h
28 maart 2006

Proef gratis openbaarvervoer in Flevoland

Provincie Flevoland start in september van dit jaar met een proef van gratis openbaar vervoer. Gedurende een bepaalde periode hoeven reizigers op enkele lijnen tijdens de daluren niet betalen. De details van de proef worden de komende maanden in samenwerking met belangenorganisaties en Connexxion uitgewerkt. Dan worden de kosten van het experiment duidelijk en wordt bekend om welke lijnen gratis worden aangeboden.

Lees verder
26 oktober 2005

Vliegveld Lelystad: Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Toen ik als lijsttrekker van de SP voor de provinciale verkiezingen van 2003 in concept de tekst over het vliegveld voor het verkiezingsprogramma opstelde, ging ik daarbij uit van ons toen geldende landelijke standpunt dat de regionale vliegvelden op termijn zouden kunnen verdwijnen. Bij de Algemene Ledenvergadering over deze concepttekst werd ik democratisch teruggefloten door leden, die wezen op het belang van de werkgelegenheid naast dat van milieu en leefbaarheid. Tenslotte is Schiphol, zo kreeg ik te horen, met 3.300 werknemers uit Flevoland de grootste banenleverancier van onze provincie.

Lees verder
9 oktober 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 26 september jl. hebben mijn Almeerse fractiegenoot Nuh Demirbilek en ik een bezoek gebracht aan de Eerste Kamerfractie van de SP in Den Haag. Daarbij hebben we het schitterende historische gebouw bezichtigd waarin onze Senaat zetelt en tevens o.l.v. onze senatoren Tini Kox en Ronald van Raak over verscheidene onderwerpen gediscussieerd met een twintigtal statencollega’s uit heel het land. Een nuttig en interessant dagje, waarbij onze contacten weer wat zijn verbreed.

Lees verder
4 augustus 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 21 juni 2005 hebben Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van de provincie) vastgesteld de Hoofdlijnennota die in november 2006 moet uitmonden in het Omgevingsplan Flevoland voor de periode 2007-2013. Dit is populair betiteld vooral een soort werkplan voor de ruimtelijke invulling van Flevoland. Heel belangrijk dus. Eerlijk gezegd partijgenoten, word ik er niet vrolijk van.

Lees verder
19 juli 2005

De HOOFDLIJNENNOTA VOOR HET OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006 (concept d.d. 22 juni 2005)

Sinds het jaar 2000 is wettelijk voorgeschreven dat de provincies elke zes jaar een Structuurplan moeten maken voor in het bijzonder de ruimtelijke plannen in hun gebied.
De sociale en culturele componenten komen daarbij ook volwaardig aan bod.

Lees verder
8 juli 2005

Bericht uit de Statenfractie

De laatste commissieweek voor de zomer zit er weer op.

In de Commissie Samenleving die ik als vervanger van fractiegenoot Nuh bijwoonde, is de beleidsnotitie voor dak- en thuislozen aan de orde geweest. Hierbij is geconstateerd dat de gemeente Almere tot nu toe weinig heeft gemaakt van haar voortrekkersrol als centrumgemeente. Hoewel de provincie 'slechts' een stimulerende rol heeft, wil zij gelukkig actiever worden op dit sociaal belangrijke terrein. Dit jaar is € 100.000 beschikbaar (motie PvdA-SP van vorig jaar) en voor de jaren vanaf 2006 structureel € 50.000 op jaarbasis.

Lees verder
8 juli 2005

Terugblik vanuit de statencommissieweek en de statenvergadering van juli 2005

De laatste commissieweek voor de zomer zit er weer op.
In de Commissie Samenleving die ik als vervanger van fractiegenoot Nuh bijwoonde, is de beleidsnotitie voor dak- en thuislozen aan de orde geweest. Hierbij is geconstateerd dat de gemeente Almere tot nu toe weinig heeft gemaakt van haar voortrekkersrol als centrumgemeente. Hoewel de provincie 'slechts' een stimulerende rol heeft, wil zij gelukkig actiever worden op dit sociaal belangrijke terrein. Dit jaar is € 100.000 beschikbaar (motie PvdA-SP van vorig jaar) en voor de jaren vanaf 2006 structureel € 50.000 op jaarbasis. Voor het besteden van die € 100.000 worden projecten gezocht die de doelgroep rechtstreeks ten goede komen. De provincie is al in gesprek met Almere.

Lees verder
1 juli 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

De provinciale politiek is hard op weg naar het zomerreces, zegmaar de grote vakantie. In de week van 4 tot en met 8 juli is het nog even spitsuur voor de kleinere fracties zoals (nu nog) de SP en daarna laten we het provinciehuis tot medio september links liggen.

Lees verder
1 juni 2005

Bericht uit de Statenfractie

Gratis openbaar vervoer?

Op vrijdag 20 mei 2005 hebben mijn fractiegenoot Nuh Demirbilek uit Almere en ik met de bus een werkbezoek gebracht aan de fraaie Vlaamse steden Mechelen en Gent. Het gezelschap volksvertegenwoordigers bestond uit raadsleden van Lelystad en statenleden van Flevoland. We vertrokken ’s morgens om 06.30 uur en keerden rond het middernachtelijke uur terug, enigszins suf van de lange reis, maar met een hoofd vol nieuwe informatie over het prachtige systeem van openbaar vervoer in België. Het werkbezoek stond onder de bezielende leiding van dr. Michel van Hulten, die in de jaren zeventig als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zitting had in het Kabinet Den Uijl. In het gastvrije Vlaanderen werden we ontvangen door mensen van de vervoermaatschappij De Lijn, de gemeente Gent en - prettige verrassing - een politicus van onze Belgische zusterpartij de Socialistische Partij-Anders (SP-A). Ook politici van Christen Democraten en Liberalen waren uitgenodigd, maar zij gaven niet thuis. Vriend noch vijand kan eromheen dat de SP-A in België een even sociaal als uniek stelsel van openbaar vervoer heeft bewerkstelligd. Kinderen tot twaalf jaar hebben in Vlaanderen gratis openbaar vervoer en dat geldt ook (in heel België) voor mensen vanaf 65 jaar.

Lees verder
26 mei 2005

SP dient schriftelijke vragen in over de provinciale Risicokaart

Op 13 mei 2000 werden Enschede en eigenlijk heel Nederland opgeschrikt door de vuurwerkramp, waarbij 500 woningen werden verwoest en – veel erger nog – 22 mensen het leven lieten. De te onderscheiden overheden waren in gebreke gebleven wat het handhaven van regelgeving betreft. Op advies van de Commissie Oosting is eind 2003 besloten dat alle provincies naar één model een Risicokaart zullen maken die in juni 2006 gereed moet zijn.
Het landelijke Milieu-alarmteam van de SP heeft in samenwerking met de statenfracties een onderzoek gedaan naar de voortgang van alle Risicokaarten, welk onderzoek is uitgebracht onder de naam Van de kaart (Vijf jaar Enschede en de voortgang van de Risicokaart).

Lees verder

Pagina's