h

SP wil duidelijkheid over varend ontgassen

3 november 2021

SP wil duidelijkheid over varend ontgassen

Als de ruimte van een binnenvaartschip of tanker wordt gelost, moet deze gereinigd worden voordat de nieuwe lading erin mag. Er blijft altijd een restant achter van de goederen die in de laadruimte aanwezig waren. Dit residu wordt door middel van ontgassing verwijderd. Tijdens het varen naar de volgende lading, worden de overblijfselen vermengt en als (giftig) gas uitgestoten. Vaak ruikt dit gas onaangenaam. Milieuonvriendelijk is het altijd.

Waar

Het varend ontgassen gebeurt ook in de wateren die grenzen aan natuurgebieden of deze doorkruizen. Ook het Markermeer en IJsselmeer worden niet ontzien. Volgens Omroep Flevoland, 25 oktober 2021, wordt er structureel kankerverwekkend gas geloosd bij Flevoland.

STOP

Om dit aan banden te leggen is op Europees niveau het Scheepsafvalstoffenverdrag opgemaakt. Nederland heeft het verdrag nog niet officieel bekrachtigd.

Het is niet de eerste keer dat er vragen over varend ontgassen van binnenvaartschepen worden gesteld. De SP heeft in 2019 al onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Naar aanleiding daarvan zijn er Kamervragen gesteld door de leden van Kooten-Arissen (PvdD), Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP). In de brieven van Minister van Nieuwenhuizen als antwoord op deze vragen worden acties aangekondigd. De effectuering van met name de uitvoering en handhaving van het Scheepsafvalstoffenverdrag blijft echter nog steeds achterwege. Sandra Beckerman, lid van de Tweede Kamer voor de SP, heeft op 27 oktober 2021 hierover vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat willen we weten?

 1. Bent u op de hoogte van het gedogen van varend ontgassen van giftige stoffen rondom Natura2000-gebieden en de bewoonde omgeving op het Marker, - en IJsselmeer? Wat is daarop uw reactie?  

   

 2. Deelt u de mening dat het niet uitvoeren van de motie Laçin, zorgt voor het onnodig lang uitstoten van het kankerverwekkende benzeen door schepen?  
 3. Waarom kiest u ervoor om te wachten met handhaven van het ontgassingsverbod totdat andere lidstaten het Scheepsafvalstoffenverdrag hebben geratificeerd?  
 4. Kunt u duidelijk maken welke gevolgen ervoor wie zijn wanneer u besluit het verbod op ontgassen nu toch snel in te voeren? Wiens belangen staan hier voorop? Wie is er volgens u bij gebaat om het verbod niet per direct te handhaven?  
 5. Kunt u overzichtelijk weergeven welke provincies per wanneer een ontgassingsverbod hebben ingesteld?  
 6. Kunt u tevens aangeven op welke locaties de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de omgevingsdiensten momenteel toezien en handhaven op het verbod en kunt u daarbij tevens specificeren hoe vaak dit gebeurt?  
 7. Hoe kan het dat de kaart met gedoogroutes van uw ministerie en de ILT niet bekend was bij de provincie Flevoland?  
 8. Hoe kan het dat regionale verboden, van Flevoland en Zeeland, gesaboteerd worden met deze kaart?  
 9. Op basis van welke criteria is gekozen voor deze trajecten met gedoogroutes?  
 10. Hoeveel handhavingsacties heeft de ILT in 2020 en 2021 verricht met betrekking tot het ontgassen van gevaarlijke stoffen door schepen?  
 11. Hoe heeft u de handhaving van het verbod bestuurlijk georganiseerd en deelt u de mening dat hiervoor één instantie verantwoordelijk zou moeten zijn om versnipperd toezicht te voorkomen?  
 12. Klopt het dat er in Nederland nog steeds maar één ontgassingsinstallatie in Moerdijk is?  
 13. Hoeveel tests zijn er inmiddels gedaan met ontgassingsfaciliteiten? Hoeveel van deze installaties zijn er inmiddels vergund en worden deze openbaar toegankelijk voor schippers?  
 14. Hoe staat het verder met de ontwikkeling van (mobiele) ontgassingsinstallaties en wat onderneemt u daarnaast om schippers te helpen om de afvalgassen op een schone en veilige manier te lozen?  
 15. Bent u bereid om het water rondom de gedoogde lozingstrajecten te onderzoeken op de aanwezigheid van concentraties Zeer Zorgwekkende Stoffen?    
 16. Hoe kijkt u aan tegen de suggestie van professor Geerlings die voorstelt om de opdracht gevende eigenaren van de schadelijke scheepsladingen te laten zorgen voor de financiering van veilige verwerking van de afvalgassen?  

Reactie toevoegen

U bent hier