides of windparken.
 • De provincie ontmoedigt het gebruik van gif in de landbouw en bevordert biologische bestrijding zodat de bodemkwaliteit wordt verbeterd. 
 • De provincie gaat het gebruik van insecticiden en landbouwgifstoffen, zoals glyfosaat, door bedrijven en particulieren terugdringen en zo mogelijk beëindigen.
 • Om de biodiversiteit te bevorderen gaat de provincie samen met boer en ondernemers houtwallenen bloemrijke perken realiseren.
 • De provincie gaat blijvend het weidevogelbeheer door agrariërs financieel ondersteunen.
 • Particuliere initiatieven voor natuurprojecten moet de provincie stimuleren en ondersteunen. Dit maakt de natuur van en voor de burgers van Flevoland.
 • De provincie zorgt ervoor dat bij onderhoud of herinrichting van watergangen zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke oevers met de mogelijkheid voor dieren om uit het water tekunnen komen zodat dieren niet meer hoeven te verdrinken.
 • De financiering van organisaties rond dierenbescherming zoals de dierenambulance wordt zodanig herzien dat het voortbestaan van deze organisaties wordt gewaarborgd. Organisaties als dieren-, fauna- en vogelbescherming hebben een grote invloed op het provinciaal beleid met betrekking tot dieren en dierenwelzijn.
 • In het nationaal park Nieuwland moet de provincie niet verder investeren; eerst moet de natuur zich daar kunnen ontwikkelen en moet blijken dat de Markerwadden het beoogde effect hebbenop de waterkwaliteit in het Markermeer.
 • De mogelijkheden om de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden te verbinden mag niet van de provinciale agenda verdwijnen.
 • Het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen moet voorop staan.
 • We staan in de Oostvaardersplassen geen grootschalige toeristische attracties, plezierjachten en bebouwing zoals lodges toe.

De Flevolandse bestuurscultuur

Wat is de Flevolandse bestuurscultuur? Dat is een vraag die nog niet is beantwoord. Voor de SP betekent een goede bestuurscultuur dat de provincie het goede voorbeeld geeft. Dat we ervoor zorgen dat alle Flevolanders mee kunnen doen in een steeds ingewikkelder wordende samenleving, waar digitalisering gemeengoed is geworden en DigiD belangrijker dan je naam. Hoe de provincie zich gedraagt als werkgever en dienstverlener en hoe we omgaan met grondstoffen en de energietransitie laten zien hoe die voorbeeldfunctie wordt vormgegeven.

Met de nieuwe Omgevingswet ligt er voor provincie Flevoland een unieke kans en uitdaging omdichter bij de inwoners van Flevoland te komen. En hiermee vorm te geven aan een transparante Flevolandse bestuursstijl.

De omgevingsvisie geeft handvatten om niet meer te denken in bestaande beleidsstructuren. Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij en in samenspraak met de inwoners en de maatschappelijke organisaties van Flevoland worden genomen. Ook in de provinciale democratie is het eerste en laatste woord aan de inwoners.

Onze voorstellen

 • De provincie gaat zoveel mogelijk een positieve houding aannemen waarbij uitgegaan wordt van‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’.
 • De provincie draagt er actief zorg voor dat haar personeelsbestand een afspiegeling van desamenleving is. Daarbij geeft de provincie het goede voorbeeld met betrekking tot de rechten vanhaar werknemers en het actief in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Ook in het kader van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap geeft de provincie hetgoede voorbeeld. De medewerkers van de facilitaire ondersteuning zoals beveiliging, catering enschoonmaak komen weer in dienst van de provincie.
 • De provincie is als toezichthouder dienstverlenend en ondersteunend ten behoeve van de gemeenten.
 • Inhuur van externe deskundigen mag nooit meer bedragen dan maximaal 10 procent van het totale bedrag dat jaarlijks aan personeelskosten wordt uitgegeven.
 • Leden van Gedeputeerde Staten mogen alleen betaalde nevenfuncties vervullen die rechtstreeksvoortvloeien uit de eigen functie. Eventuele vergoedingen voor de nevenfuncties komen tengoede aan de provincie.
 • De dienstvoertuigen van Gedeputeerde Staten worden alleen gebruikt voor het vervullen van de functie en daaruit voorkomende verplichtingen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt nadrukkelijk gestimuleerd.
 • De provincie is zeer terughoudend in het aangaan van samenwerking met private (commerciële) bedrijven. Als dit al gebeurt, dan dient het aan strikte voorwaarden te voldoen, waarbij de publieke belangen en de democratische controle gewaarborgd zijn.
 • Bij het verstrekken van subsidies en de controle van de subsidievoorwaarden neemt de provincie in de beschikkingen meetbare prestatie-indicatoren op waaraan het maatschappelijk effect afgemeten kan worden.
 • Provinciale subsidies die verstrekt worden aan bedrijven en instellingen worden, onder voorwaarden, bij winstgevendheid terugbetaald aan de provincie. De salariëring van de bestuurders moet voldoen aan de Wet normering topinkomens.

Doe mee

Meld je aan

Terug naar boven