h

Nieuws van de afdeling

16 augustus 2010

Veel beloven weinig geven doet het Statenlid in vreugde leven!

Nee, hiermee wil de SP Statenfractie van Flevoland zeker niet aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) de Statenleden niet serieus neemt of maar aan het lijntje houdt. Maar om te voorkomen dat dingen uit het zicht raken en om eerdere toezeggingen op het vlak van het creëren van arbeidsplaatsen voor (jonge) mensen met een arbeidsbeperking en het terugdringen van de uitgaven voor het inhuren van externen op hun waarde te kunnen schatten, stelt de SP Statenfractie GS een tweetal serie schriftelijke vragen.

Lees verder
20 juni 2010

SP Statenfractie tegen compensatie privé gebruik dienstauto voor Gedeputeerde Staten

De SP Statenfractie van Flevoland heeft zich donderdag 18 juni jl. bij de behandeling van de 3e wijzi-ging van de begroting 2010 van de Provincie Flevoland in de Staten fel verzet tegen de compensatie van de fiscale ofwel belasting gevolgen voor de leden van Gedeputeerde Staten bij gebruik van de dienstauto voor niet direct aan het ambt gebonden nevenfuncties. Hiermee is per jaar een bedrag van niet minder dan € 94.000,- ofwel maximaal € 18.800,- per collegelid gemoeid

Lees verder
19 januari 2010

SP - amendement financiële rust in de Jeugdzorg voor 2011 door VVD, CDA, CU en PvdD verworpen!

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van donderdagavond 14 januari jl. hebben de VVD, het CDA, de Christen Unie en de Partij voor de Dieren het amendement van de SP Statenfractie over het niet in heroverweging nemen van de extra financiële middelen voor de Jeugdzorg van 2011 verworpen.

Lees verder
1 oktober 2009

Ontsluiting OostvaardersWold

SP - amendement ontsluiting OostvaardersWold met steun van alle partijen, uitgezonderd de VVD en PvdA, aangenomen!

Lees verder
1 oktober 2009

Gebiedscoörinator OostvaardersWold

SP en GroenLinks Statenfracties hebben per motie de Staten en het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om voor de invulling van het verdere traject rond de verwerving en uitplaatsing van de percelen en bedrijven in het begrensde deel van het OostvaardersWold een gebiedscoördinator aan te stellen!

Lees verder
1 oktober 2009

Verkoop aandelen provincie in Essent

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben met 24 tegen 14 stemmen vrijspel bij de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Essent: Ze zijn NUTS!

Lees verder

Pagina's

U bent hier