h
6 februari 2011

'P R O T E S T' op Urk: SP Flevoland start verkiezingscampagne

Zaterdag 29 januari heeft Flevolands SP-lijsttrekker Arie Stuivenberg samen met kandidaat Statenleden de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart afgetrapt met het aanbrengen van de eerste verkiezingsborden en het informeren van de kiezers op Urk.

Lees verder
10 januari 2011

SP Statenfractie overhandigd kerstpakketten

Overhandiging kerstpakketten aan Zorgcentrum 'Golfslag' in Emmeloord.

Lees verder
20 december 2010

SP Flevoland start kerstpakketten-actie

De SP Statenleden van Flevoland staan de kerstpakketten, die zij van de provincie krijgen, af aan een goed doel.

Lees verder
1 september 2010

Onaanvaardbare risico’s in particuliere jeugdzorginstellingen

De SP Statenfractie van Flevoland maakt zich, naar aanleiding van indringende waarschuwingen van de Inspectie Jeugdzorg en een oproep van de minister voor Jeugd en Gezin, zorgen over de aanhoudende meldingen van onaanvaardbare risico’s waaraan jongeren bij plaatsing in particuliere jeugdzorg-instellingen worden blootgesteld.

Lees verder
16 augustus 2010

Deelname aan dure opleiding kort voor het bekend worden van het vertrek van gedeputeerde drs. J.M. Bos (PvdA) roept bij SP Statenfractie vraagtekens op!

SP Statenfractie Flevoland zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak over eerdere deelname van gedeputeerde drs. J.M. Bos aan de opleiding ‘Strategie, Innovatie en Governance’, vrij vertaald: ‘Hoe word ik een betere (vernieuwende) leider, van de TiasNimbas Business School, uitgaande van de Universiteit van Tilburg, voor de provincie Flevoland.

Lees verder
16 augustus 2010

Veel beloven weinig geven doet het Statenlid in vreugde leven!

Nee, hiermee wil de SP Statenfractie van Flevoland zeker niet aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) de Statenleden niet serieus neemt of maar aan het lijntje houdt. Maar om te voorkomen dat dingen uit het zicht raken en om eerdere toezeggingen op het vlak van het creëren van arbeidsplaatsen voor (jonge) mensen met een arbeidsbeperking en het terugdringen van de uitgaven voor het inhuren van externen op hun waarde te kunnen schatten, stelt de SP Statenfractie GS een tweetal serie schriftelijke vragen.

Lees verder
20 juni 2010

SP Statenfractie tegen compensatie privé gebruik dienstauto voor Gedeputeerde Staten

De SP Statenfractie van Flevoland heeft zich donderdag 18 juni jl. bij de behandeling van de 3e wijzi-ging van de begroting 2010 van de Provincie Flevoland in de Staten fel verzet tegen de compensatie van de fiscale ofwel belasting gevolgen voor de leden van Gedeputeerde Staten bij gebruik van de dienstauto voor niet direct aan het ambt gebonden nevenfuncties. Hiermee is per jaar een bedrag van niet minder dan € 94.000,- ofwel maximaal € 18.800,- per collegelid gemoeid

Lees verder
19 januari 2010

SP - amendement financiële rust in de Jeugdzorg voor 2011 door VVD, CDA, CU en PvdD verworpen!

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van donderdagavond 14 januari jl. hebben de VVD, het CDA, de Christen Unie en de Partij voor de Dieren het amendement van de SP Statenfractie over het niet in heroverweging nemen van de extra financiële middelen voor de Jeugdzorg van 2011 verworpen.

Lees verder
1 oktober 2009

Ontsluiting OostvaardersWold

SP - amendement ontsluiting OostvaardersWold met steun van alle partijen, uitgezonderd de VVD en PvdA, aangenomen!

Lees verder
1 oktober 2009

Gebiedscoörinator OostvaardersWold

SP en GroenLinks Statenfracties hebben per motie de Staten en het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om voor de invulling van het verdere traject rond de verwerving en uitplaatsing van de percelen en bedrijven in het begrensde deel van het OostvaardersWold een gebiedscoördinator aan te stellen!

Lees verder

Pagina's