h

Nieuws van de afdeling

23 april 2018

Politieke en bestuurlijke gevolgen uit functie ontheffen van topambtenaren

De Statenfractie van de Socialistische Partij Flevoland beschikt over informatie waaruit valt af te leiden dat zowel de ambtelijke trekker van de Omgevingsvisie als het Hoofd RE niet meer in functie zijn. Uiteraard is de volksvertegenwoordiging niet in eerste instantie belast met de lotgevallen van individuele ambtenaren. Maar zowel het tijdstip als de aard van deze maatregelen doen vermoeden dat er sprake is van een koerswijziging met gevolgen voor lopende programma’s.
Dit is voor de SP Statenfractie aanleiding om, op basis van art. 23 lid 1 en 2 RvO, het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen:

Lees verder
7 maart 2018

VVD, CDA en D66 willen - om onduidelijke redenen - niet meer met SP

Vanavond vond er een extra Statenvergadering plaats. Het betrof een verantwoordingsdebat en het agendapunt “Hoe nu verder?”. Dit naar aanleiding van de bestuurscrisis binnen de provincie.

Lees verder
3 maart 2018

Niet teveel hooi op je vork!

Foto: SP

En dan word je gevraagd om het SP standpunt over de Oostvaardersplassen en het wel of niet bijvoeren van de grote grazers even zo simpel mogelijk toe te lichten.

Lees verder
28 februari 2018

Gesprek coalitiepartijen schijnvertoning

Maandagavond hebben VVD, CDA en D’66 de heer Ad Meijer en Ine de Waal, resp. SP gedeputeerde en SP fractievoorzitter binnen de provincie, uitgenodigd om in gesprek te gaan over de procedure m.b.t. terugtrekken/ontslag van de gedeputeerden te bespreken.

Lees verder
25 februari 2018

Collegecrisis provincie Flevoland

Op 21 februari 2018 is een motie van wantrouwen tegen SP gedeputeerde Ad Meijer door een meerderheid van provinciale staten verworpen.

Lees verder
21 februari 2018

Motie wantrouwen krijgt geen meerderheid

De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hebben op 13 februari – via een persbericht - het vertrouwen in de SP gedeputeerde Ad Meijer opgezegd. Als reden daarvoor geven zijn aan dat zijn bestuursstijl een constructieve samenwerking in de weg staat. Verdere uitleg werd daarbij niet gegeven.
De SP fractie heeft daarop unaniem uitgesproken dat zij achter de heer Meijer blijft staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier